ล่าสุดโปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

โปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

ต้องอ่าน

‘วิษณุ’ ชี้ ร่างกม.เลือกตั้งส.ส.พรรคร่วมฯ เปิดช่องคำนวณบัญชีรายชื่อสูตรไหนก็ได้ แค่ห้ามขัดรธน…. 14คำแปลจารึกวัดป่ามะม่วง (หลักที่ ๔), ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑, หน้า ๕๖. 17แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๓. 13แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๔. เกือบ 300 คน สอบแข่งขันเข้า ม.4 ห้องพิเศษ ‘ราชสีมาวิทยาลัย’ รับจริง 72 คน เข้มมาตรการโคว… ๑๙๐๔ และ ๘ ปี ตามลำดับ, ฉบับเดิมคงพิมพ์ผิด.

โปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงรวมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ พ. สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ดังข้อความปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 “…ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า ” และ “…เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลาในนามีข้าว…” ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ เช่นสังคมไทยส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบัน และ ส่งออกเครื่องถ้วยชามสังคโลก. พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นพระม…

อาณาเขต

เมื่อสิ้นรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนบานเมืองแล้ว พระองค์ได้ครองกรุงสุโขทัย ต่อมาเป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงสันนิษฐานว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์ในราวปี พ. เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากกรุงสุโขทัยได้ในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยได้ใช้ระบบปิตุราชาธิปไตยหรือ “พ่อปกครองลูก” ดังข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า คำพูด”….เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่อบ้านท่อเมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู..” นอกจากนั้น การยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ต้องมิใช่การโต้แย้งคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องห้ามตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา ๒๓ วรรคสอง และพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา พ.ศ. ๒๔๕๗ ข้อ ๑ (๑) แต่เนื้อความในฎีกาฉบับนี้ในข้อ ๒ ที่ว่า….ใช้กฎหมายที่ไม่ต้องด้วยหลักนิติธรรมดำเนินคดี…

” “50 กษัตริย์ไทย”. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. ผู้มีอำนาจท่านฟังนานๆก็อาจจะเบื่อ ก็ไม่น่าถือสา ธรรมดาของมนุษย์ ไม่อยากฟังแต่เรื่องทุกข์ร้อน…ไม่ชอบเสียงด่า ที่ชอบหนักหนา ก็คือเสียงชม… ถวายฎีกา ตามพ่อแม้วมัน..ก็จะหลุดพ้นคดี…คนอะไร เลวได้ใจจริง.. ต่อไปใครทำผิด..ถูกศาลตัดสิน.ก็ล่ารายชื่อถวายฎีกาให้พ้นผิดกันทุกคน..

หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย มาตรา ๒๙๕

คิดถึงเขา ก็ไปหาเขา ถึงแม้ไม่มีคำว่าเรา ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ดี… ‘ทนายตั้ม’ แฉ เจอพิรุธจนท.หลายอย่าง ชาวเน็ตแห่หนุน ทวงความเป็นธรรมให้ ‘แตงโม’…

  • “…ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันโดยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม..”
  • เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากกรุงสุโขทัยได้ในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยได้ใช้ระบบปิตุราชาธิปไตยหรือ “พ่อปกครองลูก” ดังข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า คำพูด”….เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่อบ้านท่อเมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู..”
  • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงรวมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ พ.
  • จารึกวัดบูรพารามระบุว่า สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิดิเทพยธรณีดิลกรัตนบพิตร เป็นเจ้า ผู้เป็นบาทบริจาริการัตนชายา แด่สมเด็จพระมหาธรรมราชา กอร์ปด้วยปัญจพิธกัลยาณี มีศิลพิริยะปรีชา…
  • สาระสำคัญของจารึกหลักนี้ บอกให้ทราบในเบื้องต้นว่า พระยาลือไทยโอรสพระยาเลอไทย พระนัดดาพระยารามราช เสวยราชที่เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๐ เมื่อเสวยราชย์แล้ว ท้าวพระยาทั้งหลายแต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้อันยัดยัญอภิเษก เป็นท้าวเป็นพระญา ชื่อ ศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช ทรงได้พระบรมสารีริกธาตุพร้อมกิ่งพระศรีมหาโพธิ จากลังกาทวีปใน ปี พ.ศ.๑๙๐๐ จึงทรงนำไปประดิษฐานในเมืองนครชุม และทรงจารึกไว้ว่า “…ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธินี้ว่าไซร้ มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบ้างแล…”
  • คิดถึงเขา ก็ไปหาเขา ถึงแม้ไม่มีคำว่าเรา ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ดี…

ข้อความในจารึกมีว่า สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมเหสีเทพธรณีโลกรัตน… เป็นชายาแด่สมเด็จมหาธรรมราชาธิราช กอร์ปด้วยปัญจพิธกัลยาณีมีศีลพระ… ถ้อยคำสองแง่สองง่ามนี้รวมทั้งถ้อยคำประณามระบบยุติธรรมไทยข้างต้น หากดูตามนิติประเพณีในประกาศรัชกาลที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒๘ ก็ต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวที่ว่า …แลอย่าว่าคำหยาบช้าต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ตามโทโส และถ้าฟ้องว่าด่า คำด่าอย่างไรอย่าให้เขียนลง… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. 16แปลหลักศิลาเมืองศุโขทัยที่ ๒, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑, หน้า ๑๕๔; ความในจารึกตอนนี้ บางท่านตีความว่าให้พราหมณ์เรียนศิลปศาสตร์ และให้พระสงฆ์เรียนพระไตรปิฎก.

หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา ๑๘

ผมมองว่าเข้าใช้สิทธิตามกฎหมาย….อย่าลืมว่าในความเป็นจริง อาชญากรในคดีสะเทือนขวัญ ..ข่มขืน .ฆ่าเด็ก…ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตยังเปิดโอกาสให้ถวายฎีกา…นี่เป็นคดีการเมืองอยู่แล้วเพราะตัดสินโดยศาลการเมือง….จะมองว่าเป็นฎีกาการเมืองก็ย่อมถูกต้อง….ฝ่ายที่ไปแจ้งความเขาอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จและตาม ปอ.๑๗๒-๑๗๔ ได้…….เพราะเรื่องนี้เป็นพระราชอำนาจอิสระเหนือส่งอื่นใด… จารึกวัดบูรพารามระบุว่า สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิดิเทพยธรณีดิลกรัตนบพิตร เป็นเจ้า ผู้เป็นบาทบริจาริการัตนชายา แด่สมเด็จพระมหาธรรมราชา กอร์ปด้วยปัญจพิธกัลยาณี มีศิลพิริยะปรีชา… ด้านการปกครอง อาณาจักรสุโขทัยปกครองด้วยระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ 1.แบบพ่อปกครองลูก ในระยะแรกสุโขทัย… เมืองไทยสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามท่านแขวนกระดิ่งไว้ให้ราษฎรตี… ด้านสังคมและศาสนา การใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัยมีความอิสรเสรี มีเสรีภาพอย่างมากเนื่องจากผู้ปกครองรัฐให้อิสระแก่ไพร่ฟ้า และปกครอ…

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  บรรยากาศ ชั้น ใด มี อิทธิพล ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย์ พืช และ สัตว์ มาก ที่สุด

โปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ. ด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีนิยม ดังข้อความปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 “…ใครจักใคร่ค้าช้… งานจารึกและประวัติศาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร. “ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก.” งานจารึกและประวัติศาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร.

โปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

ศิลาจารึกกรุงสุโขทัยที่มีอยู่ในหอสมุดนี้ เริ่มรวบรวมแต่ในรัชกาลที่ three มีจดหมายเหตุปรากฎว่า เมื่อ พ.ศ. 2394 ต่อมาจึงโปรด ฯ ให้ย้ายพระแท่นมนังคศิลามาก่อแท่นประดิษฐานไว้หน้าวิหารพระคันธารราฐในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม… สาระสำคัญของจารึกหลักนี้ บอกให้ทราบในเบื้องต้นว่า พระยาลือไทยโอรสพระยาเลอไทย พระนัดดาพระยารามราช เสวยราชที่เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๐ เมื่อเสวยราชย์แล้ว ท้าวพระยาทั้งหลายแต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้อันยัดยัญอภิเษก เป็นท้าวเป็นพระญา ชื่อ ศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช ทรงได้พระบรมสารีริกธาตุพร้อมกิ่งพระศรีมหาโพธิ จากลังกาทวีปใน ปี พ.ศ.๑๙๐๐ จึงทรงนำไปประดิษฐานในเมืองนครชุม และทรงจารึกไว้ว่า “…ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธินี้ว่าไซร้ มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบ้างแล…” “…ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันโดยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม..”

โปรด ให้ แขวน กระดิ่ง ไว้ เพื่อ ให้ ประชาชน เข้า มา ร้องทุกข์

บทความล่าสุด