ล่าสุดพระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง...

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง ให้ แก่ พม่า ครั้ง ที่ 2 คือ ใคร

ต้องอ่าน

อุโมงค์ขุนตาน เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากจำนวนทั้งสิ้น 7 อุโมงค์ มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร ตั้งอยู่ใกล้เคีย… พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม 1. ทรงพระราชสมภพ และเป็นคนเดียวที่เป็นถึงเจ้าพระยา ในขณะที่ “จักรี” คนต่อมาเป็นเพียงพระยาเท่านั้น…” พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) . จีนช่วยไทยตอนเวียดนามบุก (สงครามสั่งสอน) เพื่อนๆอาจจะงงมาตอนไหนก็ตอนที่กำลังทหารเวียดนามบุกเข้ากัมพูชาเพื่อล้มล้าง ระบอ…

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง ให้ แก่ พม่า ครั้ง ที่ 2 คือ ใคร

มีความชอบในการนำทหาร 500 นาย มาช่วยป้องกันพระนคร จึงได้รับพระราชทานของบำเหน็จ ในระหว่างการปิดล้อมนั้น ก็ได้ปรากฎฝีมือเป็นนายทัพเข้มแข็ง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของราชการ. พระราชทานเพลิงแล้วให้ทหารนำพระอัฐิ พระสนม และเครื่องราชูปโภคมาส่งกรุงศรีอยุธยา. ” ทำให้พระเจ้าบุเรงนองถือเอาสาส์นนี้เป็นเหตุยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา.

สิ่งที่รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิก เพื่อความก้าวหน้าของสยาม

กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ตามสัญญาเจนีวา 1954 ทันที่ทีได้เอกราช ต่อมา พ.ศ.2497 กษัตริย์สีหนุได้สละราชสมบัติให้พระบิดา และได้ลงมาจ… สมเด็จพระมหินทราธิราช พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ ได้ถูกนำไปกรุงหงสาวดี แต่ด้วยสมเด็จพระมหินทร์ทรงประชวร ได้เสด็จสวรรคตระหว่างทางไปกรุงหงสาวดี. เมื่อทูตกลับไปรายงาน พระเจ้าหงสาวดี ก็ถือเป็นเหตุผล ที่จะทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา…

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง ให้ แก่ พม่า ครั้ง ที่ 2 คือ ใคร

บิลล์ แลร์ คือ อเมริกัน ซี ไอ เอ ซึ่งถูกส่งมาจากหน่วยข่าวกร องของสหรัฐมายังประเทศไทย เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมร… A.D , C.E , B.E และ B.C คืออะไร ย่อมากจากอะไร เคยเจอใช่ไหมครับเวลาค้นหาข้อมูลเราจะเจอตัวย่อที่เกี่ยวกับปีอะไรทำนองนี้โดย …

ประวัติ

回 ท่านคงได้ทราบประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราชกันมาบ้างอยู่แล้ว แต่มิได้เป็นดังเช่นที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าประ… ให้มาตีเมืองพิษณุโลก เมื่อทัพทั้งสองฝ่ายประชิดเมืองพิษณุโลกได้แล้วก็ยังตีเมืองไม่สำเร็จ เพราะมีทัพจากพระเจ้าบุเรงนองมาช่วยเมืองพิษณุโลก. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์. ดูเพิ่มที่ พระราชกรณียกิจของพระเจ้าเอกทัศ หรือ สุเนตร ชุตินธรานนท์.

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบก็ทรงเสียพระทัย จึงเสด็จไปประทับที่วังหลัง ให้พระมหินทร์พระโอรสว่าราชการแทน เมื่อพระชนมายุประมาณ 59 พรรษา ต่อมาได้เสด็จออกผนวชใน ปี พ.ศ.2109 โดยมีข้าราชการออกบวชด้วยจำนวนมาก ซึ่งพระมหินทร์ พระราชโอรสทรงได้ว่าราชการแทน ต่อมาทรงมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกับพระมหาธรรมราชาจนเกิดความร้าวฉานระหว่างพิษณุโลกกับกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากพระองค์สมคบกับพระไชยเชษฐา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างยกทัพไปตีเมืองพิษณุโลก เพื่อกำจัดพระมหาธรรมราชา จนพระองค์มิอาจรั้งราชการแผ่นดิน จึงทูลเชิญให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิลาผนวช หลังจากที่ผนวชได้ไม่นาน แล้วกลับมาว่าราชการดังเดิม. พระเจ้าบุเรงนองทรงนำทัพเข้ารุกรานกรุงศรีอยุธยาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2111 ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เมืองตาก รวมทั้งหมด 7 ทัพ ประกอบด้วยพระมหาอุปราชา เจ้าเมืองแปร เจ้าเมืองตองอู เจ้าเมืองอังวะ เจ้าเมืองเชียงใหม่ และเชียงตุง เข้ามาทางเมืองกำแพงเพชร โดยได้เกณฑ์หัวเมืองทางเหนือรวมทั้งเมืองพิษณุโลกมาร่วมสงครามด้วย รวมจำนวนได้กว่า 500,000 นาย ยกทัพลงมาถึงพระนครในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โดยให้พระมหาธรรมราชาเป็นกองหลังดูแลคลังเสบียง ทัพพระเจ้าบุเรงนองก็ตั้งค่ายรายล้อมพระนครอยู่ไม่ห่าง การตั้งรับภายในพระนครส่งผลให้มีการระดมยิงปืนใหญ่ของข้าศึกทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่ตลอด ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก. พระมหาจักรพรรดิกับพระมหินทร์เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลก ในขณะที่พระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดีแล้วนำพระวิสุทธิกษัตรีพร้อมด้วยพระเอกาทศรถมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบเรื่องจึงเข้ากับกรุงหงสาวดีอย่างเปิดเผย แม้ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะทรงนำพระชายา พระโอรสและพระธิดาของพระมหาธรรมราชาลงมายังกรุงศรีอยุธยา โดยหวังว่าพระมหาธรรมราชาจะไม่ทรงกล้าดำเนินการใด ๆ ต่อกรุงศรีอยุธยา แต่การณ์ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบว่าพระอัครชายาและโอรสธิดา ถูกจับเป็นองค์ประกันก็ทรงวิตก ได้ส่งสาส์นไปยังพระเจ้าบุเรงนองให้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา. ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่กรุงหงสาวดี ก็ยกทัพไปชิงพระวิสุทธิกษัตริย์ พระเอกาทศรถ และครอบครัวของพวกข้าหลวงเดิมมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยา ขากลับสมเด็จพระมหินทราธิราชพยายามตีเมืองกำแพงเพชร เพราะทรงเห็นว่าเป็นกำลังฝ่ายข้าศึก แต่ตีไม่สำเร็จ สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงทราบข่าวทั้งหมด จึงทูลฟ้องพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในเดือนสิบสอง สามารถปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ แต่ตีพระนครได้ไม่สำเร็จ ระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประชวรได้ 25 วันก็เสด็จสวรรคต. พระเจ้าบุเรงนองทรงพยายามโจมตีอยู่นานจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2112 ก็ยังตีกรุงศรีฯ ไม่แตก อีกทั้งสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงพยายามเปลี่ยนที่ตั้งค่ายอยู่หลายระยะ โดยในภายหลังทรงย้ายค่ายเข้าไปใกล้กำแพงเมืองจนทำให้สูญเสียไพร่พลไปไม่น้อย ระหว่างการสงครามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีพระประชวรและสวรรคตในเวลาต่อมา สมเด็จพระมหินทร์ขึ้นครองราชย์และทรงบัญชาการรบแทน. ด้วย แต่ถูกทหารมอญล้อมจับพร้อมกับพระราเมศวร ไปถวายพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ซึ่งประทับที่เมืองชัยนาท สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบจึงส่งพระราชสาส์นไปขอให้ปล่อยพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คืนกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรงตกลงโดยขอแลกกับช้างพลายมงคลทวีปและช้างพลายศรีมงคลไปไว้ยังกรุงหงสาวดี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงปรึกษามุขมนตรีแล้วก็ตกลงถวาย กองทัพพระเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพกลับไป.

กษัตริย์มหาราชของชาติไทย

ที่กล่าวว่าเจ้าตากนำไพร่พลตีฝ่ากองทหารพม่าออกไปทางตะวันออก 500 นายนั้น คำว่า 500 น่าจะแปลว่ามาก ไม่ได้หมายความว่าจำนวน 500 นายจริง จากหลักฐานต่าง ๆ ระบุว่าไพร่พลที่ไปพร้อมเจ้าตากอาจจะร่วมนับพันนาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทหารที่เรียกว่า professional กล่าวคือ การตั้งรับตีกลับพม่าของทหารชุดนี้ ตั้งแถวพลปืนเป็น 2 ตับ ยิงสลับกัน (เมื่อตับแรกยิงเสร็จก็หลบไปบรรจุกระสุน ตับที่ก็ตั้งแถวยิงต่อเนื่องทันที เป็นเช่นนี้สลับกัน ในคราวหนีพม่าไปทางหัวเมืองตะวันออก แทบลุ่มน้ำโจ้โล้). ตาม คำให้การของชาวกรุงเก่า ได้ระบุว่ามีคนไทยทรยศ ชื่อว่า พระยาพลเทพ ความว่า “…มีคนไทยชื่อ พระยาพลเทพ ข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาเอาใจออกห่าง ลอบส่งศาสตราวุธเสบียงอาหารให้แก่พม่า สัญญาว่าจะเปิดประตู [ด้านทิศตะวันออก] คอยรับเมื่อพม่าเข้าโจมตี เข้าใจว่าเป็นบริเวณหัวรอหรือใกล้เคียง ซึ่งพม่าก็ได้ระดมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านนี้ ตามที่พระยาพลเทพนัดหมายไว้… สุดท้ายพระรัษฎาธิราชขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่แน่ล่ะว่ายังทรงพระเยาว์มาก ยังเล่นสนุกไปวันๆ ไม่ได้สนใจบ้านเมือง สุดท้ายพระไชยราชาจึงจับพระรัษฎาธิราชไปสำเร็จโทษแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่ thirteen แห่งกรุงศรีอยุธยา นามว่า สมเด็จพระไชยราชาธิราช … ถึงแม้ว่าพม่าจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังนี้ แต่พระเจ้าบุเรงนองยังไม่ทรงประสบความสำเร็จในการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองประเทศราช ดังนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงทรงพยายามดำริหาวิธีในการเอาชนะกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะมารบอีกครั้งหนึ่ง.

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง ให้ แก่ พม่า ครั้ง ที่ 2 คือ ใคร

พระเจ้าบุเรงนองตบพระหัตถ์ที่พระราชอาสน์ทูลเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชให้เข้ามานั่ง สมเด็จพระมหินทราธิราชก็คลานเข้าไปแต่ไม่ถึงที่พระราชอาสน์ พระเจ้าบุเรงนองยื่นพานพระศรี (พานใส่หมากพลู) ให้ สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงรับ พระเจ้าบุเรงนองหยิบพระศรีให้ ทรงรับมาไว้ครู่หนึ่งจึงเสวย พระเจ้าบุเรงนองเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชไปอยู่หงสาวดี โดยระหว่างรอเสด็จให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระมหาธรรมราชา และให้พระมหาอุปราชาก็เข้าไปกวาดต้อนครัวเรือนชาวกรุงศรีฯ และรูปหล่อส่งไปกรุงหงสาวดีทั้งหมด. พระเจ้ากรุงธนบุรีน่าจะเป็นพ่อค้าเกวียนลูกจีนแต้จิ๋ว แถบคลองสวนพลู กรุงศรีอยูธยา มีมารดาเป็นไทยซึ่งมีญาติพี่น้องแถบบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ท่านระเหเร่ร่อนไปอย่างกว้างขวางเพื่อธุรกิจ พระองค์น่าจะตรัสภาษาจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยนและกวางตุ้งได้ รวมทั้งภาษาลาว (คำเมือง-ใช้ในแถบล้านนา เลย พิชัย อุตรดิตถ์และตาก). บางพงศาวดาร (คำให้การชาวกรุงเก่า และคำให้การขุนหลวงหาวัด) กล่าวว่า ทรงกระทำการขุ่นเคืองแก่พระเจ้าบุเรงนอง จึงถูกสำเร็จโทษด้วยการถ่วงน้ำที่เมืองสระถุง (เมืองสถุง หรือ สถัง – เมืองสะเทิม – Thaton). ” (ตามพงศาวดารมหาราชวงศ์ ฉบับอูกะลา ได้กล่าวว่าและได้รับพระราชบรรดาศักดิ์จากพระมาตุลาว่า “เมงเยกะยอชวา – Minye Kyawswa” – ซึ่งแย้งกับข้อมูลส่วนอื่นว่า มังกะยอชวา หรือ มังสามเกียด คือพระโอรสหรือ พระมหาอุปราชาของพระเจ้านันทบุเรง) หรือ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ในกาลต่อมา. Th.wikipedia.org/wiki/พระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในอภินิหารบรรพบุรุษ, วันที่สืบค้น 9 มิถุนายน 2557. ได้ออกบิณฑบาตพร้อมพระภิกษุ ทองด้วง เป็นประจำ เพราะรับราชการเป็นมหาดเล็กทำงานด้วยกันมาหลายปี ทั้งสองมีความรักใคร่กลมเกลียวกันมาก ได้อุปสมบทพร้อมกัน.

  • ได้พยายามศึกษาหาความรู้ในภาษาต่างประเทศ มีภาษจีน ภาษาญวน และภาษาแขก จนสามารถพูดคล่องได้ทั้ง three ภาษา และยังได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย ขอม และคัมภีร์พระไตรปิฎก.
  • เมื่อทูตกลับไปรายงาน พระเจ้าหงสาวดี ก็ถือเป็นเหตุผล ที่จะทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา…
  • อันอยู่ในฐานะเป็นอริต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (ในหนังสือแหล่งอ้างอิง 04.
  • ดูเพิ่มที่ พระราชกรณียกิจของพระเจ้าเอกทัศ หรือ สุเนตร ชุตินธรานนท์.
  • กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ตามสัญญาเจนีวา 1954 ทันที่ทีได้เอกราช ต่อมา พ.ศ.2497 กษัตริย์สีหนุได้สละราชสมบัติให้พระบิดา และได้ลงมาจ…

อันอยู่ในฐานะเป็นอริต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (ในหนังสือแหล่งอ้างอิง 04. ภาพเด็กน้อยชาวจีนที่กำลังน ั่งร้องไห้ หลังการโจมตีทางอากาศต่อสถา นีรถไฟฝั่งใต้ของเมืองเซี่ย งไฮ้โดยกองทัพญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ป… ชุมนุมที่พระเจ้าตากสินยกทัพไปปราบและได้ลูกช้างเผือกของหัวหน้าชุมนุมคือ ชุมนุมเจ้าพระฝาง. เกย์ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มผู้รักร่วมเพศใน สยามอดีต ความเป็นผู้รักร่วมเพศในสังคมไทยนั้น ประกอบด้วย 7 ยุค ได้แก่ ยุคที่ 1 จุดเริ่มต้นของ… หลังคาโลก คืออะไร หลังคาโลก คือฉายาของ ที่ราบสูงทิเบต Tibetan Plateau ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตการปกครองของประเทศจีน… สนธิสัญญาเบาว์ริง หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยามเป็น สนธิสัญญา ที่ทางโลกตะวันตกบีบคั้นทางสยามมาตั้…

พระเทพกษัตรีย์ และยังมีพระอนุชาและขนิษฐาต่างพระชนนี คือ พระศรีเสาวราช กับ พระแก้วฟ้า. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศอัมรินทร์, วันที่สืบค้น 16 มิถุนายน 2557. ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลสากลประเทศที่ถูก ปิดล้อมหรือเกือบถูกปิดล้… 8 ทิศ ภาษาอังกฤษ บทความที่แล้วเสนอเรื่อง ชื่อทิศแบบไทย กันไปแล้วมาวันนี้เรามาดูกันว่า ทิศ ต่างๆ ที่เราเรียก เหนือใ… ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรีจากจดหมายเหตุจีน. ลีกวนยู เป็นชาวสิงคโปร์โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ sixteen กันยายน 1923 ศึกษา ณ.ที่ วิทยาลัย Raffles วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมา…

พระ มหา กษัตริย์ องค์ สุดท้าย แห่ง กรุง ศรีอยุธยา ก่อน จะ เสีย กรุง ให้ แก่ พม่า ครั้ง ที่ 2 คือ ใคร

ซึ่งมีหลักฐาน “โยธยา ยาสะเวง” หรือ “คำให้การชาวกรุงเก่า” แตกต่างกันออกไป. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, วันที่สืบค้น 7 มิถุนายน 2557. ได้พยายามศึกษาหาความรู้ในภาษาต่างประเทศ มีภาษจีน ภาษาญวน และภาษาแขก จนสามารถพูดคล่องได้ทั้ง 3 ภาษา และยังได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย ขอม และคัมภีร์พระไตรปิฎก. ” นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้ ใคร่ขอให้ผู้สนใจศึกษา ได้ค้นคว้าสืบเสาะหาข้อเท็จจริงต่อไป โดยลดทิฏฐิมานะ ลดความเป็นอัตตาลง เอาความรู้ ความจริงและความก้าวหน้าทางวิชาประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งด้วยเถิด.

แรร์ไอเทม แรร์ ตามความหมายแปลว่า หายาก มีน้อย หรือถ้าเป็นอาหารก็ประมาณว่า ไม่สุก ดิบ ไอเท็ม … เศรษฐกิจกรุงธนบุรีในศตวรรษแห่งจีน.อ้างแล้ว. ไปยังอุโบสถให้นั่งลงท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ แล้วพระภิกษุทั้งหลายสวดพระพุทธมนต์ด้วยชัยมงคลคาถาเป็นการรับขวัญ. 22 แนวเกม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทและชนิดของเกม 22 แนวเกม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทและชนิดของเกม เกม,แนวเกม,ประเภทเกม,เกมออนไลน์,…

บทความล่าสุด