ล่าสุดการ ฉีก ขาด ของ เส้นเลือด แดง เลือด ที่ ออก มา จะ มี...

การ ฉีก ขาด ของ เส้นเลือด แดง เลือด ที่ ออก มา จะ มี ลักษณะ อย่างไร

ต้องอ่าน

สำหรับกรณี ที่แพทย์สงสัยว่าอาจมีสาเหตุอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองได้ เช่น หลอดเลือดโป่งพองในสมองหรือ arteriovenous malformation แพทย์ก็ควรส่งตรวจด้วยการฉีดสีดูหลอดเลือดในสมอง เพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัดต่อไป. ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการพูดโต้ตอบไม่ได้ แต่ฟังผู้อื่นพูดแล้วเข้าใจและสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง อันเป็นลักษณะความผิดปกติของการทำงานของระบบประสาทที่เรียกว่า motor aphasia. อาการพูดไม่ได้นี้เป็นอยู่ไม่กี่นาทีก็สามารถหายเป็นปกติได้ ดังนั้น เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแรกรับจึงไม่พบความผิดปกติของระบบประสาทแต่อย่างใด. อาการผิดปกติของระบบประสาทที่เป็นอยู่ไม่นานแล้วหายเป็นปกติได้เองภายใน 24 ชั่วโมงเช่นนี้มักเข้าได้กับภาวะสมอง ขาดเลือดชั่วคราว อีกทั้งผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตันในสมองหลายประการ เช่น เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวคือ โรคความดันเลือด สูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจขาดเลือดเหล่านี้เป็นต้น. นอกจากนี้ ผู้ป่วยรายนี้มีอาการผิดปกติของระบบประสาทแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นถึง 2 ครั้งภายใน 1 เดือนและหายเป็นปกติได้เองทุกครั้ง. ดังนั้น จากลักษณะป’จจัยเสี่ยงร่วมกับอาการแสดงเหล่านี้จึงยิ่งสนับสนุนให้แพทย์คิดถึงว่ามีโอกาสเป็นโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวมากขึ้น.

แพทย์เวร ได้พิจารณาทำการสืบค้นเพื่อวินิจฉัยโรคด้วยการส่งตรวจคอมพิวเตอร์สมอง ต่อมาผลคอมพิวเตอร์สมองพบว่า มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชนิดเฉียบพลัน อันสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีการทำงานของระบบประสาทผิดปกติเช่นนี้ได้. ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเช่นนี้มักเกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แต่จาก การซักประวัติในผู้ป่วยรายนี้ไม่พบว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่อย่างใดมาก่อน. แพทย์ควรทำการซักประวัติและตรวจร่างกายของผู้ป่วยอย่างละเอียด รวมทั้งควรประเมินการรู้สึกตัวด้วย Glasgow Coma Score เมื่อสงสัยว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองก็ควรส่งตรวจ ด้วย คอมพิวเตอร์สมองทุกรายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค. การผ่าตัดมีข้อบ่งชี้ว่าควรพิจารณาทำในรายที่มีชั้นเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองหนามากกว่า 10 มม. และก้อนเลือดนั้นมีการกดเบียด ร่องกลางของสมองให้เคลื่อนไปจากตรงกลาง มากกว่า 5 มม. นอกจากนี้ ถ้าผู้ป่วยมีระดับการรู้สึกตัวแย่ในระดับ GCS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 หรือรูม่านตาขยายโตมากก็ควรรีบตัดสินใจผ่าตัดในทันที.

ประเภทของบาดแผล

แนวทางการให้ยาและการคำนวณขนาดยาสำหรับเด็ก ประสิทธิภาพของการใช้ยารักษาโรคหรือภาวะผิดปกติในเด็ก นอกจากจะขึ้นอยู่กับการวินิ… ระยะเรื้อรัง มักมีอาการภายใน 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ป่วยมักมาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง และพบได้ถึงร้อยละ 50 ของผู้ป่วยอาจมาด้วยมีการเปลี่ยน แปลงของระดับความรู้สึกตัวหรือสับสน ผู้ป่วยบางรายอาจมาด้วยอาการหลงลืม หรือจำไม่ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็ได้. ระยะรองเฉียบพลัน อาการเกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงแรกจนถึง 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการปวดศรีษะ มีระดับความรู้สึกตัวลดลง หรืออาการแขนขาอ่อนแรง. การตรวจร่างกายระบบการหายใจ ทรวงอกและปอด การดู ควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้ รูปร่างลั… คำศัพท์ทางการแพทย์ คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน OR ย่อมาจาก OP… การเย็บแผล เป็นหัตถการที่อยู่ในขอบเขต ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถปฏิบัติได้ โดยก่อนปฏิบัติหัตถการใด ๆ ควรมีการประเม…

การ ฉีก ขาด ของ เส้นเลือด แดง เลือด ที่ ออก มา จะ มี ลักษณะ อย่างไร

ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการบาดเจ็บทางสมองมาก่อน แรกรับจากการตรวจร่างกาย ทั้งระบบประสาทและระบบอวัยวะอื่นๆ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ. แพทย์ที่ห้องฉุกเฉินคิดถึงว่า อาการพูดไม่ได้ชั่วคราวนี้อาจเกิดจากกลุ่มอาการสมองขาดเลือด ชั่วคราวที่เรียกว่า transient ischemic assault ดังนั้น แพทย์เวรจึงพิจารณาส่งผู้ป่วยไปตรวจคอมพิวเตอร์สมอง. ผลจากการตรวจคอมพิวเตอร์สมองพบว่า มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชนิดเฉียบพลัน ซึ่งมีความกว้างของชั้นเลือดวัดจากขอบในของกะโหลกศีรษะถึงกลีบเนื้อสมอง ขนาด 1.7 ซม.ที่บริเวณเนื้อสมองกลีบ parieto-frontal ด้านซ้าย ดังภาพที่ 1 แพทย์เวรจึงได้ส่งปรึกษาศัลยแพทย์ระบบประสาทเพื่อพิจารณา รักษาด้วยการผ่าตัดต่อไป. อย่างไรก็ตาม รูปร่างของก้อนเลือดก็ยังคงเว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวรอบๆ ผิวสมองอยู่ดี ส่วนมากคอมพิวเตอร์สมองจะตรวจพบว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองต่อเมื่อมีชั้นของเลือดออกหนามากกว่า 5 มม. ก็ควรส่งตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าแทน จึงจะสามารถให้การวินิจฉัยภาวะนี้ได้. นอกจากนี้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองยังสามารถตรวจพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองในกรณีที่มีเลือดออก อยู่ระหว่างสมอง 2 ซีก หรือบริเวณสมองส่วน tentorial ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์สมองอีกด้วย.

ภาวะแทรกซ้อนของ Aortic Dissection

อุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองพบได้เพียงร้อยละ 2.6 ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะนี้ได้บ้างแต่ไม่บ่อย เช่น หลอดเลือดโป่งพองในสมอง , arteriovenous malformation , เนื้องอกของสมองชนิด meningioma, มะเร็งแพร่กระจายมาที่เยื่อหุ้มสมอง dura (dura metasta-ses), การทำร้ายร่างกายในเด็ก , การให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด, การเสพติดยาโคเคน เป็นต้น. ภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยมากมักเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจนเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดดำ ซึ่งรับเลือดจากผิวของเนื้อสมองแล้วทอดไปยังแอ่งเลือดดำ dural sinuses ที่อยู่ใต้เยื่อหุ้มสมอง dura เมื่อ bridging vein ฉีกขาดก็จะทำให้มีเลือดออกสะสมอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้น dura อันทำให้พบก้อนเลือดใต้เยื่อหุ้มสมองได้บ่อยในบริเวณสมองส่วน frontotemporal area. อย่างไร ก็ตาม มีโอกาสที่จะเกิดก้อนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจากการฉีกขาดของหลอดเลือดแดงได้ร้อยละ โดยบริเวณที่เลือดแดงไหลออกมาสะสมเป็นก้อนเลือด มักเป็นบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองแถวกลีบสมองส่วน temporoparietal. ระยะเฉียบพลัน ผู้ป่วยมักมีอาการหลังเกิดอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โดยมากผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการหมดสติ หรือมีการเปลี่ยน แปลง ของระดับความรู้สึกตัวอย่างชั่วคราว ที่เรียกว่า lucid interval ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ ส่วนอาการอื่นๆ ที่อาจพบได้อีกก็อาจเป็นอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง รูม่านตาผิดปกติหรืออาการของเนื้อ สมองบวมเหล่านี้เป็นต้น. ชี พ จ ร ชีพจร เป็นแรงสะเทือนของกระแสเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย ทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะ เป็นผล…

การ ฉีก ขาด ของ เส้นเลือด แดง เลือด ที่ ออก มา จะ มี ลักษณะ อย่างไร

การใส่สวนปัสสาวะ หมายถึง การสอดใส่สายสวนปัสสาวะที่เรียกว่า catheter ผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ ด… วิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ยาจะถูกดูดซึมเร็วเพราะมีเลือดมาเลี้ยงมาก แต่…

หลอดเลือดแดงใหญ่

ผู้ป่วยหญิงอายุ 63 ปี มีโรคประจำตัวคือ ความดันเลือดสูง, ไขมันในเลือดสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการพูดไม่ได้ 12 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล. อาการเกิดขึ้นกะทันหันขณะรับประทานอาหาร โดยที่ระหว่างมีอาการผู้ป่วยสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้อื่นคุยได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ ผู้ป่วยมีอาการเช่นนี้อยู่นาน 15 นาที หลังจากนั้นก็กลับมาพูดได้เป็นปกติ. ผู้ป่วยเคยมีอาการพูดไม่ได้แบบนี้เมื่อ 1 เดือนก่อนและ 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลรวมทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งอาการก็หายเป็นปกติได้เอง.

การ ฉีก ขาด ของ เส้นเลือด แดง เลือด ที่ ออก มา จะ มี ลักษณะ อย่างไร

บทความล่าสุด