ล่าสุดสํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา กํา แพง เพชร เขต...

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา กํา แพง เพชร เขต 2

ต้องอ่าน

sixty three เป็นต้นไป สพฐ.

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา กํา แพง เพชร เขต 2

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ของ สพฐ. เกี่ยวกบั แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access ศนู ย์สอบ สพฐ. การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ. 10 จัดสง่ คมู่ ือและเอกสารธรุ การประจาสนามสอบไปยังศนู ยส์ อบ 20 – 24 ม.ค. ตรวจสอบการจดั สนามและออกเลขทน่ี ั่งสอบ 30 ธ.ค 62 – 12 ม.ค. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคาตอบ sixteen ม.ี ค.

บทความล่าสุด