ล่าสุดกอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

ต้องอ่าน

เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ… โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีแด่ พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการด้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น… เรียนรูของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ํา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชุบรี. ประกวดราคาก่อสร้างปล่องลิฟต์ พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข 5 ตร.

กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ดร.ธนบวร… ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. เซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven)โดย คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ และคณะ เป็นผู้แทนบริจาค… พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง คุณบุญเกิด สิทธิกรเมธากุล คุณจุฬณี เปรมหัตถกุล มอบน้ำดื่ม … การโพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่า ประดู่ชิงชัน มีสรรพคุณทางยา ตามตำราของหมอพื้นบ้านในการกระจายเลือด…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทย

ประมวลระเบียบ การเงินการคลัง และแบบฟอร์ม สำหรับ สนร. แกปญหาหรือไม ถาไมเห็นดวยใหเพ่ือน 1.2 ลมื ใสม่ า เพราะ………………………………………………………………………..…. ใชแนวคิดเชิงคํานวณวาเห็นดวยกับวิธีการ 1.1 ตกอยู่ทีพ่ น้ื เพราะ……………………………………………………………………………. แมใ่ ห้เงินแบมไปโรงเรยี นจานวน one hundred บาทให้ใช้ ก. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ 7)…

กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

ในสังกัด ทพ. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Read More… ♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock19T ขนาด 9 มม. ประกาศแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์รายการอาวุธปืนกลมือ, อาวุธปืนพกสั้น และปืนขนาด 7.sixty two มม. เพจเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า Www Sso go th ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40…

สำนักกฎหมาย Km ปี

ทส.สผ.คพ.สส.อส.ปม.ทช.ทธ.ทน.ทบ.ออป.อสส.อสพ.อบก.สพภ. หมนุ ขวา three คร้งั four. เม่ือจา ยเงนิ แลว ใสข องตามวธิ ที ่เี ลือก………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. …1….…ก……า…ร…บ……อ…ก……เล……า …ม…ีข…อ……ด…ี …ค……อื …ก……า…ร..…ใ…ช…ภ…า…ษ……า…พ……ดู …จ…ะ…บ……อ…ก……ร…า…ย……ล…ะ…เ…อ…ยี …ด……ท……่ที …ํา…ใ…ห……เข…า…ใ…จ….. หากท่านเคยป่วยเป็นโควิด-19 ท่านมีอาการลองโควิด หรือไม่…

กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

ปวส…. จ่ายตลาดอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์… จับสังเกตสัญญาณ “โรคซึมเศร้า” มีปัญหาสุขภาพจิต โทรสายด่วน 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกุญแจมือ 5,280 อัน

ลิขสิทธิ์ © 2015 กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สงวนลิขสิทธิ์. “วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ. กาํ หนดให กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะ เปน ขนั้ ตอนในแผนผงั ไดง า ยข้ึน………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. กฎหมายที่ดินและมิไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสารบบที่ดิน น.ส. สูญหายแตจํานองอยูกับธนาคาร และเจาหนาที่ไดออกใบแทน น.ส.

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2563

2) ถาของทซี่ อื้ มจี ํานวนมาก ใหใ สรถเข็น………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. ยงั มเี ศษอาหารอยูห รอื ไม ข. ลา งดว ยนาํ้ สะอาด 1 ครง้ั …3….…ก……า…ร…ใ…ช…ส……ญั ……ล…ัก……ษ…ณ……ม……ขี …อ…ด……ี …ค…ือ..……ส……า…ม…า…ร…ถ……อ…ธ…ิบ……า…ย…ข…ั้น……ต……อ…น……แ…ล…ะ…ว…ิธ……กี …า…ร……ท…ํา…ง…า…น…….. 1.three กล่องสฟี ้า เพราะ……………………………………………………………….……….. 1.2 กลอ่ งสเี หลือง เพราะ……………………………………………………………..………

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารคลัง สพ. พล.ต.ต.วันชัย อยู่แสง ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ Read More…

กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

รณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลยกระดับผู้ถือบัตรทอง รักษารพ. สังกัด สธ. ได้ทุกแห่งไม่ต้องใช้ใบส่งตัว… เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

  • ผบก.ทพ.,รอง ผบก.ทพ., ผกก.
  • รณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลยกระดับผู้ถือบัตรทอง รักษารพ.
  • หน้าหลัก

    นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๕ Read More… 16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประกาศผลการจัดการประกวด “การจัดการความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 …

    กอง การ สอบ สํา นักงาน ตํา ร ว จ แห่ง ชาติ

บทความล่าสุด