คนดังสังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

สังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

ต้องอ่าน

ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ… บริษัทนี้ดี จำกัด ธีม. รูปภาพธีมโดย dfli. ขับเคลื่อนโดย Blogger. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน four โพชฌงค์ 7 … “ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู” องฺ.ปญฺจก.

สังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

โลกุตรธรรม ๙ ประการ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ (องฺ.ติก.อ. ๒/๑๔/๘๘). พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม”. “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร…

กระดานสนทนา

ด้วยการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานซึ่งมีประการต่าง ๆ. เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกได้ตามระลึกได้ แม้ซึ่งกิจการที่ทำไว้แล้วนาน แม้ซึ่งถ้อยคำที่พูดไว้แล้วนาน. เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลเรียน นี้เป็นกาลสอบถาม นี้เป็นกาลประกอบความเพียร นี้เป็นกาลหลีกออกเร้น… คอยหลบหน้าเจ้าหนี้อยู่เสมอไป คนที่ตั้งใจชำระหนี้บุญคุณจึงหาได้ยาก.

สังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

ในหมู่มนุษยโลกจะมีความสุข อาศัยสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ.. อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล ( อวิช… เจริญอานาปานสติ มีอานิสงส์เป็นเอนกประการ ( อีกสูตร…

ใจสั่งมา

ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 6 ประการ เป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น… อาฬวกยักษ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นักปราชญ์ทั้งหลาย ได้กล่าวชีวิตของบุคคลเป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุด. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักบริษัทว่า นี้บริษัทกษัตริย์ นี้บริษัทคฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเข้าไปหาอย่างนี้ พึงยืนอย่างนี้ พึงทำอย่างนี้ พึงนั่งอย่างนี้ พึงนิ่งอย่างนี้… พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า นักปราชญ์ทั้งหลาย กล่าวชีวิตของบุคคล ผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่า ประเสริฐที่สุด.

สังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

อณัญญา พงษ์ไพรัตน์. การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 กับการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อริยบุคคล 4 ประเภท

แปลว่า ผู้ประกาศคุณนั้นให้ปรากฏ ได้แก่ผู้ตอบแทนคุณ. รวมเป็น กตัญญูกตเวทีแปลว่า ผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วและตอบแทน. เป็นผู้มีหิริ คือ ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายต่อการถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมอันลามก. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักตนว่า เราเป็นผู้มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ… เป็นผู้มีโอตตัปปะ คือ สะดุ้งกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมอันลามก. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ…

สังคห วัตถุ ธรรม มี กี่ ประการ

เจริญอานาปานสติ ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิต ย… เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจ อันมีเป็นครั… เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นาน ภายหลังพุทธปริน… งดเว้นจากข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงพระอนุญาตทุกประการ. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆ ว่า นี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้ๆ…

บทความล่าสุด