ล่าสุดโรค ที่ เกิด จาก การ เสพ สาร เสพ ติด โรค ใด เป็น...

โรค ที่ เกิด จาก การ เสพ สาร เสพ ติด โรค ใด เป็น แล้ว ไม่ สามารถ รักษา ให้ หายขาด ได้

ต้องอ่าน

ศูนย์สุขวิทยาจิต. อนุสารวัยรุ่นกับยาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 2, ก.ค.2522.

โรค ที่ เกิด จาก การ เสพ สาร เสพ ติด โรค ใด เป็น แล้ว ไม่ สามารถ รักษา ให้ หายขาด ได้

ชูทิตย์ ปานปรีชา. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

บทความล่าสุด