ล่าสุดการ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

การ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

ต้องอ่าน

เรื่องรัชทายาท เสนาบดีกระทรวงวังอ่านแถลงการณ์และสำเนาพระราชหัตถเลขาใจความว่า มีพระราชประสงค์ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาได้เสด็จเถลิงราช สมบัติสืบต่อจากพระองค์ นอกจากจะทรงมีพระราชโอรสไว้ก็ย่อมพระราชโอรสจะได้รับราชสมบัติ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงสำเร็จราชการ ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระเยาว์. ” กล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมกุมาร มีต้นวงศ์อยู่ที่เมืองเชียงแสนหรือแคว้นโยนกนคร ต่อมาพระเจ้าพรหมได้อพยพมาสร้างเมืองเชียงรายหรือเวียงไชยปราการ กษัตริย์ที่เวียงไชยปราการที่ปกครองสืบต่อมา ถูกเมืองสุธรรมวดีรุกราน จึงอพยพมาอยู่แถบบริเวณเมืองไตรตรึงส์ สืบต่ออายุมาหลายชั่วคน จนถึงพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ที่ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี. พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองเพชรบุรี (พริบพรี) ที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ รวมถึงยังมีตำนานที่กล่าวอ้างอิงถึงอยู่บ้าง โดยกล่าวอ้างว่า สมเด็จพระบรมราชาสถาปนาพระพุทธไตรรัตนนายกได้ 1 ปี ก็เสด็จออกผนวช แล้วสถาปนาเจ้าชายวรเชษฐ์ ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ครั้งลาสิกขาแล้ว ก็โปรดให้เจ้าชายวรเชษฐ์ไปครองเมืองเพชรบุรี ซึ่งตำนานระบุว่าต่อมาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1.

การ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

พระเจ้าศิริธรรมราช เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าไชยสิริ กษัตริย์แคว้นโยนกเชียงแสน. ตาม ข้อความที่มีมาในจดหมายฉบับนี้แสดงอัธยาศัยของน้องชายเล็กอย่างชัดเจน ว่าเปนผู้ที่นึกอะไรแล้วก็จะต้องเอาอย่างใจของตน เมื่อใครคัดค้านก็นึกออกแต่ทางที่จะใช้กำลังและอำนาจกำราบเท่านั้น และฉันยังไม่สู้จะยอมเชื่อว่ากรมนครชัยศรี ผู้ที่นับว่ามีสติปัญญาฉลาดจะแสดงตนเปนคนรุนแรงไปทีเดียวเช่นที่น้องชายเล็ก อ้าง. พระเจ้าอู่ทองอยู่บริเวณอยุธยานี้เดิมแล้ว โดยตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของเกาะเมืองในปัจจุบัน เดิมเป็นเจ้าเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ต่อมาเมื่อมีโรคระบาดดังกล่าวก็ได้เสด็จมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณที่เป็นกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน (บริเวณเกาะเมือง). โดยมีความหมายว่า พระองค์เป็นราชบุตรองค์ที่ 5 พระองค์เป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ตรัสเรียกพระองค์ว่าพระเชษฐา.

ควีนอังกฤษพร้อมสละราชสมบัติ?! ใครจะเป็นกษัตริย์ใหม่!! เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ Vs พรินซ์วิลเลี่ยม

เมื่อมีตัวอย่างอันชัดเจนอ ยู่ฉนี้แล้ว ที่ข้าพระพุทธเจ้าจะบังอาจไปคิดทำอย่างอื่น ให้ผิดเพี้ยนไปกับพระราชประเพณีอันประเสริฐนั้น เชื่อด้วยเกล้าว่า คงจะเปนที่มั่นพระราชหฤไทยในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีนิไสยที่จะกระทำได้ หรือคนโดยมากทั่วไปก็คงไม่เห็น เว้นแต่คนโง่เขลาสันดานหยาบ ที่มีน้ำจิตรเต็มไปด้วยความหมิ่นประมาทต่อข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้น จะคิดเห็นเปนอย่างอื่นไปได้ ….. บุตรข้าพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ แล้วในเวลานี้ มีมารดาเปนคนสามัญ เพราะฉนั้นตามราชประเพณีในพระบรมราชวงษ์ ไม่สามารถจะมียศเป็นเจ้าฟ้าได้เป็นอันขาดไม่ว่าในเวลาใด เมื่อเป็นเจ้าฟ้าไม่ได้เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถจะเป็นรัชทายาทได้เหมือนกัน เพราะยังมีเจ้าฟ้าพระองค์อื่นอยู่ ….. ครองเมืองสุโขทัยต่อไป ในฐานเป็นเจ้าเมืองประเทศราชของกรุงศรีฯ แล้วจึงยกทัพกลับพระนคร. สิทธิธรรมในการเป็นผู้ปกครอง ก็จะมีสิทธิในการปกครองประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ อย่างเช่น ในหลวง ของเรา โดยปกครองอาศัยหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประเทศ …

การ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

ที่เติบโตขึ้นเป็นเมือง กระจายตัวอยู่ตามแนวลุ่มน้ำยมและน่าน ครั้นก่อน พ.ศ. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระราเมศวร, วันที่สืบค้น 7 สิงหาคม 2558. ทำให้ชาวเหนือและชาวใต้มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกัน. บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่ามีการประกาศใช้กฎหมายมากกว่านี้ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอ.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ขณะเดียวกัน หลายคนไปลองใช้ หรือทดลอง ปรากฏเห็นพุทธคุณได้อย่างชัดเจนด้านมหาอุด แคล้วคลาดจากอันตราย จากปืนผาหน้าไม้ จึงพร้อมใจขนานนามว่า “พระร่วงหลังรางปืน” ซึ่งเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อตะกั่ว ผิวพรรณเป็นสนิมแดง ออกสีลูกหว้าสลับเนื้อแดงเข้ม พบไขขาวปกคลุมหนาๆ อยู่บริเวณองค์พระมากกว่ากรุอื่น ส่วนเนื้อชินก็มีพบบ้างเล็กน้อย องค์จริงมีขนาดสูงประมาณ ๘ ซม. ในชั้นแรกนั้น พระเจ้าเชียงใหม่ได้ขอสงบศึก โดยขอเวลา 7 วันแล้วจะนำเครื่องราชบรรณาการมาถวาย เพื่อเจริญไมตรี ในการนี้มุขมนตรีนายทัพนายกองได้ปรึกษาหารือว่า อาจจะเป็นกลอุบายของพระเจ้าเชียงใหม่ เพื่อจะได้เตรียมการรับมือกองทัพของกรุงศรีอยุธยา แต่พระองค์ทรงดำริว่าเมื่อเขาไม่รบแล้ว เราจะรบนั้นดูมิบังควร และถึงแม้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่จะไม่รักษาสัตย์ก็ใช่ว่า จะสามารถรอดพ้นจากทหารของกรุงศรีอยุธยาไปได้. ที่ประทับอยู่ ณ เมืองสุพรรณบุรี ขึ้นไปทำศึกช่วยพระราเมศวร การศึกดำเนินไปเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ จึงสามารถเอาชนะทัพของกรุงกัมพูชาได้ และได้กวาดต้อนครัวชาวกัมพูชาเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาจำนวนมาก. ได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าทองลันเสีย และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อมีพระชนมายุได้ 56 พรรษา.

  • สามารถรวบรวมขุนทหาร เสนาอำมาตย์จำนวนมาก แล้วนำทัพกลับกรุงศรีฯ.
  • พลตรีดัด เชะชาติ ณ เมรุหน้าพลับพลาราชอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘), ๒๕๑๘.
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗.
  • ตาม ข้อความที่มีมาในจดหมายฉบับนี้แสดงอัธยาศัยของน้องชายเล็กอย่างชัดเจน ว่าเปนผู้ที่นึกอะไรแล้วก็จะต้องเอาอย่างใจของตน เมื่อใครคัดค้านก็นึกออกแต่ทางที่จะใช้กำลังและอำนาจกำราบเท่านั้น และฉันยังไม่สู้จะยอมเชื่อว่ากรมนครชัยศรี ผู้ที่นับว่ามีสติปัญญาฉลาดจะแสดงตนเปนคนรุนแรงไปทีเดียวเช่นที่น้องชายเล็ก อ้าง.
  • ท่านเสนาบดี (ขุนนาง) ได้ลงนั่งกราบถวายบังคม ๓ ครั้งพร้อมกัน.
  • เมื่อมีตัวอย่างอันชัดเจนอ ยู่ฉนี้แล้ว ที่ข้าพระพุทธเจ้าจะบังอาจไปคิดทำอย่างอื่น ให้ผิดเพี้ยนไปกับพระราชประเพณีอันประเสริฐนั้น เชื่อด้วยเกล้าว่า คงจะเปนที่มั่นพระราชหฤไทยในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีนิไสยที่จะกระทำได้ หรือคนโดยมากทั่วไปก็คงไม่เห็น เว้นแต่คนโง่เขลาสันดานหยาบ ที่มีน้ำจิตรเต็มไปด้วยความหมิ่นประมาทต่อข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้น จะคิดเห็นเปนอย่างอื่นไปได้ …..

ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองด่านหน้าทางด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา. แนวความคิดที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นชาวจีน เป็นเพียงการอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับวันวลิต อีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุน ข้อสันนิษฐานนี้ จึงไม่มีน้ำหนักมากพอเช่นกัน. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗. พลตรีดัด เชะชาติ ณ เมรุหน้าพลับพลาราชอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘), ๒๕๑๘.

ราชวงศ์พระร่วง

การสังหารพราหมณ์นั้นมีบาปอย่างมหันต์ (เทียบได้กับการสังหารพระสงฆ์) (ตามความเชื่อและกฎมณเฑียรบาลว่า โทษสูงสุดของพราหมณ์คือการเนรเทศ-ห้ามประหารชีวิต)8 . ยกกำลังมารบ พระองค์จึงโปรดให้พระยาไชยณรงค์กวาดต้อนผู้คนมายังกรุงศรีฯ. ผู้ เป็นประธานรับสั่งขอให้ที่ประชุมใคร่ครวญดูให้ดีอีกครั้งว่าอย่างใดจะเป็น ทางดีทางเจริญสำหรับบ้านเมืองที่สุด ถ้าท่านผู้ใดไม่เต็มใจ ก็จะไม่ทรงรับราชสมบัติ แต่ถ้าไม่มีใครไม่เต็มใจก็เป็นอันต้องทรงน้อมตามความเห็นของที่ประชุมรับ รัชทายาท. เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่พระมหาราชครูถวายในพระราชพิธีบรมราชภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย ดังนี้ …. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่_1, วันที่สืบค้น 6 กันยายน 2558.

พระองค์ไม่ค่อยสนพระทัยในสวัสดิภาพของบ้านเมือง และความสงบสุขของชุมนุมชน พระองค์ไม่ได้เป็นนักรบโดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ทรงรักทหารเลย สนพระทัยศาสนาแต่เพียงเล็กน้อย และไม่สนพระทัยคนยากจนเลย. มีหลายพระนาม – พระเจ้าศิริชัย หรือ พระเจ้าชัยศิริเชียงแสน หรือ ท้าวแสนปม ผู้สร้างเมืองศรีรามเทพนคร เป็นพระโอรสของพระเจ้าศิริธรรมราช. เข้าประชิดกรุงศรีฯ ไว้ พระราเมศวรจึงถวายราชสมบัติให้ขุนหลวงพะงั่วเป็นกษัตริย์แทน. พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะฉลาดนัก มีอุปนิสัยไม่ดี โหดร้ายและกระหายเลือด โกรธง่าย ตระหนี่ ตะกละ โลภ และตัณหาจัด พระองค์ไม่ลังเลที่จะใช้พระราชอำนาจฉุดคร่าภรรยาของผู้อื่นมาเป็นของตน. พระราชโอรสของขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1) ที่เสด็จครองราชย์ได้เพียง 7 วัน. ก็สามารถเอาชนะทัพของพระเจ้ากรุงกัมพูชาได้ และพระองค์ได้กวาดต้อนครอบครัวชาวกัมพูชาเข้ามายังกรุงศรีฯ เป็นจำนวนมาก.

การ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. และในปีพุทธศักราช 2549 ก็ได้มีงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ (อังกฤษ. ท่านเสนาบดี (ขุนนาง) ได้ลงนั่งกราบถวายบังคม ๓ ครั้งพร้อมกัน. ประตูทางเข้านครธม ด้านทิศเหนือ ถ่ายไว้เมื่อ 21 ตุลาคม 2561.

การ สืบ สันตติ วงศ์ ของ ราชวงศ์ พระร่วง มี ลักษณะ อย่างไร

นี่เป็นเหตุผลเมื่อพระองค์ครองราชย์ได้ 3 ปี ก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งโดยพระปิตุลา พระองค์ถูกตามล่าทุกหนแห่ง จนไม่มีใครล่วงรู้ว่าพระองค์ได้ไปหลบซ่อนอยู่ ณ ที่ใดเป็นเวลาช้านาน”. ครองเมืองสุพรรณภูมิ ญาติของวัฏเดชได้อภิเษกกับพระเจ้าอู่ทอง แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองอโยธยาปุระ. ได้ปรึกษากันและทรงสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ฝ่ายบูรพาทิศ (วัดมหาธาตุ) หน้าพระบัญชรสิงห์สูง 19 วา ยอดนพศูลสูง 3 วา. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1, วันที่สืบค้น 21 กรกฎาคม 2558. สามารถรวบรวมขุนทหาร เสนาอำมาตย์จำนวนมาก แล้วนำทัพกลับกรุงศรีฯ.

‘วิลเลียมส์ – อีริคเซ่น’ เรื่องดีๆ ในโลกฟุตบอลคำว่า ‘มิตรภาพ’ สำคัญกว่…

บทความล่าสุด