ล่าสุดจุด มุ่งหมาย ของ การ อาราธนาศีล คือ อะไร

จุด มุ่งหมาย ของ การ อาราธนาศีล คือ อะไร

ต้องอ่าน

ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยง “บวร.”

จุด มุ่งหมาย ของ การ อาราธนาศีล คือ อะไร

ก่อนนอนให้สำรวจศีล ๕ ของเรา ว่าอยู่ปกติ หรือ ไม่ถ้าขาดก็อย่าให้ข้าม ๑ วัน ๑ คืน ให้ทำการวิรัตศีล. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม ทุติยมฺปิ………. เรื่องถัดไป ถัดไป สงน้ำพระ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

มจร ประดิษฐานรูปเหมือน”สมเด็จอาจ” อธิการบดีย้ำวิปัสสนากรรมฐานนโยบายเชิงรุก

บทสวดอะระหังสัมมา (บทกราบบูชาพระรัตนตรัย) … อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ … สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ …

จุด มุ่งหมาย ของ การ อาราธนาศีล คือ อะไร

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ … [อา-ราด-ทะ-นา] (มค. อาราธนา) ก. เชื้อเชิญ, นิมนต์, ขอร้อง, อ้อนวอน, (มักใช้สำหรับพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์) (เหมือน อาราธน์)….

บทสวดอะระหังสัมมา หรือ บทกราบบูชาพระรัตนตรัย

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”. ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.

ในห้อง ‘พุทธศาสนา และ ธรรมะ’ ตั้งกระทู้โดย ชัยโยๆ, 22 พฤศจิกายน 2008. ข้อความว่า ..และขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับอาราธนาอยู่จำพรรษา ที่เมืองเวรัญชาของข้าพเจ้าเถิด. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษณี.. ขอให้พระภิกษุหรือสามเณรให้ไตรสรณคมณ์และศีล โดยกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห สีลานิ ยาจาม.

บทความล่าสุด