ล่าสุดระบบ ประสาท และ ระบบ ต่อ ม ไร้ ท่อ เป็น ปัจจัย ภายใน ร่างกาย...

ระบบ ประสาท และ ระบบ ต่อ ม ไร้ ท่อ เป็น ปัจจัย ภายใน ร่างกาย ที่ มี ผล ต่อ วัยรุ่น อย่างไร

ต้องอ่าน

มีตัวเซลล์อย่ใู นเนื้อสีเทาบรเิ วณเวนทรลั ฮอร์นของไขสนั หลงั ทาหนา้ ทีส่ ่งกระแสประสาทไปยงั หนว่ ยปฏิบัตงิ าน. ‘Flipped Classroom’ห้องเรียนกลับด้าน’สพฐ.-ให้เรียนที่บ้าน’ทำการบ้านที่ร.ร.

บทความล่าสุด