ล่าสุดมหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

ต้องอ่าน

บทว่า กามนิทานํ เป็นภาวนปุงสกลิงค์. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า นิยุรานิ กำไลมือ. โภชนะอันไม่มีโทษ เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. แล้ว เพราะเหตุนั้น จึงไม่กล่าวให้พิสดาร.

สิ่งที่ทำด้วยด้วยท่านเรียกว่า ซาลํ ข่าย. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล. บทว่า ภิวคฺเคน ด้วยฟ้าทับเหว คือ ฟ้าทับเหว มีงา ๗ อัน.

ซีรี่ย์เกาหลี Snowdrop ซับไทย Ep 1

เดียวกัน แล้วจึงได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณนี้. พึงทราบอธิบายดังนี้ก่อน. ไว้ว่า จริยา ๘ ในคำว่า จริยา นี้ ได้แก่ อิริยาปถจริยาเป็นต้น.

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

ในญาณเหล่านั้น ตั้งแต่อุทยัพพยญาณ อันพ้นจากอุปกิเลสแล้วเป็นต้นไป. ความใคร่ในวิปัสสนา ชื่อว่า นิกนฺติ. ของขมจัดมีสะเดาเป็นต้นกล่าวกันว่า เหมือนของขม เช่นกับรสขม.

One Outs เกมนี้ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ตอนที่ 1

อันเตวาสิกเป็นต้นมาแล้วควรให้ เมื่อไม่อาจให้ได้ ควรอธิษฐาน. ภิกษุซักจีวรไม่เอาไม้ค้อนเป็นต้นทุบ เอามือขยำซัก ชื่อว่า โธวนสันโดษ. เพื่อหาอาหารคามความต้องการ คือไปเพื่อหาอาหารตามทิศที่ต้องการไป.

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

บทที่เหลือมีเนื้อความดังได้กล่าวแล้วนั่นแล. ทั้งหลาย มีบ้าน นิคม ตำแหน่งเสนาบดี และตำแหน่งปุโรหตเเป็นต้น. รชนียา คือ ชวนให้กำหนัด. อธิบายว่า เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัด.

Recalled ระลึกหลอน

พึงทราบความของบทนี้อย่างนี้ว่า ออกจากเรือนแล้วครองผ้ากาสายะ. ความสำรวมแม้เกิดขึ้นในชนะชวนจิต ก็ชื่อว่าความสำรวมในจักขุนทรีย์. ปฏิภาณทั้งประกอบแล้วทั้งพ้นแล้ว ชื่อว่า ผู้มีปฏิภาณ. ความไม่โลภเป็นต้น กำจัดรสฝาดคือโทสะ ความเป็นผู้ไม่ลบหลู่. ห้ามความโลภจัดนั้น จึงกล่าวว่า นิลฺโลลุโป เป็นผู้ไม่โลภจัด. บทว่า อารกฺขาธิกรณํ คือ เพราะเหตุรักษา.

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

วิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ) . ลักษณะ คือ ลักษณะความแปรปรวน ก็ย่อมเห็นความเสื่อมแห่งรูปขันธ์. ปหานปริญญา (กำหนดรู้ด้วยการละ) ๑. บทว่า นิทหิตฺวา คือ วางแล้ว. บทว่า โอโรปยิตฺวา คือ ปลงแล้ว. ภยเภรโร ความกลัวและความขลาด คือมีจิตสะดุ้งเปล่งเสียงตกใจ.

ซีรี่ย์เกาหลี Soundtrack #1 ซับไทย Ep 1

ไม่มีอะไรที่จะพึงกล่าวในนิเทศ. อนาคตและปัจจุบันก็ชื่อว่า อริยวงศ์. เป็นวัตร ๑ ยถาสันถติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้ ๑. ในบทว่า วิปุเลน นี้ พึงเห็นความเป็นผู้มีจิตกว้างขวางด้วยการแผ่ไป. ไพบูลย์ คือ ซึมแทรกเข้าไปยังอัตภาพทั้งสิ้น จนจรดเยื่อในกระดูก.

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

มิตรใดแนะนำประโยชน์ ๑ มิตรใดมีความรักใคร่ ๑ ดังนี้. จะรู้ได้โดยนัยดังกล่าวในก่อน เพราะเหตุนั้นจึงไม่กล่าวให้พิสดาร. เหล่านั้น ลมชนิดใดชนิดหนึ่ง ดอกบัวชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรทั้งนั้น. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแสดงถึงผลที่ควรบรรลุ ด้วยการเริ่มความเพียรนั้น. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแสดงถึงความเพียรเบื้องต้น เริ่มด้วยวิริยะของตน. พึงถือเอาบททั้งหมดนั้นตามนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังต่อไป.

มหา อํา นา จ แห่ง ความ ลับ พากย์ ไทย

อย่างมั่นคง และเพราะออกจากฝ่ายตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวง. นิพพานท่านกล่าวว่าปรมัตถ์ เพื่อถึงนิพพานนั้น ชื่อว่าเพื่อถึงปรมัตถ์. บทว่า อุเปกฺขํ คือ อุเบกขาในจตุตถฌาน. ไม่รั่วรด กิเลสในภายในไม่เผาอยู่.

ปริยายสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการไม่ชุ่มด้วยกิเลสทั้งหลาย. ที่ ๓ ของตนสองคน เป็นผู้เว้นจากการเที่ยวไปนาน คือเที่ยวไปไม่หยุด. พึงทราบวินิจฉัยในบาทที่ ๒ แห่งคาถาที่ ๘ ดังต่อไปนี้. ผู้แจ่มแจ้งในปริยัติ ชื่อว่า ปริยัตติปฏิภาณ ผู้มีปฏิภาณในปริยัติ. ไม่เสมอ ไม่ควรเสพด้วยตนเอ ง คือด้วยอำนาจของตน ด้วยประการฉะนี้. กล่าวหมายถึงความไม่ลบหลู่คุณของผู้อื่น เมื่อครั้งตนยังเป็นคฤหัสถ์.

  • ไว้ว่า จริยา ๘ ในคำว่า จริยา นี้ ได้แก่ อิริยาปถจริยาเป็นต้น.
  • ในบรรดาจีวรตามที่ได้แล้ว หมายถึงสันโดษ ๓ เหล่านี้.
  • บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยก่อนนั่นแล.
  • ชื่อว่า เห็นความเสื่อมแห่งรูปขันธ์ด้วยอาการ ๕ อย่าง ด้วยประการฉะนี้.
  • ประกอบด้วย ๒ – ๓ บท แล้วพึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วในคาถาต้นๆ .
บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  เครือ ข่าย Avalanche สามารถ รองรับ ได้ กี่ ธุรกรรม ต่อ วินาที

บทความล่าสุด