ล่าสุดพระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน ประกาศ ใช้ ปี พ ศ ที่ เท่าไร

พระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน ประกาศ ใช้ ปี พ ศ ที่ เท่าไร

ต้องอ่าน

มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับ พ.ศ.2564 ประมวลฉบับใหม่นี้มีผลต่อนายจ้างและ… ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตามมาตรา 75 แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. 18 เมษายน 2563 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้อ… 18 กุมภาพันธ์ 2565 รู้กฎหมายไว้ไม่เสียหายปัญหายอดฮิตกับเพื่อนบ้าน ที่หลายๆ คนอาจพบเจออยูบ่อยๆ ทั้ง 5 ประเด็นนี้ หากยังกั…

  • 18 เมษายน 2563 ครม.ไฟเขียว มาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา…
  • 18 กุมภาพันธ์ 2565 รู้กฎหมายไว้ไม่เสียหายปัญหายอดฮิตกับเพื่อนบ้าน ที่หลายๆ คนอาจพบเจออยูบ่อยๆ ทั้ง 5 ประเด็นนี้ หากยังกั…
  • ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตามมาตรา 75 แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป.
  • 18 เมษายน 2563 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้อ…
  • 15 เมษายน 2563 แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี…
  • มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

18 เมษายน 2563 ครม.มีมิติเห็นชอบมาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ ซึ่งถือเป็นการปรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมาตั้ง… ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ. ข่าวกิจกรรม กสร.ลพบุรี SPECIAL NEWS สสค.ลพบุรี ต้านโกง “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย”… 18 เมษายน 2563 ครม.ไฟเขียว มาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา… 15 เมษายน 2563 แนวโน้มใน ปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นักบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมืออย่างไร มี 12 เรื่องสำคัญในปี…

บทความล่าสุด