ล่าสุดความ ดัน ของ น้ำ มี ความ สัมพันธ์ กับ ความ ลึก อย่างไร

ความ ดัน ของ น้ำ มี ความ สัมพันธ์ กับ ความ ลึก อย่างไร

ต้องอ่าน

หากต้องการรายงานข้อผิดพลาดให้คลิก ที่นี่. 1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม. พ้ืนท่ีหน้าตัดของลูกสบู อดั เป็น 2 ตร.ซม.

ความ ดัน ของ น้ำ มี ความ สัมพันธ์ กับ ความ ลึก อย่างไร

พ้ืนท่ีหน้าตัดของลกู สูบยกมีคา่ ก่ี ตร.ซม.

แรงที่ของเหลวกระทำต่อผนังภาชนะ

หลอดแกว้ รปู ตวั ยขู าโตสม่้าเสมอ มีพนื้ ท่หี นา้ ตัด 2 ตร.ซม. ภายในบรรจนุ ้าเชื่อมความหนาแนน่ 4 x 103 กก. / ลบ.ม. บอกเป็นความสูงของน้ำ เช่น วันนี้อากาศมีความดันเท่ากับน้ำสูง 10.3 ม. ปล่อยลูกกลมโลหะความหนาแน่น 7500 kg/m3 มีรัศมี 2 mm ให้ตกลงในน้ามันความหนาแนน่ 900 kg/m3 มีส.ป.ส. เนื้อหาของบทความเป็นไปตามหลักการของเรา จรรยาบรรณของบรรณาธิการ.

บทความล่าสุด