ความรู้รูป หลุด ภา คิ น

รูป หลุด ภา คิ น

ต้องอ่าน

ภาว.ทิฏฺฐิทิสทสฺสนํ ทิฏฺฐิความเห็น ทิส-ติ ภาว. ภาว.วุฏฺฐิวสฺสวสฺสนํ วุฏฺฐิการหลั่ง, การตก, การโปรย (แห่งฝน) วสฺส-ติ ภาว. ภาว.อนุสิฏฺฐิสาสอนุสาสนํ อนุสิฏฺฐิ การตามสอน อนุ-สาส-ติ แปลง อา เป็น อิ ภาว. ภาว.5.แปลงตัวธาตุชาติชนชนนํ ชาติ ความเกิด ชน-ติ แปลง ชน เป็น ชา ภาว. ภาว.วุฑฺฒิวฑฺฒวฑฺฒนํ วุฑฺฒิ ความเจริญวฑฺฒ-ติ ภาว.

กัตตุ.วํสานุรกฺขโกรกฺขวํสํ อนุรกฺขตีติ วํสานุรกฺขโก ผู้ตามรักษาซึ่งวงศ์ วํส-อนุ-รกฺข-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.คาหโกคหคณฺหาตีติ คาหโก ผู้จับ คห-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.กสฺสโก กสโกกสกสฺสตีติ กสฺสโก กสโก ผู้ไถ, ชาวนา กส-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.สุสานโคปิกาคุปสุสานํ โคเปตีติ สุสานโคปิกา (อิตฺถี) ผู้เฝ้าซึ่งสุสาน สุสาน-คุป-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.ฉวฑาหโกฑหฉวํ ฑหตีติ ฉวฑาหโก ฉวฑาหิกา ผู้เผาซึ่งซากศพ ฉว-ฑห-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.กุหโกกุหกุเหตีติ กุหโก ผู้โกหกกุห-ณฺวุ กัตตุ.

พระอิสริยยศ

ภาว.สุ คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ สุคติ (ภูมิ) เป็นที่ไปดี สุ-คม-ติ กัตตุ. อธิกรณ.สนฺตติตนสนฺตนนํ สนฺตติ ความสืบต่อสํ-ตน-ติ ภาว. ภาว.ภติภรภรณํ ภติ การเลี้ยงดู ภร-ติ ภาว. ภาว.ภรติ เอตายาติ ภติ (ธนชาติ) เป็นเครื่องเลี้ยงดู, ค่าจ้าง ภร-ติ กัตตุ. ภาว.มญฺญตีติ มติ (ธมฺมชาติ) ผู้รู้ มน-ติ กัตตุ. กัต.มญฺญติ เอตายาติ มติ (ธมฺมชาติ) เป็นเครื่องรู้มน-ติ กัตตุ.

รูป หลุด ภา คิ น

กัตตุ.โรเจติ เอตายาติ รุจิ (รํสิ) เป็นเหตุรุ่งเรือง กัตตุ. กรณ.รุจนํ รุจิ ความรุ่งเรือง, ความชอบใจธมฺมรุจิรุจโรเจตีติ ธมฺมรุจิ ผู้ชอบใจซึ่งธรรม ธมฺม-รุจ-อิ กัตตุ. กัตตุ.ปภาภาปภาตีติ ปภา (ธมฺมชาติ) ผู้ส่องสว่าง, รัศมีป-ภา-กฺวิ กัตตุ. กัตตุ.ภติโกกรภตึ กโรตีติ ภติโก (ชโน) ผู้ทำซึ่งการรับจ้าง ภติ-กร-กฺวิ กัตตุ. กัตตุ.สงฺโขขนสํ สุฏฺฐุ ขนตีติ สงฺโข (สตฺโต) ผู้ขุดดีสํ-ขน-กฺวิ ลบที่สุดธาตุ กัตตุ. 1.ธาตุพยางค์เดียว คือ อา แปลงเป็น อาย (ด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ)ปายโกปาปิวตีติ ปายโก ผู้ดื่ม ปา-ณฺวุ กัตตุ.

ย้อนรอย “โรคซึมเศร้า” ภัยร้าย คร่าชีวิตคนบันเทิง

อธิกรณ.ทุคฺคติคมทุฏฺฐุ คมนํ ทุคฺคติ การไปชั่ว ทุ-คม-ติ ภาว. ภาว.ทุ คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ ทุคฺคติ (ภูมิ) เป็นที่ไปชั่ว ทุ-คม-ติ กัตตุ. อธิกรณ.สุคติคมสุฏฺฐุ คมนํ สุคติ การไปดี สุ-คม-ติ ภาว.

กัตตุ.มหลฺลโกลามหตฺตํ ลาติ คณฺหาตีติ มหลฺลโก ผู้ถือเอาซึ่งความเป็นผู้ใหญ่, คนแก่ มหนฺต-ลา-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.มาตุโปสโกปุสมาตรํ โปเสตีติ มาตุโปสโก (โพธิสตฺโต) ผู้เลี้ยงซึ่งมารดา มาตุ-ปุส-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.อุปาสโกอาส(รตนตฺตยํ) อุปาสตีติ อุปาสโก อุปาสิกา ผู้นั่งใกล้ (ซึ่งพระรัตนตรัย)อุป-อาส-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.เทสโกทิสเทเสตีติ เทสโก ผู้แสดง ทิส-ณฺวุ กัตตุ.

Empirememes
Empirememes

ภาว.5.ธาตุมี ม เป็นที่สุด ลบที่สุดธาตุ แปลง ติ เป็น นฺตินิกนฺติกมุนิกมนํ นิกนฺติ ความใคร่, ความปรารถนา นิ-กมุ-ติ ภาว. ภาว.สนฺติสมสมนํ สนฺติ ความสงบ สม-ติ ภาว. ภาว.ขนฺติขมขมนํ ขนฺติ ความอดทน ขม-ติ ภาว.

ทัตยาน่า เดมยาโนว่า นักตบลูกยางคาซัคสถาน นอกสนามเซ็กซี่เกิน

1.ธาตุพยางค์เดียว คงไว้ตามเดิมบ้าง แปลงเป็นอย่างอื่นบ้างฐิติฐาฐานํ ฐิติความตั้งอยู่ ฐา-ติ แปลง อา เป็น อิ ภาว. ภาว.วิญฺญตฺติญาวิญฺญาปนํ วิญฺญตฺติ การให้รู้ต่าง, การขอ วิ-ญา-ติ รัสสะ อา เป็น อ ซ้อน ตฺ ภาว. ภาว.ปติปาปาตีติ ปติ ผู้รักษา, เจ้า, ผัว, นาย ปา-ติ รัสสะ อา เป็น อ กัตตุ. กัต.ปีติปาปิวนํ ปีติ ความดื่ม ปา-ติ แปลง อา เป็น อี (เป็นมติในมูลกัจจายน์) ภาว.

ลงหลังธาตุทั้งปวง แปลง ณฺวุ เป็น อกการโกกรกโรตีติ การโก การิกา ผู้ทำกร-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.อนตฺถการโกกรอนตฺถํ กโรตีติ อนตฺถการโก ผู้ทำซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์อนตฺถ-กร-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.ชาลการิกากรชาลํ กโรตีติ ชาลการิกา (ตณฺหา) ผู้กระทำซึ่งข่าย ชาล-กร-ณฺวุ กัตตุ.

รูป หลุด ภา คิ น

กัตตุ.คเวสโกคเวสคเวสตีติ คเวสโก ผู้แสวงหาคเวส-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.อนุกมฺปโกกมฺปอนุกมฺเปตีติ อนุกมฺปโก ผู้อนุเคราะห์, ผู้เอ็นดู อนุ-กมฺป-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.โลกานุกมฺปโกกมฺปโลกํ อนุกมฺเปตีติ โลกานุกมฺปโก (พุทฺโธ) ผู้อนุเคราะห์ซึ่งโลกโลก-อนุ-กมฺป-ณฺวุ กัตตุ.

  • กัตตุ.กุฏิทูสโกทุสกุฏึ ทุสฺสตีติ กุฏิทูสโก (ภิกฺขุ) ผู้ประทุษร้ายซึ่งกุฏิ กุฏิ-ทุส-ณฺวุ กัตตุ.
  • ภาว.อุปฺปตฺติปทอุปฺปชฺชนํ อุปฺปตฺติ ความเกิดขึ้น, ความอุบัติ อุ-ปท “ถึง”-ติ ภาว.
  • กัต.ภวํ เนติ เอตายาติ ภวเนตฺติ (ตณฺหา) เป็นเครื่องนำไปสู่ภพ ภว-นี-ติ ซ้อน ตฺ กัตตุ.
  • ภาว.วุฑฺฒิวฑฺฒวฑฺฒนํ วุฑฺฒิ ความเจริญวฑฺฒ-ติ ภาว.
  • กัตตุ.อภิภูภูอภิ วิสิฏฺเฐน ภวตีติ อภิภู (พุทฺโธ) อภิ ไขความออกเป็น วิสิฏฺเฐน อภิ-ภู-กฺวิ กัตตุ.

กัตตุ.นายโกนีเนตีติ นายโก นายิกา ผู้นำไปนี-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.โลกนายโกนีโลกํ เนตีติ โลกนายโก (สตฺถา) ผู้นำไปซึ่ง(สัตว์)โลก โลก-นี-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.กยโกกีกีณาตีติ กยโก ผู้ซื้อกี-ณฺวุ กัตตุ. กัตตุ.สาวโกสุสุณาตีติ สาวโก สาวิกา ผู้ฟัง สุ-ณฺวุ กัตตุ.

รูป หลุด ภา คิ น

ภาว.ลทฺธิลภลภติ เอตายาติ ลทฺธิ (ธมฺมชาติ) เป็นเหตุได้ ลภ-ติ กัตตุ. กรณ.วิสุทฺธิสุธวิสุชฺฌนํ วิสุทฺธิ ความหมดจดวิเศษ วิ-สุธ-ติ ภาว. ภาว.สมิทฺธิอิธสมิชฺฌนํ สมิทฺธิ ความสำเร็จพร้อม สํ-อิธ-ติ ภาว.

บทความล่าสุด