ล่าสุดการ ตรัสรู้ เป็น พระพุทธเจ้า ได้ โดย สมบูรณ์ เพราะ ทรง บรรลุ วิชชา 3...

การ ตรัสรู้ เป็น พระพุทธเจ้า ได้ โดย สมบูรณ์ เพราะ ทรง บรรลุ วิชชา 3 ใน ข้อ ใด

ต้องอ่าน

ผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุขัยของกัปของเรา ก็ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ให้ลึกซึ้ง แล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนา ด้วยอิทธิบาท 4 เป็นตัวนำ ความปรารถนาของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จ… พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียร ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ฌาน” เพื่อให้บรรลุ “ญาณ” จนเวลาผ่านไปจนถึง … ”) นั้นมีเพียงเพื่อเป็นเครื่องช่วยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องการถึงสมาบัติ (พุทธทาสภิกขุ, ม.ป.ป. แล้วจึงทรงพิจารณาซึ่งที่ดับแห่งสภาวธรรมเหล่านี้สืบต่อไปว่า…

การ ตรัสรู้ เป็น พระพุทธเจ้า ได้ โดย สมบูรณ์ เพราะ ทรง บรรลุ วิชชา 3 ใน ข้อ ใด

บทความล่าสุด