ล่าสุดธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง...

ธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง มหา เวสสันดร ชาดก จบ แล้ว

ต้องอ่าน

ความเป็นผู้ฟังมาก จำได้มาก ของพระอานนท์ จึงเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและพระพุทธศาสนาโดยรวม ด้วยประการฉะนี้… การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละคู่ ในสวนสาละอันเป็นที่พักของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา ในตอนปัจฉิมยามคืนนี้…(สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. มหาปรินิพฺพานสุตฺต มหา.

  • ที่น่าคิดก็คือ “การจ้างให้ลูกฟังธรรม” เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายน่าจะลองใช้วิธีนี้ดู หลังจากใช้สารพัดวิธีแล้วยังไม่สำเร็จ เด็กมันอยากได้เงินก็ย่อมเต็มใจทำ แต่พอนานๆ เข้าพระธรรมอาจซึมซับใจลึกไปเรื่อยๆ จนละอายที่จะรับค่าจ้างอย่างนายกาละบุตรอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ ใครจะไปรู้ ไม่ลองไม่รู้ครับ…
  • ทางสายกลางดีที่สุด…..สิ่งสำคัญเราต้องรู้แจ้งว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร..
  • ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
  • เป็นอันว่าเจ้าหนุ่มรูปหล่อคารมดี ได้ลูกสาวของพ่อเฒ่าเป็นภรรยาด้วยประการฉะนี้แล…
  • ครอบครัวไหนญาติพี่น้องไม่ปรองดอง น่าจะนำพระปางห้ามญาติไปบูชานะครับ จะได้เลิกทะเลาะเบาะแว้งกัน…
  • แต่ เมื่อเผาไปแล้วก็จะหลายเป็นควัน แล้วก็กลายมาเป็นฝุ่น pm2.5 นั่นเอง…

วันหนึ่งเธอกรองน้ำดื่ม แล้ววางหม้อน้ำไว้ที่ขา ยืนคอยให้น้ำสะเด็ดขาดสาย ได้ยินเสียงอาจารย์สอนแว่วมาว่า… พญาช้างได้ยินบ่อยๆ ก็คิดว่า พวกนี้ต้องการให้เราทำอย่างนี้ จึงทำตาม ไม่ดุร้าย ไม่ฆ่าใครอีกต่อไป ควาญสั่งให้ทำอะไรก็ทำตาม… เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๑-๕๖.

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์ช่วยเหลือพระประยุรญาติหลายครั้งหลายครา อาทิ… จากนั้นพระโพธิสัตว์ได้สอนจริยธรรมสำหรับนักปกครองแก่พระราชา ความว่า… ฟังโอวาทนี้แล้วคงเห็นลึกถึงความรู้สึกภายในใจของผู้เป็นพ่อใช่ไหมครับ สั่งแล้วสั่งอีก อย่าคบคนชั่ว อย่ามั่วคนผิด เพราะคบกเฬวรากพวกนี้มีแต่เสียคน เหม็นตั้งแต่ยังไม่ตายก็มีครับ… ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน. “ไม่ทำไมดอก อยากจะให้แกดื่มเหล้าหน่อย ช่วยเรียกแกหน่อย” ว่าแล้วก็รินเหล้าใส่กระทงใบบัว ถือเข้าไปหาบุตรเศรษฐี กล่าวด้วยความนอบน้อมว่า…

ธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง มหา เวสสันดร ชาดก จบ แล้ว

วันหนึ่งฤาษีผู้สำรวมได้ยกโศลกที่มีข้อความกินใจมาว่าให้ฟัง มีความว่า… วันหนึ่งเมื่อบุตรชายเรียนศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้ว อยากจะไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงเยี่ยงสามัญชนทั่วไป ไปลาบิดา บิดาก็อนุญาต ก่อนไปได้ให้โอวาทบุตรว่า… สิ่งที่ฉันพบและเจอบนโลกนี้ล้วนแต่…….มารยา…และภาพมายาที่ยาวหน่อย …… ไม่ต้องถามว่า ตายแล้วเขาไปไหน โน่น ไปเป็นศิษย์ของยมบาลในนรกโน่นแหละครับ….

เขาทรมานอยู่ 7 วัน จึงขาดใจตาย วันที่แกจะตายนั้นเป็นวันพระ พระคุณเจ้าจากพระวิหารเชตวันเข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้าน ได้ยินเสียงนายจุ่นทะร้องเหมือนเสียงหมูถูกทุบอย่างทรมาน นึกว่านายจุ่นทะแกฆ่าหมูเหมือนเคย ได้แต่ปลงสังเวชกลับไปวัดกราบทูลพระพุทธองค์ว่า… ความหมายตรงนี้ก็คือ เธอเมื่อพิจารณาตัวเองแล้ว เห็นว่ากำลังปฏิบัติตนได้ตามที่อาจารย์กล่าว แล้วมีความปีติปลื้มใจแล้วยืนอยู่นั้นแหละ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในที่สุดก็สามารถตัดวงจรของกิเลส ได้บรรลุพระอรหัตตผล ฉะนี้แล… พญากาโพธิสัตว์คิดจะช่วยเหลือญาติของตนให้พ้นภัย จึงหาทางแอบไปพบพระราชาจนได้ในวันหนึ่ง เกาะอยู่ในที่สมควรแล้วกราบทูลพระราชาว่า… พระเจ้าปิลยักษ์ได้สดับดังนั้น จึงไปยังอาศรม ไปนำบิดามารดาของดาบสหนุ่มมายังดาบสผู้นอนสลบไสลอยู่ แล้วเล่าความให้ฟังจนหมดสิ้น บิดามารดาทั้งสองของดาบสหนุ่มได้กล่าวสัตยาธิษฐานว่า…

พระเจ้าสรรพมิตรฟังพราหมณ์แปลงกายสาธยายโทษของสุรามายาวเหยียด ฟังไปๆ ก็ได้คิดขึ้นมา โอ้ สุราที่ข้ากำลังจะตั้งวงดื่มนี้ มันมีโทษมากมายปานนี้เชียวหรือ จึงกล่าวตอบพราหมณ์แปลงกายว่า… วันหนึ่งจูฬกเศรษฐี แห่งเมืองพาราณสี เดินทางไปพระราชสำนัก เพื่อเข้าเฝ้าพระราชา ติดตามด้วยคนรับใช้คนหนึ่งระหว่างทางพบหนูตายตัวหนึ่ง จึงเอ่ยขึ้นว่า… ขอบวชเป็นสาวกพระพุทธศาสนา ไม่ช้าไม่นานเขาก็อยู่เหนือความโกรธ ได้บรรลุภาวะที่ดับเย็นสนิทแล้วแล… นักการเมืองประเภท “ปริพาชกไหว้แพะ” ก็ป่วยการเลือกเข้ามา เป็นอัปมงคลมากกว่ามงคล ส.ว.สมัครเข้ามาเพื่อถอดถอนนักการเมืองที่ทุจริต แต่ก็โดนถอดเสียเอง ก็ไม่ไหวเช่นเดียวกัน คุณว่าไหมขอรับ… คำหลังทรงใช้ว่า “ปุริสุตตม” บุรุษที่สูงสุด หมายถึงคนที่ดีที่สุด สูงด้วยคุณธรรม ไม่ใช่สูง one hundred eighty นิ้ว อะไรทำนองนั้นหนา ขอรับ… พระมโน เมตฺตานนฺโท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2560).

นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง:มหิฬามุขชาดก

“พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?”. เป็นอันว่าเจ้าหนุ่มรูปหล่อคารมดี ได้ลูกสาวของพ่อเฒ่าเป็นภรรยาด้วยประการฉะนี้แล… เพ่งโทษตนเป็น บัณฑิ ต…คอยจับผิดคนอื่นเป็นคนพาลพาลแปลว่า อ่อน(หัว อ่อนปัญญาอ่อน) ในโลกนี้มีหลายมิติ (บางท่านบอก มี 11 มิติ)….สรรพสิ่งสำเร็จที่จิต…… พราหมณ์แปลงกายได้สาธยายโทษของสุราแก่พระเจ้าสรรพมิตรยืดยาว ได้กล่าวต่อไปอีกว่า… เป็นอันว่า เด็กหนุ่มผู้ขยัน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้เป็นทั้งเศรษฐี และลูกเขยเศรษฐี ด้วยประการฉะนี้แล… ขออย่าให้ผู้คนทั้งหลายเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลย จะได้มีแต่สิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิต…

ธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง มหา เวสสันดร ชาดก จบ แล้ว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาบุคคล ๓ จำพวกนั้น เพราะเห็นแก่ บุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคต ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว จึงหยั่งลงสู่ความแน่นอนถูกต้องในกุศลธรรม เมื่อไม่ได้เห็นไม่ได้ฟัง ย่อมไม่หยั่งลง เราจึงอนุญาตการแสดงธรรมไว้ และก็เพราะ อาศัยบุคคลเหล่านี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย… เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์พระญาติของพระองค์เท่าที่จะทรงทำได้ ห้ามทัพไม่ให้ยกไปฆ่าฟันสามครั้งสามครา ต่อเมื่อทรงรู้ว่าห้ามอะไรห้ามได้ แต่ห้ามกรรมของคนนั้นไม่ได้ จึงทรงปล่อยไปตามวิถีที่มันควรจะเป็นไป… ที่น่าคิดก็คือ “การจ้างให้ลูกฟังธรรม” เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายน่าจะลองใช้วิธีนี้ดู หลังจากใช้สารพัดวิธีแล้วยังไม่สำเร็จ เด็กมันอยากได้เงินก็ย่อมเต็มใจทำ แต่พอนานๆ เข้าพระธรรมอาจซึมซับใจลึกไปเรื่อยๆ จนละอายที่จะรับค่าจ้างอย่างนายกาละบุตรอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ ใครจะไปรู้ ไม่ลองไม่รู้ครับ… พระพุทธองค์ทรงเล่านิทานจบแล้ว ก็ทรงหนไปตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สัตว์เดียรฉานมันยังเคารพกันตามลำดับอาวุโสเลย พวกเธอควรจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มาก ไม่อย่างนั้นอายสัตว์เดียรฉานมัน…

นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง:สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข

ที่เขาได้วิมานสวยหรูในป่ามะม่วงกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์ยิ่งเพราะผลแห่งการให้มะม่วงเป็นทานแก่สตรีผู้รักษาศีลอุโบสถ แต่ที่เขาต้องได้รับทุกข์ทรมานด้วยการขีดข่วนเนื้อตัวเอง ก็เพราะบาปกรรมที่เป็นผู้พิพากษารับสินบน ที่เขาได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ในวิมานในเวลากลางคืน ก็เพราะผลแห่งการรักษาศีลอุโบสถในเวลากลางคืน… ครับ บาปกรรม ใครทำใครได้ ตอนบาปมันไม่ให้ผลก็กร่างได้อยู่ ถึงวันนั้นเมื่อใด ก็คงเอามือกุมขมับกลัวใครเขาจะมาลั่นไกใส่สมองกระจุยกระจาย ดุจดังที่ตัวทำกับคนอื่น… เพราะฉะนั้น ถ้าอยากอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า ต้องไม่ประมาทในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์… สุนัขโพธิสัตว์ได้ที ก็แสดงธรรมโปรดพระราชาเป็นการใหญ่ถ้าเป็นเรื่องจริงคงโดนเตะร้องเอ๋งไปแล้ว แล้วก็กล่าวต่อว่า…

แต่ เมื่อเผาไปแล้วก็จะหลายเป็นควัน แล้วก็กลายมาเป็นฝุ่น pm2.5 นั่นเอง… ความ ลับไม่มีในโลก มีแต่ ของ..แม้เปิดเผย ก็ยังเรียกว่าของ…….

ธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง มหา เวสสันดร ชาดก จบ แล้ว

วันหนึ่งนายพราน บรรทุกเนื้อผ่านมาเต็มเกวียน จะมาขายในเมือง ลูกเศรษฐีพันล้านคนแรกกล่าวกับนายพรานว่า… พระอานนท์ขอเสนอเงื่อนไข eight ข้อ สามในแปดข้อนั้นมีใจความว่า… ร้องอย่างไรพราหมณ์เฒ่าก็ทำท่าไม่ได้ยิน เดินเข้ามาจนได้แล้วกล่าวโศลกว่า… ทางสายกลางดีที่สุด…..สิ่งสำคัญเราต้องรู้แจ้งว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร..

ธรรม ข้อ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ทรง แสดง หลังจาก ที่ ทรง เทศน์ เรื่อง มหา เวสสันดร ชาดก จบ แล้ว

โทษของสุราเมรัย 6 ประการนี้ ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น… สรุปก็คือ การพูดไพเราะนั้น อย่าว่าแต่คนเลย สัตว์เองก็ชอบ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้… ชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่ง เห็นพ่อเฒ่าศีรษะบางคนหนึ่งจูงวัวมาสองตัว จึงร้องถามไปว่า…

บทความล่าสุด