ล่าสุดสํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา เชียงราย เขต 4

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา เชียงราย เขต 4

ต้องอ่าน

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ. กิจกรรมส่งเสริมความดี “วิถีพอเพียง” และกิจกรรม “ส่งเสริมการล… โดยรวม 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ยร้อยละ forty one.forty seven สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 1 ใน 38 สพท.บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. อื่นๆสถานีวิทยุศึกษา • สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา • องค์การค้าของ สกสค.

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา เชียงราย เขต 4

โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ … โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดการประเมินผลการปฎิบัติงานและนำเสนอ… สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า… เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการ… ประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 คร…

ผอ เขต จับมือร่วมขับเคลื่อนนโยบายหลัก ผ่านกลไก ปลดรั้ว หลอมใจ ใส่คุณภาพ

ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสพฐ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภ … โรงเรียนวัดกาญจนารามยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษ… ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลราย… มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรม …

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา เชียงราย เขต 4

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก… จากเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการบริหารเชิงวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนลดลง….. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ.

เว็บมาสเตอร์ สพป เชียงราย เขต 2

โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอ… โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่… โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำน…

  • สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า…
  • โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ …
  • โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอ…
  • 1 ใน 38 สพท.บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
  • กิจกรรมส่งเสริมความดี “วิถีพอเพียง” และกิจกรรม “ส่งเสริมการล…
  • ตัวอย่างเอกสารคู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสพฐ.

บทความล่าสุด