ล่าสุดผู้ เขียน คำ อธิบาย นาฏย ศัพท์ ที่ ใช้ ใน การ แสดง นาฏศิลป์...

ผู้ เขียน คำ อธิบาย นาฏย ศัพท์ ที่ ใช้ ใน การ แสดง นาฏศิลป์ คือ ใคร

ต้องอ่าน

ละครประยุกต์ การใชละครเพื่อการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. แผนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี… คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕๓๙. มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอน นางวาลีรูปชั่วตัวดำแต่…. สังคีตนิยม สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

บทประพันธ์ของ ฯพลฯพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งได้ประพันธ์ไว้ในปี พ.ศ. “กาพย์ฉบัง ๑๖.” วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร, 27 Apr. 2019, /poetry/351/.

บทความล่าสุด