ล่าสุดเฮโรอีน จัด เป็น สิ่ง เสพ ติด ประเภท ใด

เฮโรอีน จัด เป็น สิ่ง เสพ ติด ประเภท ใด

ต้องอ่าน

2560 บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สมดุลเหมาะสม โดยโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ที่เป็นผลจากปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย จนเกิดภาวะคนล้นคุกจากคดียาเสพติดโดยเฉพาะยาแอมเฟตามีน ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบการแก้ปัญหาทั้งระบบไม่บิดเบี้ยวไปด้านหนึ่งด้านใด จนกลายเป็นการสร้างปัญหาในระบบอื่นๆอย่างในอดีตที่ผ่านมา เหล่านี้ล้วนเป็นหนทางสว่างในปลายอุโมงค์ให้เดินก้าวไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน…… ศูนย์สุขวิทยาจิต. อนุสารวัยรุ่นกับยาเสพติด.

พิมพ์ครั้งที่ 2, ก.ค.2522. ชูทิตย์ ปานปรีชา. คู่มือสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

บทความล่าสุด