ล่าสุดสมเด็จ เจ้าฟ้า มงกุฎ ได้ จัดตั้ง คณะ สงฆ์ นิกาย ใหม่ ขึ้น ใน ประเทศไทย...

สมเด็จ เจ้าฟ้า มงกุฎ ได้ จัดตั้ง คณะ สงฆ์ นิกาย ใหม่ ขึ้น ใน ประเทศไทย คือ นิกาย ใด

ต้องอ่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ก่อนที่จะพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๙โดยทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์ แต่การดำเนินงานของวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) และมีการดำเนินงานมาตามลำดับจนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐อธิการบดีคนปัจจุบัน คือพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ศ.ดร.

กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, พ.ศ. ประกอบการนำเสนอเรื่อง ภิกษุณี วิชาพุทธศาสนาในประเท… ลงมาจี้ก็จะสั่งเผลอๆ ไปกลายเปนให้ไปทำลายพระนพีสีเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะไม่ได้คิดให้รอบคอบ…” ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา. รูปภาพธีมโดย luoman.

๖ พระพุทธศาสนาในไทย

พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ เอดิสัน. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในอาเซีย.

  • จะได้ปฏิบัติตามคลองพระบรมพุทโธวาทให้เปนที่เลื่อมไสยของพุทธศาสนิกชน…”
  • พระราชธรรมนิเทศ, (ระแบบ ฐิตญาโณ).
  • กรุงเทพฯ ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
  • ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา.
  • ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเซียอาคเนย์.
  • ประกอบการนำเสนอเรื่อง ภิกษุณี วิชาพุทธศาสนาในประเท…

กรุงเทพฯ ธรรมสภา, ๒๕๔๐. จะได้ปฏิบัติตามคลองพระบรมพุทโธวาทให้เปนที่เลื่อมไสยของพุทธศาสนิกชน…” ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเซียอาคเนย์.

จริยศาสตร์ ปี 3

พระราชธรรมนิเทศ, (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. “…พระสงฆ์ในมณฑลนั้นจะว่าดื้อก็ดื้อจะว่าง่ายก็ง่าย ถ้าหัวหน้าลงหรือนับถือแล้วก็เป็นการง่ายที่สุด ถ้าหัวหน้าไม่ลงแลนับถือแล้วก็เป็นการยากที่สุด คอยฟังเสียงของครูบาเท่านั้น ถ้าครูบาว่าอย่างไรแล้วก็แล้วกันไม่มีใครมีปากเสียง การที่จัดคณะนี้อาตมภาพก็ได้จัดสำเร็จทุกๆ เมือง พากันนิยมมาก ถ้าจะมีความเจริญหนังสือไม่พอแจกมีผู้ต้องการมาก ที่สั่งลงมาขอพระไตรปิฎกก็มี…” ๒.สมศักดิ์ บุญปู่, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕.

สมเด็จ เจ้าฟ้า มงกุฎ ได้ จัดตั้ง คณะ สงฆ์ นิกาย ใหม่ ขึ้น ใน ประเทศไทย คือ นิกาย ใด

ขับเคลื่อนโดย Blogger. สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๒๑), “เชียงขวาง”, “เซ่า”, “ไทย”. อานุภาพภาวนา “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.”

ศาสนาพุทธในประเทศไทย

ปัจจุบันวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ three,832 วัด เมื่อปีพ.ศ. 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำรวจมีพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ประมาณ 33,187 รูป สามเณร 6,804 รูป คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายได้ชื่อว่า เป็นคณะสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย สันโดษ เรียบง่าย ส่วนสำคัญเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าราชกาลที่ 4 ทรงวางระเบียบแบบแผนแนวทางวัตรปฎิบัติเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงผนวชอยู่นั่นเอง.. การบริหารคณะสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๖ ดังนั้นวันที่ ๑ เมษายน จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ ในครั้งนั้น ได้มีเพลงมีเนื้อร้องว่า “วันที่หนึ่ง เมษายน ตั้งต้นปีใหม่…” “…คนในสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยทั้งชาวแม่ ชาวเจ้า ท่วยปัวท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้หญิงผู้ชาย ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อกรานกฐินมีพนมเบี้ย พนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินโอยทานแลญิบล้าน ไปสวดญัตติกฐินถึงอรัญญิกพู้น…” ๑.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี, สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา, ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์, หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช ๒๗ พรรษาแล้วได้ลาสิกขาขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ ๕๗ พรรษา ใน พ.ศ.

สมเด็จ เจ้าฟ้า มงกุฎ ได้ จัดตั้ง คณะ สงฆ์ นิกาย ใหม่ ขึ้น ใน ประเทศไทย คือ นิกาย ใด

บทความล่าสุด