ล่าสุดสาเหตุ ที่ นำ ไป สู่ การ ใช้ สาร เสพ ติด มี ๔...

สาเหตุ ที่ นำ ไป สู่ การ ใช้ สาร เสพ ติด มี ๔ ระยะ ได้แก่ ข้อ ใด

ต้องอ่าน

ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑ ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท ๒ ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอีน ….

สาเหตุ ที่ นำ ไป สู่ การ ใช้ สาร เสพ ติด มี ๔ ระยะ ได้แก่ ข้อ ใด

1386 สายด่วน ป.ป.ส. อนุสารวัยรุ่นกับยาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 2, ก.ค.2522. คู่มือสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา, 2530. ด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

โทษของ: โคเคน

แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ ๒ ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ …. ทุกวันที่ 26 มิ.ย. “ผมคิดว่าผมกำลังอยู่ระหว่างการค้นพบตัวเอง แต่การค้นพบตัวเองก็ต้องใช้เวลายาวนานมาก เพราะคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวเราในวันนี้อาจไม่เหมือนตัวเราใน 6 เดือนข้างหน้าก็ได้” เขากล่าวไว้เมื่อเดือน ก.พ. ก่อนกำหนดอุปสมบทในเดือน มี.ค. ๑.๑ ยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนใหญ่ ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย ทางภาคเหนือ ภาคตอ/น. ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ โทร.

บทความล่าสุด