ความรู้บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช...

บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

ต้องอ่าน

ในความเป็นพิษเป็นภัยของแสงอุลตราไวโอเลตนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารที่เป็นคุณแฝงอยู่ด้วย ในปี พ.ศ. การเคลื่อนที่ของลมมีทิศทางเป็นอย่างไร จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ จากหย่อมความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง จากหย่อมความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ. แหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือบริเวณใด ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ที่ราบลุ่มแม่น้ำชี-มูล ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางประกง.

บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

เพราะเหตุใดจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรีจึงสามารถทำนาเกลือสมุทรได้ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเขื่อนที่สามารถกั้นน้ำทะเลที่หนุนมากักเก็บไว้ เส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้า อยู่ใกล้อ่าวไทยสามารถใช้น้ำทะเลจากอ่าวไทยมาทำนา. กระแสน้ำที่ไหลเข้าไปในทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และแคนาดาคือ กระแสน้ำอะไร กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติก กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม กระแสน้ำเย็นเบงเกวลา กระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตร. ปัจจัยร้ายแรงที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติคือข้อใด ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางฟิสิกส์ ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ. “คูริลแบงส์” พบได้ในบริเวณใด มหาสมุทรอินเดีย กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น. ข้อใดเป็นลักษณะการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกมีอุณหภูมิคงที่ น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกมีอุณหภูมิลดลง. ข้อใดเป็นส่วนของเปลือกโลกที่เรียกว่า ธรณีภาค ชั้นเปลือกโลกเพียงอย่างเดียว ชั้นเนื้อโลกส่วนกลางกับชั้นแก่นโลก ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก ชั้นเปลือกโลกทั้งหมดกับชั้นในเนื้อโลก.

ก๊าซเรือนกระจกมีระดับความเข้มข้นสูงสุดในรอบ 2 ล้านปี

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ลักษณะทางกายภาพของท้องทะเล เมืองดูไบ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การทิ้งของเสียจากครัวเรือน การขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเล การจับสัตว์น้ำและเก็บปะการังมากเกินไป การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือประมง. เพราะเหตุใด การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงของประเทศจีน จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงตอนล่าง ทำให้น้ำตื้นเขิน ทำให้มีสารพิษในน้ำ ทำให้ตลิ่งกั้นน้ำพังทลาย ทำให้การขึ้นลงของน้ำผิดปกติ. หากแกนโลกเอียงมากกว่าในปัจจุบัน จะเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้น พิสัยอุณหภูมิระหว่างฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น จะเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นบนโลก ระดับทะเลปานกลางจะลดลง พิสัยอุณหภูมิระหว่างฤดูกาลลดน้อยลง. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้บริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ เป็นพื้นที่มีปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลก การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ กระแสลมค้าพัดให้กระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสุมทรแปซิฟิกไปรวมกันทางตะวันตก กระแสน้ำเย็นใต้มหาสุมทรเข้ามาแทนที่กระแสน้ำอุ่นพื้นผิว การเกิดปรากฏการณ์ลานีญา. เพราะเหตุใดบริเวณภาคใต้ของไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะมีคาบสมุทร เกาะ และหมู่เกาะสวยงาม เพราะอาหารสด และผลไม้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกมีท่าอากาศยานทันสมัย เพราะภูมิอากาศชุ่มชื้นมีพืชพรรณธรรมชาติหลากหลาย.

เพราะเหตุใด อุณหภูมิบนยอดเขาจึงเย็นกว่าอุณหภูมิของ อากาศบริเวณเชิงเขา เขาบนยอดเขามีลมพัดแรงกว่าเชิง บนยอดเขามีต้นไม้มากลมจึงพัดได้แรง บนยอดเขามีความกดอากาศน้อยกว่าเชิงเขา บนยอดเขามีความกดอากาศมากกว่าเชิงเขา. ข้อใดกล่าวถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคเทอร์เชียรีได้ถูกต้อง มนุษย์เริ่มสร้างสมวัฒนธรรม เริ่มมีพันธุ์ไม้ดอก หอยน้ำจืดแพร่หลาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และช้างแพร่หลาย เป็นยุคแรกเริ่มของไดโนเสาร์. ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ จะมีลักษณะเด่นในข้อใด อุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามความสูงของพื้นที่ อุณหภูมิของอากาศจะสูงขึ้นตามความสูงของพื้นที่ อากาศมีการเคลื่อนที่จากแนวต่ำขึ้นสู่ที่สูงเรียกว่า ลม การเคลื่อนที่ของอากาศจะเคลื่อนไปในแนวนอนเพียงอย่างเดียว ท้องฟ้าปราศจากเมฆ. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือมีอากาศอบอุ่น ความร้อนจากทะเลทราย อิทธิพลของกัลฟ์สตรีม อิทธิพลจากกระแสน้ำศูนย์สูตร อิทธิพลของลมฝ่ายใต้ที่พัดขึ้นไป. บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากที่สุดจะอยู่บริเวณใด ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออก รอบมหาสมุทรแปซิกฟิก ทวีปเอเชีย. กระแสน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก เรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร การกร่อน การพัดพา การตกตะกอน การผุพังอยู่กับที่.

บรรยากาศ Ambiance

ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลสำคัญในข้อใด อุณหภูมิและภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง ปริมาณป่าไม้ลดน้อยลงในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ฝนตกหนักเป็นบางแห่งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ทะลุชั้นบรรยากาศไปสู่โลก. ข้อความเกี่ยวกับบรรยากาศของโลกข้อใดถูกต้อง แก๊สที่อยู่มากที่สุดในบรรยากาศ คือ แก๊สออกซิเจน บรรยากาศเป็นแหล่งสะสมไอน้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำ บรรยากาศช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บรรยากาศทำหน้าที่คลายความร้อนทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันในเวลากลางวันและกลางคืน. เหตุการณ์ใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าได้เกิด “ปราฏการณ์ลานีญา” อากาศร้อนผิดปกติในซีกโลกใต้ เกิดฝนตกหนักเกินภาวะปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุอาหารของปลาในมหาสมุทรลดลง กระแสลมเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วกลายเป็นพายุหมุนเขตพัดเข้าแผ่นดิน. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก การลดลงของก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศ การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แผ่รังสีเข้าสู่โลกในแนวตั้งฉาก. ปัจจัยทางกายภาพข้อใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ ชีวนิเวศของโลกมากที่สุด ดิน ไฟป่า อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง แก๊สในบรรยากาศ กระแสน้ำ ความกดอากาศ.

  • ในประเทศนิวซีแลนด์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ศักยภาพทางการเกษตร ขยับเลื่อนไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธัญพืชจะปลูกได้ในพื้นที่ที่อยู่ทางใต้ลงไปจากปัจจุบันถึง 200 กิโลเมตร และขยับสูงขึ้นได้อีก 200 เมตร ทุก ๆ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น 1๐ซ.
  • เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด การชนกันของแผ่นเปลือกโลก การแยกกันของแผ่นเปลือกโลก การเฉือนกันของแผ่นเปลือกโลก การคดโค้งโก่งงอของแผ่นเปลือกโลก.
  • ข้อความเกี่ยวกับบรรยากาศของโลกข้อใดถูกต้อง แก๊สที่อยู่มากที่สุดในบรรยากาศ คือ แก๊สออกซิเจน บรรยากาศเป็นแหล่งสะสมไอน้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำ บรรยากาศช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บรรยากาศทำหน้าที่คลายความร้อนทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันในเวลากลางวันและกลางคืน.
  • ในความเป็นพิษเป็นภัยของแสงอุลตราไวโอเลตนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารที่เป็นคุณแฝงอยู่ด้วย ในปี พ.ศ.
  • ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสลมโลกใด ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ลมค้าตะวันตกเฉียงเหนือ ลมค้าตะวันตกเฉียงใต้.
  • ถ้านักเรียนอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร จะพบกระแสลมโลกใด ลมตะวันตก ลมค้า ลมตะวันออก ลมเป็นแถบลมสงบ.

ปรากฏการณ์ในข้อใดทำให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีฝนตก แต่บริเวณ แปซิฟิกตะวันออกมีฝนน้อยและแห้งแล้งยาวนานในช่วงฤดูฝน เอลนิโญ ลานิญา พายุหมุน อุณหภูมิผกผัน. หากใช้แหล่งน้ำจืดข้อใดในปริมาณมาก จะมีผลต่อการทรุดตัวหรือยุบตัวของแผ่นดิน น้ำในดิน น้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำในอ่างเก็บน้ำ. กระแสน้ำมหาสมุทรใดที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา คุโระชิโอะและฟลอริดา กัลฟ์สตรีมและคะแนรี คะแนรีและเบงเกวลา แคลิฟอร์เนียและเบงเกวลา. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใดที่ทำให้เกิดสันกลางของมหาสมุทร แผ่นเปลือกโลกชนกัน แผ่นเปลือกโลกแยกจากกัน แผ่นเปลือกโลกเลื่อนสวนกัน ถูกทุกข้อ. กระแสน้ำในข้อใดจัดเป็นกระแสน้ำเย็น กระแสน้ำเปรู กระแสน้ำศูนย์สูตร กระแสน้ำตุโระชิโอะ กระแสน้ำออสเตรเลียตะวันออก.

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับตลาด

พันเจีย คือ อะไร ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงผืนเดียวของโลก เมื่อ ๒๒๕ ล้านปีมาแล้ว ผืนแผ่นดินในมหายุคมีโซโซอิกของซีกโลกเหนือ ผืนแผ่นดินทางใต้ในมหายุคพาลีโอโซอิก มหาสมุทรที่กั้นระหว่างผืนแผ่นดินใหญ่ทั้งสองเมื่อ ๑๙๐ ล้านปีมาแล้ว. รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส เป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใด แผ่นเปลือกโลกชนกัน แผ่นเปลือกโลกแยกจากกัน แผ่นเปลือกโลกมุดกัน แผ่นเปลือกโลกเลื่อนสวนกัน. ภูเขาไฟที่เกิดบริเวณจุดร้อน ได้แก่ภูเขาไฟในข้อใด ภูเขาไฟในประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟในหมู่เกาะฮาวาย ภูเขาไฟในประเทศเอธิโอเปีย ภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย.

บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสลมโลกใด ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ลมค้าตะวันตกเฉียงเหนือ ลมค้าตะวันตกเฉียงใต้. ถ้านักเรียนอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร จะพบกระแสลมโลกใด ลมตะวันตก ลมค้า ลมตะวันออก ลมเป็นแถบลมสงบ. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของเปลือกโลก ส่วนบนเป็นหินแกรนิต ประกอบด้วยซิลิกาและหินหนืด ประกอบด้วยสารพวกอัลตราเบสิก ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิล. กระแสน้ำเย็นแลบลาเดอร์ เป็นกระแสน้ำที่ไหลอยู่ในบริเวณใด มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก.

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด การชนกันของแผ่นเปลือกโลก การแยกกันของแผ่นเปลือกโลก การเฉือนกันของแผ่นเปลือกโลก การคดโค้งโก่งงอของแผ่นเปลือกโลก. บริเวณที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลไปปะทะกันจะเป็นประโยชน์ในด้านใด การประมง การค้าขาย การคมนาคม การอุตสาหกรรม. บรรยากาศชั้นใดของโลกที่เกิดเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง เมโซสเฟียร์ โทรโฟสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ สแตรโทสเฟียร์. ปรากฏการณ์เอลนีโญ เป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสน้ำมหาสมุทรใด กระแสน้ำฟลอริดา กระแสน้ำศูนย์สูตร กระแสน้ำบราซิล กระแสน้ำเปรู.

ชั้นโอโซนมีประโยชน์ต่อโลกอย่างไร ช่วยให้อากาศสดชื่น ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยลดปริมาณสารพิษในอากาศ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์จากพลังงานภายในโลก การเปลี่ยนแปลงของกระแสลมโลก การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทร. บริเวณลุ่มแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก จะมีปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกที่นั้น เนื่องจากสาเหตุใด เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำมากที่สุด เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงและมีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน มีการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณต้นน้ำมากกว่าที่อื่น เป็นบริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น จึงเป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลมารวมกัน. ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลสำคัญในข้อใด เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในทวีปเอเชีย เกิดบริเวณพื้นที่อับ ฝนกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรเย็นลง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์เป็นบริเวณกว้างไปทั่วโลก. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิบริเวณภูเขาไฟที่ปะทุใหม่ ๆ สิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้เป็นกลุ่มแรก คือข้อใด ไม้ล้มลุก หญ้าและวัชพืช มอสส์และไลเคน เห็ดราและสาหร่าย. ระบบนิเวศในบริเวณใดที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มากที่สุด ป่าฝนเขตร้อนในแถบศูนย์สูตร ทุ่งหญ้าสะวันนาในทวีปแอฟริกา ป่าเขตอบอุ่นในทวีปออสเตรเลีย ป่าสนหรือไทกาในไซบีเรียประเทศรัสเซีย.

บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

การเลื่อนของทวีปที่เรียกว่า แผ่นดินพันเจีย มีลักษณะอย่างไร พื้นผิวที่เป็นทะเล ทวีปที่แยกกันเป็น 2 ทวีป แผ่นดินที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร เปลือกโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นทวีปเดียว. ข้อใด ไม่ใช่ ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ตะกอนน้ำพา การตกตะกอน การกัดเซาะโดยกระแสน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด กระบวนการเกิดดิน สึนามิ กระบวนการเกิดเทือกเขา กระบวนการเกิดแร่และหิน.

บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

ในประเทศนิวซีแลนด์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ศักยภาพทางการเกษตร ขยับเลื่อนไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธัญพืชจะปลูกได้ในพื้นที่ที่อยู่ทางใต้ลงไปจากปัจจุบันถึง 200 กิโลเมตร และขยับสูงขึ้นได้อีก 200 เมตร ทุก ๆ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น 1๐ซ. ข้อใดสำคัญเป็นอันดับแรกในการบ่งบอกถึงการเป็นบริเวณวงแหวนแห่งไฟ มีแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคหลายแผ่น มีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตลอดเวลา มีภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดในโลก ทั้งในแผ่นดินและใต้มหาสมุทร มีแผ่นดินไหวรุนแรงมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ 80 ของการ เกิดแผ่นดินไหวในโลก . การที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีทิวทัศน์สวยงาม แต่นักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวน้อยนั้นเนื่องจาก เกิดผลในข้อใด การประชาสัมพันธ์น้อย ทำให้คนไม่รู้แหล่งท่องเที่ยว ขาดโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน พื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับภาคอื่น. การที่แหล่งอารยธรรมของโลกล้วนพัฒนาการขึ้นจากบริเวณฝั่งแม่น้ำ หรือ ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำ แสดงถึงความสำคัญในเรื่องใด ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับแหล่งน้ำ อิทธิพลของน้ำกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของปัจจัยสี่ การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาบ้านเมือง. เรื่องของผมค่อนข้างน่าสะพึงกลัว และค่อนข้างจะน่ารังเกียจอย่างหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรังสีซึ่งท่านกลัวกันอยู่ ผมขอจำกัดขอบเขตการพูดในเรื่องนี้ ประเทศเรานั้นมีกฎระเบียบในการป้องกันปรมาณูอย่างไร ความจริงแล้วเรื่องพลังงานปรมาณูได้บูมขึ้นประมาณ พ.ศ.

บทความล่าสุด