ล่าสุดพระ ราช พิธี ถวาย เทียนพรรษา ใน สมัย อยุธยา และ ธนบุรี จัด ขึ้น...

พระ ราช พิธี ถวาย เทียนพรรษา ใน สมัย อยุธยา และ ธนบุรี จัด ขึ้น ใน เดือน ใด

ต้องอ่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกลุ่มราชภัฏภาคใต้ กับ สกว.” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพวงชุมพู ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงสำเร็จราชการมณฑลลาวกาวและมณฑลอีสานได้นำผ้าทอเมืองอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายซึ่งปรากฏในหน้าพระราชหัตถเลขา ตอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 114 ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความว่า “ถึงสรรพสิทธิ์ ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่ thirteen มกราคม ส่งผ้าเยียรบับลาวมาให้นั้นได้รับแล้ว ผ้าทอดีมากจากเชียงใหม่ยังสู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยุให้ทำมาขายคงจะมีผู้ซื้อ ฉันจะรับเป็นนายหน้า ส่วนที่ส่งมาจะให้ตัดเสื้อ ถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดู แต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดบอกไม่ได้ จุฬาลงกรณ์ ปร.” สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับนักวิจัย มรภ.สงขลา ยกทีมโชว์ผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ในงาน ? อาทิ งานวิจัยการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากจำปาดะ งานวิจัยเครื่องปรับสภาพชีวมวลปาล์มน้ำมันด้วยการระเบิดด้ายไอน้ำ งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบจากวัสดุเหลือใช้/ไม้ประกอบจากเส้นใยผลปาล์ม เมื่อระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม.

พระ ราช พิธี ถวาย เทียนพรรษา ใน สมัย อยุธยา และ ธนบุรี จัด ขึ้น ใน เดือน ใด

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมผู้ปกครองคือ… حمید سلطانیสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มี. حمید سلطانیสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก จ.ตรัง เมื่อวันที่ sixteen ม.ค. ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจะมีกิจกรรมสนุกสนานและให้ความรู้มากมาย มีการแข่งขันต่าง ๆ นักเรียนคนใดที่สนใจติดต่อสมัครกับคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ภายวันวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. حمید سلطانیคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบรรยายเรื่องนาโนเทคโนโลยีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม โดย Prof. Dr. Eakalak Khan Dept.

ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

2436 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงใหญ่ประทับ ณ เมืองอุดรธานี เรียกว่า “ข้าหลวงเมืองลาวพวน” และกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่ประทับ ณ เมืองอุบลราชธานี เรียกว่า “ข้าหลวงหัวเมืองลาวกาว” เมืองกมุทสัยมีฐานะเป็นหนึ่งในหัวเมืองชั้นเอกของมณฑลลาวพวน จนเมื่อปี พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อมณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดรและรวมผังเมืองต่างๆ ในมณลอุดรเป็น 5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ้านหมากแข้ง บริเวณธาตุพนม บริเวณสกลนคร บริเวณพาชี บริเวณน้ำเหือง เมืองกมุทธาสัยได้ถูกรวมอยู่ในบริเวณบ้านหมากแข้งประกอบด้วย 7 เมืองคือ เมืองหมากแข้ง หนองคาย หนองหาน กุมภวาปี กมุทาสัย โพนพิสัย และรัตนวาปีตั้งที่ว่าการอยู่ที่บ้านหมากแข้งปี ขึ้นกับบริเวณบ้านหมากแข้ง ต่อมาในปีพ.ศ. 2449 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชในหัวเมืองอีสาน และมีพระดำริให้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยมาเป็น เมืองหนองบัวลำภูตามเดิม ดังปรากฏในพระนิพนธ์สาส์นสมเด็จซึ่งเป็น พระหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีโต้ตอบถวาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ฉบับวันที่12 ธันวาคม 2478 ความว่า “… เมื่อหม่อมฉันได้รับคำชี้แจงที่เมืองอุดรว่าหนองบัวลำภูนั้น คือเมืองกมุทาสัย ซึ่งยกขึ้นเป็นเมืองเมื่อในรัชกาลที่ four (ที่ถูกต้อง คือ สมัยรัชกาลที่ 5) หม่อมฉันกลับลงมากรุงเทพฯ ได้มีท้องตราสั่งให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทาสัย ซึ่งลดลงเป็นอำเภออยู่ในเวลานั้น กลับ เรียกชื่อเดิมว่า อำเภอหนองบัวลำภู ดูเหมือนจะยังใช้อยู่จนบัดนี้…” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับรางวัลนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ทั่วราชอาณาจักร เนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน four คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู นายวิศวะ กลับกลาย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นางสาวนิภาวรรณ ทองจินดา นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนายกรวิชญ์ มหาวงค์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ศาลาปฎิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร วรวิหาร เขตคลองสาน กทม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ในงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อระหว่างวันที่ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

พระ ราช พิธี ถวาย เทียนพรรษา ใน สมัย อยุธยา และ ธนบุรี จัด ขึ้น ใน เดือน ใด

حمید سلطانیผศ.ดร.บูฆอรี ยีหม๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรเกมส์ กศ.บ. حمید سلطانیผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช อ.บรรจง ทองสร้าง รองอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มรภ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ผศ. حمید سلطانیรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา four ปี มรภ.สงขลา พ. حمید سلطانیคณาจารย์และบุคลากร โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่ รศ.ดร. “…ให้ท้าวจันทกุมาร บุตรราชวงศ์คนเก่า เปนพระวิชโยดมกมุทเขตร ครองเมืองกมุทาสัยบุรีรมย์ ซึ่งแต่ก่อนเปนบ้านหนองบัวลำภู ขึ้นเมืองหนองคาย ได้บังคับบัญชาท้าวเพี้ยกรมการ ตั้งแต่ ณ วัน ๑ ฯ ๘ ค่ำ ปีจอ ฉศก ศักราช ๑๒๓๖ เป็นวันที่ ๒๐๘๒ ในรัชกาลปัจจุบันนี้…”

พระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อดีตคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมสมโภชองค์กฐิน และจะทอดกฐินสู่วัดบ่อปาบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ช่วงนี้เมืองกมุทธาสัยได้ขึ้นอยู่กับเมืองหนองคาย โดยมีพระยาปทุมเทวาภิบาล ผู้สำเร็จราชการเมืองหนองคายเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา ต่อมาเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้แต่งข้าหลวงใหญ่ล้วนเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ three พระองค์ในปี พ.ศ. 2434 คือ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เรียกว่า “ข้าหลวงเมืองลาวกาว” เป็นข้าหลวงประทับ ณ เมืองอุบลราชธานี และในปี พ.ศ.

พระ ราช พิธี ถวาย เทียนพรรษา ใน สมัย อยุธยา และ ธนบุรี จัด ขึ้น ใน เดือน ใด

บทความล่าสุด