ล่าสุดสมัย ประวัติศาสตร์ เริ่ม ขึ้น เมื่อ ใด

สมัย ประวัติศาสตร์ เริ่ม ขึ้น เมื่อ ใด

ต้องอ่าน

ถูกทำลาย สงครามเย็นยุติอย่างเด็ดขาดเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย ในค.ศ.

สมัย ประวัติศาสตร์ เริ่ม ขึ้น เมื่อ ใด

บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด. จนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ( ค.ศ. ยิ่งใหญ่ จนสิ้นสุดเพราะถูกรุกรานโดยอนารยชนเยอรมนิค ในค.ศ.

ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ

เจ้าผู้ครองแต่ละเมืองตั้งตัวเป็นใหญ่ ในระบบศักดินาสวามิภักดิ ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนาจักรคริสต์โรมันคาธอลิคอย่างมาก ต่อมาศาสนาจักรจึงมีอำนาจเหนือการปกครอง ยุคนี้ผู้คนศรัทธาในพระเจ้า จนยอมสละชีพเดินทางไปตะวันออกกลาง เพื่อสู้รบแย่งชิงดินแดนปาเลสไตน์อันศักดิ์สิทธิ์จากมุสลิมในสงครามครูเสดหลายครั้ง ( ค.ศ. ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ. การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย.

สมัย ประวัติศาสตร์ เริ่ม ขึ้น เมื่อ ใด

บทความล่าสุด