ล่าสุดศิลปะ หมาย ถึง สิ่ง ใด

ศิลปะ หมาย ถึง สิ่ง ใด

ต้องอ่าน

การประดับ, การทำให้วิจิตรพิสดารต่างๆ, การช่างทั่วไป, การหัตถกรรม, การฝีมือ (เหมือน ศิลป์).

ศิลปะ หมาย ถึง สิ่ง ใด

หมายถึง [สินละปะ, สิน, สินละปะ] น. (ส. ศิลฺป; ป. สิปฺป ว่ามีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม). “…ศิลปะ คือการสื่อสารของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ที่มีอารมณ์อย่างเดียวกัน โดยการใช้เส้น สี เสียง การเคลื่อนไหว หรือคำพูด อารมณ์ยิ่งรุนแรงเพียวใด ศิลปะก็ยิ่งดีเพียงนั้น…” คุณสมบัติของงานศิลปกรรมที่ปรากฏให้เห็นได้จากรูปวัตถุที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีระเบียบ มีความกลมกลืนและความเรียบง่าย. สิ่งที่เป็นส่วนประกอบร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะงานประเภททัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี ผิว เป็นต้น. สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ,เช่น งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมจัดเป็นศิลปกรรม.

ศิลปะกับการแสดงออกทางอารมณ์: Artwork & Emotional Expression

© 2022 ศิลปะ คือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลัง. Built using WordPress and OnePage Express Theme. [สิน-ละ-ปะ] น.

ศิลปะ หมาย ถึง สิ่ง ใด

บทความล่าสุด