ล่าสุดผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

ผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

ต้องอ่าน

ตำนานโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน. บันทึกสมาคมวรรณคดี. โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเจ… ประวัติและวรรณคดีล้านนา. สํานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน.

สามสิ่งควรปรารถนา อันได้แก่ ความสุขความสบายกาย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดี และมีความปลอดโปร่งสบายใจ ๘. สามสิ่งควรอ้อนวอนขอ อันได้แก่ ความเชื่อถือด้วยจิตใจที่มั่นคง ความสงบสามารถดับทุกข์ร้อนได้ และจิตใจที่สงบไม่ขุ่นหมอง ๙. สามสิ่งควรนับถือ อันได้แก่ การเป็นผู้มีปัญญา มีความฉลาด และมีความมั่นคงไม่โลเล ๑๐. สามสิ่งควรชอบ อันได้แก่ ความมีใจอารีสุจริต ใจดีไม่มีเคืองขุ่น และมีความสนุกเบิกบานพร้อมเพรียง ๑๑.

นฤทุมนการเป็นการสร้างคำแบบใด ๑๔. สุภาษิตนฤทุมนาการแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด ก. การปฏิบัติตามข้อใดจะทำให้เป็นคนใจเย็น ก. คิดเสียก่อนจึงพูด ข. งดพูดในเวลาโกรธ ค.

แบบ ทดสอบ เรื่อง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์

วรรณคดวี ิจกั ษ ชั้นมธั ยมศึกษาปทb ่ี ๒. พมิ พ4คร้งั ท่ี ๒. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2550. กรมวชิ าการ กระทรวงศึกษาธกิ าร.

ผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

สามารถอาจห้ามงด วาจา ตนเฮย ง. ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด หมางแฮ ๑๙. ” ใครเกะกะระราน อดกลั้น ” ตรงกับสำนวนใดชัดเจนที่สุด ก. อย่าเอามือซุกหีบ ข. อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ค. อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง ง.

คำถามที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสรุปนี้

อดกลั้นต่อผู้อื่น ง. ไม่หลงเชื่อข่าวร้าย ๑๖. เหินห่างโมหะร้อน ริษยา สละส่อเสียดมารษา ใส่ร้าย คำหยาบจาบจ้วงอา- ฆาตขู่ เข็ญเฮย ไป่หมิ่นนินทาบ้าย โทษให้ผู้ใด โคลงบทนี้สอนในเรื่องใดเป็นสำคัญ ก. ไม่ควรพูดร้ายต่อใคร ข. ไม่ควรหลงเชื่อคำข่าวลือ ค. ให้มีความอดทนอดกลั้น ง.

สามสิ่งควรรังเกียจติเตียน อันได้แก่ ชั่วเลวทราม มารยา และฤษยา ๕. สามสิ่งควรเคารพ อันได้แก่ ศาสนา ยุติธรรม และสละประโยชน์ตนเอง ๖. สามสิ่งควรยินดี อันได้แก่ การเป็นผู้มีความงาม มีความสัตย์ซื่อ และมีความเป็นตัวของตัวเองมีอิสระเสรี ๗.

  • วรรณคดวี ิจกั ษ ชั้นมธั ยมศึกษาปทb ่ี ๒.
  • ชี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังของชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต 2.
  • นฤทุมนการเป็นการสร้างคำแบบใด ๑๔.
  • สามสิ่งควรจะกระทำให้มี อันได้แก่ หนังสือดีให้ความรู้ เพื่อนที่ดี และความเป็นคนใจเย็น ๑๔.
  • บริษัทนี้ดี จำกัด ธีม.

รูปภาพธีมโดย molotovcoketail. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

รายชื่อผู้ถูกใจความเห็นนี้ คน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักมีหลักธรรมประจำใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ๒. เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด เมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้ว ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จักกล่าวโทษเพื่อลดความบาดหมางลง ดีกว่าคิดหาทางแก้ด้วยความคดโกง ๘. เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น การมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียวเหมือนคนพาล นี่แหละจักได้ชื่อว่าเป็นคน ใจเย็น ๙. รูปแบบ (ฉันทลักษณ์) เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา เพราะกลอนดอกสร้อยจดจำได้ง่าย และ มีคติสอนใจ 2. การใช้ภาษา ใช้คำสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจน 3. มีสัมผัสงดงามไพเราะ ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ (สัทพจน์) และเล่นคำ เล่นเสียงสัมผัสสระสัมผัสอักษร จุดประสงค์ของการแต่ง 1.

ผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

ให้มีวิจารณญาณในการรับฟัง ๑๗. จากโคลงในข้อ ๑๖ มีวรรณศิลป์ที่โดดเด่นในเรื่องใดชัดเจนที่สุด ก. การใช้ภาพพจน์ ง. การประพฤติในข้อใดจะช่วยลดความทิฐิลงได้ ก. ทำดีไป่เลือกเว้น ผู้ใด ใดเฮย ข. เหินห่างโมหะร้อน ริษยา ค.

ผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย กล่าวถึง การอยู่ห่างไกลความหลงและความริษยาไม่พูดจากล่าวเท็จให้ร้ายผู้อื่น ไม่พูดอาฆาตใคร และไม่พูดนินทากล่าวโทษผู้ใด ๓. สามสิ่งควรรัก อันได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ และความรักใคร่ ๒. สามสิ่งควรชม อันได้แก่ อำนาจปัญญา เกียรติยศ และมีมารยาทดี ๓. สามสิ่งควรเกลียด อันได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ และอกตัญญู ๔.

ผู้ แต่ง โคลง สุภาษิต โสฬส ไต รยางค์ คือ ใคร

สามสิ่งควรสงสัย อันได้แก่ คำยกยอที่ไม่เปนจริง พวกหน้าเนื้อใจเสือ และพวกรักง่ายหน่ายเร็วพูดกลับคำไปมา ๑๒. สามสิ่งควรละ อันได้แก่ ความเกียจคร้าน การพูดจาเลอะเทอะไร้สาระ และการใช้คำแสลงหรือคำหยาบคาบพูดหยอกล้อคนอื่น ๑๓. สามสิ่งควรละ ได้แก่ ความเกียจคร้าน การพูดจาไม่น่าเชื่อถือ และการใช้คำเสียดสีผู้อื่น ๑๓. สามสิ่งควรจะกระทำให้มี ได้แก่ หนังสือดีเพื่อนที่ดี และ ความเป็นคนใจเย็น ๑๔. สามสิ่งควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพื่อรักษา ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติยศประเทศชาติบ้านเมือง และเพื่อนที่ดี ๑๕. สามสิ่งควรครองไว้ ได้แก่ กิริยาอาการ ความมักง่าย และคำพูด ๑๖.

บทความล่าสุด