ล่าสุดสมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล...

สมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล ย ราช สมบัติ เป็น พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ที่ 6 ใน พระบรม ราช จักรี วงศ์ โดย มี พระ ราช พิธี บรม ราชาภิเษก เมื่อ

ต้องอ่าน

ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าโกสิต ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุมาศ เมื่อปีฉลู พ.ศ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตร์การตรวจพล ณ ท้องสนามหลวง สมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเสด็จในงานนี้ และเจ้านานาประเทศและอรรคราชทูตผู้แทนพิเศษและคณะทูตานุทูตเข้าเฝ้า. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถได้ทรงเชิญฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์วิลเลียม และเฮอร์อิมปิเรียลไฮเนสปรินเซสวิลเลียมแห่งประเทศสวิเดน, ฮิสอิมปิเรียลไฮเนสแกรนด์ดยุคบอริสแห่งรุสเซีย, และฮิสซีรีนไฮเนสปรินส์อาเล็กซานเดอร์และเฮอร์รอแยลไฮเนสปรินเซสอาเล็กซานเดอร์ออฟเต๊ก เสวยกลางวัน. พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย พร… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ.

สมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล ย ราช สมบัติ เป็น พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ที่ 6 ใน พระบรม ราช จักรี วงศ์ โดย มี พระ ราช พิธี บรม ราชาภิเษก เมื่อ

เวลาค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารในพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย. กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย พระสนมเอก ขณะขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. ประวัติพระมหากษัตริย์ ประวัติพระมห ากษัตริย์ไท ย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช … เมื่อพระบวรราชชนก กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ไดเ้ สด็จข้ึนครองราชย์เป็น รัชกาลที่ 2 ใน พ.ศ. พระราชประวัติพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรี. สำนักพิมพ์ภัทรินทร์, ๒๕๔๑.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด… พระบาทสมเด็จพระ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่2) พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( 24 กุมภาพันธ์ … พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพร… CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ.

ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

แถวที่ ๕ นายรองวิไชยดุรงคฤทธิ์ เชิญพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย นายรองขัน เชิญพระแสงดาบเชลย นายรองพิจิตรสรรพการ เชิญพระแสงหอกเพ็ชร์รัตน์ นายฉัน เชิญพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสโตง. ราชกิจจานุเบกษา, การเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เล่มที่ 31, หน้า 560,วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภ… ฮิสเอกเซลเลนซี อรรคราชทูตญี่ปุ่น ได้เชิญฮิสอิมปิเรียลไฮเนสปรินซ์ฮิโรยะสุ แห่งประเทศญี่ปุ่นเสวยอาหารค่ำ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ปรากฎความตามหมายกำหนดการโดยย่อดังต่อไปนี้.

สมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล ย ราช สมบัติ เป็น พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ที่ 6 ใน พระบรม ราช จักรี วงศ์ โดย มี พระ ราช พิธี บรม ราชาภิเษก เมื่อ

อุปทูตฝรั่งเศส เชิญอรรคราชทูตผู้แทนทูตพิเศษรับประทานเวลาค่ำ. เจ้านานาประเทศกับเอคอรรคราชทูตพิเศษจากนานาประเทศได้มาถึงในสองวันนี้. พระอนุชายิ่ง มิ่งขวัญราชตระกูล “มหิดล” พูนสวัสดิ์ ….. เอกสารที่เกี่ยวกับบทร้อยกรอง……………………………………………………………………………….. โครงการ”ทำดีเพื่อพ่อ จากพี่สู่น้อง” จัดเลี้ยง ขนม … วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม…

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่๑

เจ้านานาประเทศเสด็จขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ และเอกอรรคราชทูตพิเศษซึ่งจะพักแรมอยู่ที่พระราชวังดุสิตขึ้นที่ท่าวาสุกรี ได้รับการต้อนรับอย่างมีเกียรติยศเช่นเดียวกันทั้งสองพวก. 16พรรษา ได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการ พ.ศ. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระมหาก… เวลาค่ำ ฮิสรอแยลไฮเนส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงเชิญอรรคราชทูตพิเศษบางคนไปเลี้ยงอาหารที่วัง.

สมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล ย ราช สมบัติ เป็น พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ที่ 6 ใน พระบรม ราช จักรี วงศ์ โดย มี พระ ราช พิธี บรม ราชาภิเษก เมื่อ

2454 ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมมายุ 30 พรรษา ทรงมีพระราชปณิธานในการปกครองพสกนิกรและแผ่นดินโดยธรรม ดังความในพระราชหัตถเลขาบางตอน ถึงพระสหาย นายเฟรเดอริค เวอร์นี่ย์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี้ด้วย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. แต่เมื่อปรากฏว่าเคยได้มีธรรมเนียมเรียกว่า‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระองค์ ๑ แล้ว ก็เปนอันว่าในครั้งนี้ควรให้เปนไปเช่นกัน, ไม่ต้องรอราชาภิเษก, แต่คำว่า‘มีพระบรมราชโองการ’ ควรให้รอไว้ก่อน, ให้ใช้ว่า‘มีพระราชดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม’ ไปพลาง. ส่วนข้อที่ได้ใช้ในคำประกาศว่า‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ผู้ทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน’ พลาดมาแล้วนั้น, เพื่อจะแก้หน้ากับฝรั่ง, กรมหลวงเทววงศ์ทรงรับรองว่าจะไปกล่าวแก้ไขว่ารอไว้จนกว่าจะถือน้ำแล้วเท่านั้น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ดำเนินต่อไปดังที่เปนมาแล้วตามโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยกรองทอง ทรงพระสังวาลย์ เครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้ากับฉลองพระองค์ครุย เสด็จทรงพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์ มงกุฎหนึ่ง ฉัตร์หนึ่ง พระขรรค์ ฉลองพระบาทหนึ่ง พัดหนึ่ง ข้าราชการกระทรวงวังเปนผู้เชิญ. 2421พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ( สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชเทวี ) เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ” ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี ในปี พ.ศ.

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยเพ… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. เมิน‘โทนี่’ไล่ดูอดีต ‘บิ๊กตู่’ไม่สนไหว้ไขก๊อก ไทม์ไลน์กม.ลูกได้ใช้ก.ค. ด้านการปรุงแต่งคำ……………………………………………………………………………………………….

40พรรษาได้รับสถาปนาเป็น “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” ซึ่งดํารงตําแหน่งพระมหาอุปราชขึ้นแทน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ที่ได้สวรรคตแล้วเมื่อ พ.ศ. สุดสัปดาห์ (2 เมษายน 2562). “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน”. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่8) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ชื่อที่เรียกกันทั่วไปคือ &quo… ภายหลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรของกระทรวงทหารเรือและทอดพระเนตร์การจุดดอกไม้เพลิง ซึ่งเสนาบดีกระทรวงวังได้ทรงจัด.

  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่7) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ใน …
  • “การสืบราชสมบัติในราชสกุลมหิดล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,” ใน ศิลปวัฒนธรรม.
  • สำนักพิมพ์มหรรณพ, ๒๕๓๙.
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ………………………………………………………..
  • ได้เริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประทับพลับพลาท้องสนามหลวง พระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่กองทัพบก สมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวงได้เสด็จล่วงหน้าไปก่อนและบรรดาเจ้านานาประเทศและเจ้าหญิงกับอรรคราชทูตผู้แทนพิเศษ พากันเข้าเฝ้างานนั้น. เวลาค่ำ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพทรงเชิญเจ้านานาประเทศและอรรคราชทูตผู้แทนพิเศษที่ได้รับเชิญเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ไปในงานเลี้ยงอาหารที่วัง. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ทรงเชิญฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์วัลดีมาร์, ปรินซ์โอเค, ปรินซ์อัคเซล, และปรินซ์แอริค แห่งประเทศเดนมารคกับฮิสอิมปิเรียลไฮเนส ปรินซ์ฮิโรยะสุฟุชิมิแห่งประเทศญี่ปุ่น เสวยอาหารกลางวัน.

อรรคราชทูตอังกฤษ เชิญปรินซ์อาเล็กซานเดอร์ออฟเต๊ก เสวยเวลาค่ำ. โกวิท ตั้งตรงจิตร เรียบเรียง, สวีริยาศาสน์ จัดพิมพ์, ๒๕๔๙. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย……………………………………………………………………………………….. เอกสารที่เกี่ยวกับบทอาศิรวาท……………………………………………………………………………….. วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………………………….. วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธี…

สมเด็จ พระบรม โอรสา ธิ ราช เจ้าฟ้า มหา วชิราวุธ ได้ เสด็จ เถลิง ถวัล ย ราช สมบัติ เป็น พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ที่ 6 ใน พระบรม ราช จักรี วงศ์ โดย มี พระ ราช พิธี บรม ราชาภิเษก เมื่อ

สามราชินีคู่บัลลังก์ร.๕. สำนักพิมพ์มหรรณพ, ๒๕๓๙. อรรคราชทูตรุสเซีย เชิญปรินซ์และปรินเซสวิลเลียมแห่งสวิเดนและแกรนด์ดยุคบอริสแห่งรุสเซีย เสวยเวลาค่ำ.

บทความล่าสุด