ล่าสุดโค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค...

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

ต้องอ่าน

- Advertisement -

สำหรับการดูแลแม่โคสาวท้องแรก จินดา บอกว่า หลังคลอดลูกช่วง 3 เดือน ต้องให้อาหารอย่างเพียงพอตามสูตรอาหารที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนำ แต่ละวันให้โปรตีนสูง เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 10 กก. ข้าวโพดหมัก four กก.กากถั่วเหลือง 1 กก. สูตรนี้จะทำให้แม่โคท้องแรกให้น้ำนม กก.ต่อวัน ระยะการเป็นสัตว์ครั้งต่อไปผสมติดง่าย และให้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานของประเทศไทย.

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ไปนอกราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก … ข้อมูลการรายงานการพบโรคระบาดสัตว์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานการพบโรคระบาดสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ผ่านระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)… ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good…

สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือทูตพาณิชย์จีน สร้างความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์… ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์… ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์… ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร… ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง… ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)…

  • ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)…
  • ข้าวโพดหมัก 4 กก.กากถั่วเหลือง 1 กก.
  • ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร…
  • ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good…
  • 3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น – แม็คโคร – โลตัส” เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ สมัครด่วนถึง 9…
  • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน.

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน. 3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น – แม็คโคร – โลตัส” เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ สมัครด่วนถึง 9…

ข้อดี

ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ … ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยมีการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้… มีข้อมูล–ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์… “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน.”

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด