ล่าสุดวัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ...

วัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ พระพุทธ ศาสนา

ต้องอ่าน

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด three เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่… พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการที่เรียกกันว่า “หัวใจพระพุทธศาสนา” เป็นคำไทยที่เราพูดกันง่ายๆ ถ้าพูดเป็นภาษาบาลี คือ “โอวาทปาฎิโมกข์” หลักที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือคำไทยที่สรุปพุทธพจน์ง่ายๆ สั้นๆ ว่า “เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์” ภาษาพระหรือภาษาบาลีว่า….. สำหรับกิจกรรมในวันมาฆบูชา คนไทยนิยมทำบุญตักบาตรเช้าที่วัด ปล่อยนก ปล่อยปลา ละเว้นการทำบาป ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ฟังธรรม และในเวลา 2 ทุ่ม จะมีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ เป็นอันจบการทำพิธีทางศาสนาในวันนี้.

วัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ พระพุทธ ศาสนา

(พิมพ์ครั้งที่ ๓). (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕). ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.

ด่วน! ทนายตั้ม เผย พี่ชายแตงโม ถอนตัว โอดเข้าใจเลือดข้นกว่าน้ำ

ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ. นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 194 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตกาโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. วันมาฆบูชา 2565 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนอ… เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนัก. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ.

โรงพิมพ์สิทธิประเสริฐ, สุราษฎร์ธานี, พ.ศ. นายสนิท สร้อยขัตติยา, “ทางเดิน” วารสารราย ๒ เดือน ฉบับที่ ๑/๒๕๔๐, มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐. หจก.เจริญรัฐการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๐. ธ.ธรรมศรี, ตอบปัญหาศาสนพิธี เล่ม ๑, โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, กรุงเทพฯ, มปป., .

เงินบาท “อ่อนค่า”ผ่านแนว 33 00 แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 1 เดือน

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนา เล่ม ๑-๒. อรุณธรรมรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ), พระครู. โรงพิมพ์อักษรสมัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔. ประเพณีและพิธีมงคลไทย. ธรรมบรรณาคาร.

วัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ พระพุทธ ศาสนา

ดังนั้น…เนื่องในวาระสำคัญของวันนี้ ประมุขสูงสุดของศาสนาพุทธบ้านเรา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ท่านก็เลยถือเป็นโอกาส ที่จะประทานแก่นธรรม คติธรรม มอบให้แก่บรรดา ชาวพุทธ ทั้งหลาย โดยแก่นธรรม คติธรรม ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงหยิบมาประทานไว้คราวนี้ ก็ดูจะเป็นไปในแบบเรียบๆ สั้นๆ ง่ายๆ ตามแบบฉบับ หรือตามสไตล์ของพระองค์ท่าน แต่ย่อมเป็นอะไรที่ลึกซึ้ง ได้ใจความ อีกทั้งยังสอดคล้องกับความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง และของยุคสมัย เป็นอย่างยิ่ง… วันวานที่ผ่านมา…คือวันเสาร์ที่ eight กุมภาพันธ์ เป็นวันตรงกับ วันมาฆบูชา พอดิบ พอดี วันที่เมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบกว่าปีที่แล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีโอกาสได้เทศนา ได้มอบแก่นธรรม คติธรรม ให้กับบรรดาพระภิกษุประมาณ 1,250 รูปที่ท่านบวชให้เอง หรือที่เรียกๆ กันว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งแห่มาประชุม มาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย… พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้… ท่านพุทธทาสกล่าวถึงหลักอีกข้อหนึ่งให้ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ….. “สพฺเพ ธฺมมา นาลํ อภินิเวสาย ” แปลว่า “ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น” ….. คำว่า “นาลํ” แปลว่าไม่ควร หรือ ไม่อาจ ไม่สามารถ คำว่า “ไม่ควร ” ในที่นี้หมายความว่า เราไม่อาจไปยึดมั่นมันได้ เพราะมันจะไม่เป็นไปตามใจเราแน่นอน เมื่อมันไม่อาจจะยึดมั่น เราก็ไม่ควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ท่านถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เมื่อได้พังอย่างนี้ ก็ทำให้เราสงสัยกันว่าจะเอาหลักอันไหนดีเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ก็เลยขอให้ความเห็นว่าอันไหนก็ได้ ……

สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี. เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา, คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร.

คำยอดนิยม

sixteen ก.พ.วันมาฆบูชา three สายทาง รวม 60… สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง รายงานฝุ่น PM2.5 พบค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุด 98 มคก./ลบ.ม. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

องค์การศึกษา, ศาสนพิธี เล่ม ๑, โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพ ฯ, มปป. ศรีวิสุทธิญาณ, พระ.ศาสนพิธีสังเขป. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ / ๒๕๓๑ .

  • ธรรมภักดี.
  • กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๒.
  • เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ.
  • โรงพิมพ์อักษรสมัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔.
  • คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนา เล่ม ๑-๒.

๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ.คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๕. คําว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมพระสาวกซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ หรือ การประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ กล่าวคือ… แสงฉาย อนงคาราม. อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ธรรมภักดี. กรุงเทพ ฯ.

วัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ พระพุทธ ศาสนา

สุเมธ เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. บุญโฮม ปริปุณฺณสีโล,พระมหา. คู่มือศาสนพิธี เล่ม ๑, (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓).

วัน สำคัญ ใด ที่ พระพุทธเจ้า ประทาน หลัก ธรรม ที่ เป็น หัวใจ ของ พระพุทธ ศาสนา

คือถ้าลองไม่มีการ กล่าวร้าย กันในโลกเสมือนจริง โอกาสที่จะเกิดการ ทำร้าย กันในโลกแห่งความเป็นจริง มันย่อมต้องมีอันลดลงๆ ตามไปด้วย อย่างมิพึงต้องสงสัย การทำบาป หรือการคิดจะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันเนื่องมาจากอาการเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน หรือเนื่องจากจิตใจยังไม่ถูกชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์ ก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆ โอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หรือไม่ถึงกับพร้อม ก็แล้วแต่ ก็น่าจะพอกระเตื้องๆ ขึ้นได้มั่ง ยุคพระศรีอาริย์ หรือยุคชาววิไล ก็คงไม่ไกลเกินกว่าความหวังและความปรารถนา ต้องการ ได้จริงๆ… สำหรับหลักการ 3 ที่กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นการสอนหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชนคือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส….. วิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย คือ ต้องฝึกอบรมตนแบบต่อเนื่อง ให้เกิดมรรคสามัคคี คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๘ เกลียว หรือให้มี ศีล สมาธิ และปัญญา รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๓ เกลียว พัฒนากาย วาจา ใจ ให้พูดดี ทำดี คิดดี ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ และไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส ตัณหา เป็นต้น โดยอาศัยวิธีการ ดังต่อไปนี้. มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. พระสูตร และอรรถกถา, แปล.

บทความล่าสุด