ล่าสุดสาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด มี ฤทธิ์ กด ประสาท ทั้งหมด

สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด มี ฤทธิ์ กด ประสาท ทั้งหมด

ต้องอ่าน

แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑ ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท ๒ ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอีน …. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ ๒ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ …. จิตใจของผู้ติดสารเสพติด 2. กำลังใจจากคนรอบข้าง 3. การยอมรับจากคนในสังคม ถูกทั้ง ข้อ ก. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยงาน ปปส.

สาร เสพ ติด ใน ข้อ ใด มี ฤทธิ์ กด ประสาท ทั้งหมด

ทางศูนย์ฯ บ้านพึ่งสุขได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยงาน ปปส. บทความการดูแลสุขภาพ และเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี © All Rights Reserved.

บทความล่าสุด