ล่าสุดกระแส ไฟฟ้า เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร

กระแส ไฟฟ้า เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร

ต้องอ่าน

เมื่อขดลวดหมุนตัดกับเส้นแรงหรือสนามแม่เหล็ก ก็จะเป็นการทำให้เพิ่มและลดความเข้มของสนามแม่เหล็กให้แก่ขดลวด ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด ตามหลักของการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่กล่าวแล้วในเรื่องกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำครับ ….. ค่า Q แต่เดิมหมายถึง ‘ปริมาณไฟฟ้า’, คำว่า ‘ไฟฟ้า’ ตอนนี้จะถูกแสดงออกให้เป็นทั่วไปมากขึ้นเป็น ‘ประจุ’.

กระแส ไฟฟ้า เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร

บทความล่าสุด