ล่าสุดโค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค...

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

ต้องอ่าน

สำหรับการดูแลแม่โคสาวท้องแรก จินดา บอกว่า หลังคลอดลูกช่วง 3 เดือน ต้องให้อาหารอย่างเพียงพอตามสูตรอาหารที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนำ แต่ละวันให้โปรตีนสูง เปอร์เซ็นต์ อาหารข้น 10 กก. ข้าวโพดหมัก four กก.กากถั่วเหลือง 1 กก. สูตรนี้จะทำให้แม่โคท้องแรกให้น้ำนม กก.ต่อวัน ระยะการเป็นสัตว์ครั้งต่อไปผสมติดง่าย และให้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานของประเทศไทย.

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ไปนอกราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก … ข้อมูลการรายงานการพบโรคระบาดสัตว์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานการพบโรคระบาดสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ผ่านระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)… ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good…

สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือทูตพาณิชย์จีน สร้างความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์… ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์… ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์… ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร… ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง… ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)…

  • ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)…
  • ข้าวโพดหมัก 4 กก.กากถั่วเหลือง 1 กก.
  • ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร…
  • ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good…
  • 3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น – แม็คโคร – โลตัส” เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ สมัครด่วนถึง 9…
  • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน.

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน. 3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น – แม็คโคร – โลตัส” เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ สมัครด่วนถึง 9…

ข้อดี

ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ … ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยมีการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้… มีข้อมูล–ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์… “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน.”

โค เนื้อ พันธุ์ ใด ที่ กรม ปศุสัตว์ นำ มา ใช้ เป็น โค พื้นฐาน ใน การ ปรับปรุง พันธุ์

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  การ เสีย กรุง ศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1 เกิด ขึ้น เพราะ สาเหตุ ใด

บทความล่าสุด