ล่าสุดใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

ใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

ต้องอ่าน

การใช้คลอเฮกซิดีนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์บนฟันที่เกิดจากเชื้อแอคติโนมัยเซส วิสโคซัส ในสุนัข USE OF CHLORHEXIDINE TO REDUCE DENTAL PLAQUE FORMATION CAUSED BY ACTINOMYCES VISCOSUS IN DOGS. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และ ระดับฮอร์โมนเอสตร้า-ไดอัล-17 เบต้า ภายหลังการคลอด ในแม่ม้าลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองของไทย A STUDY OF POSTPARTUM OVARIAN ACTIVITY AND SERUM ESTRADIOL-17BETA LEVEL IN THAI CROSSBRED NATIVE MARE. 2547 STRESS,QUALITY OF LIFE AND RELATED FACTORS OF THE EMPLOYEES IN THE MEDIUM – SIZE GARMENT FACTORIES AT BANGKOK, 2004. การสั่งปิดชั่วคราวและการพักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด THE DIRECTIVE OF TEMPORARY CLOSURE AND LICENSE SUSPENSION OF BUSINESSPLACE ACCORDING TO NARCOTICS CONTROL LAW.

ใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

การสกัดแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารพอลีออกซีเอทิลีนเซอร์บิแทนโมโนโอลีเอตเป็นสารลดแรงตึงผิว EXTRACTION OF CASSAVA STARCH USING POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE AS SURFACTANT. แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการการวิ่งเที่ยวเปล่าของรถหัวลาก COMPUTERIZED MODEL FOR MANAGING EMPTY MOVES OF TRACTORS. การจัดการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง โดยใช้คู่มือให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก CORAL REEF TOURISM MANAGEMENT VIA KNOWLEDGE AND CONSCIOUS HANDBOOK WITH ROPE TRAIL. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพศและปัจจัยด้านเพศสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร RELATIONSHIPS BETWEEN GENDER AND SEXUALLY RELATED FACTORS WITH STRESS OF UNIVERSITY STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA.

ผู้ชาย

กำลังต้านทานการเกิดสภาวะลิควีแฟคชันของชั้นดินทรายในภาคเหนือของประเทศไทย LIQUEFACTION RESISTANCE OF SANDS IN THE NORTHERN PART OF THAILAND. ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในเขตห้วยขวาง เมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน THE IMPACTS OF RENTAL APARTMENTS IN HUAI KHWANG DISTRICT WHEN MASS RAPID TRANSIT WAS OPERATED. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมในย่านสุขุมวิท FACTORS INFLUECING THE CHANGE OF COMMERCIAL LAND USE IN SUKHUMVIT DISTRICT. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนปลงในสัดส่วนของเสีย A COMPARISON ON EFFICIENCY OF CONTROL CHARTS FOR DETECTING A SHIFT IN FRACTION NONCONFORMING. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมาโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLAUNOTOL IN PLASMA USING GAS CHROMATOGRAPHY.

ใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

การเตรียม การวิเคราะห์ และการออกแบบกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว PREPARATION, CHARACTERIZATION AND CONTINUOUS PROCESS DESIGN OF ACTIVATED CARBON FROM WASTE TIRES. จลนพลศาสตร์ของการดูดซับของสารละลายสององค์ประกอบในน้ำซึ่งประกอบด้วยฟีนอล เรด31 และ/หรือ แบล็ค5ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ทำจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ADSORPTION KINETICS OF AQUEOUS BINARY MIXTURES CONTAINING PHENOL, RED31 AND/OR BLACK 5 ON ACTIVATED CARBON PREPARED FROM WASTE TIRES. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร THE ECONOMIC IMPACT OF HIGHER EDUCATION IN THE NORTHERN BANGKOK EXTENDED AREA. การสกัดลักษณะเด่นของภาพที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามความเข้มของสี การหมุนและการย่อขยาย โดยใช้โครงข่ายประสาทชนิดจัดกลุ่มเองที่อาศัยแนวทางไอเกนเวกเตอร์ IMAGE FEATURE EXTRACTION INVARIANT TO COLOR INTENSITY, ROTATION AND SCALING USING EIGENVECTOR-GUIDED SELF-ORGANIZING MAPPING NEURAL NETWORK. ผลของการปฏิบัติการพยาบาลในระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กปัญญาอ่อนและความพึงพอใจของผู้ดูแล EFFECTS OF PRIMARY NURSING PRACTICE SYSTEM ON SELF CARE ABILITIES OF MENTALLY RETARDED CHILDREN AND CAREGIVERS’ SATISFACTION. ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อตายในสื่อน้ำมันที่เตรียมขึ้นจากซัลโมเนลลา เอนเทอริติดิส ในการป้องกันการติดเชื้อของอวัยวะภายใน และการแพร่เชื้อผ่านไข่ในไก่ไข่ EFFICACY OF THE EXPERIMENTAL ~iSalmonella Enteritidis~i OIL-EMULSION BACTERIN IN PREVENTINGSYSTEMIC INFECTION AND VERTICAL TRANSMISSION IN LAYING HENS.

Are You Glad With The Result?

การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานของกล่องกระดาษลูกฟูก MANUFACTURING PROCESS IMPROVEMENT BY ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCING ON THE CARTON’S FRICTION. คุณลักษณะของเจ็ตที่หมุนควงในกระแสการไหลขวางแบบที่มีความเร็วตามแนวสัมผัสไม่เป็นศูนย์ด้วยวิธีแอกทีฟและพาสซีฟสเกล่าร์เทคนิค CHARACTERISTICS OF NON-ZERO TANGENTIAL VELOCITY SWIRLING JET IN CROSSFLOW BY MEANS OF ACTIVE AND PASSIVE SCALAR TECHNIQUES. การประมาณค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้อนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์ในระดับนาโน ESTIMATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPLICATION AND APPLICATION OF SILICONDIOXIDE NANO PARTICLES. การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบกิ่งระหว่าง (ซินดิโอแทคติกพอลิสไตรีนและพอลิบิวตะไดอีน) โดยผ่านการของโคลิเมอไรเซชันระหว่าง (สไตรีนกับพาราเมทิลสไตรีน) SYNTHESIS OF GRAFT COPOLYMER OF SYNDIOTACTIC POLY (STYRENE-CO-4-METHYLSTYREN) WITH POLYBUTADIENE VIA COPOLYMERIZATION BETWEEN (STYRENE AND 4-METHYLSTYRENE).

ใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ A NURSING STUDENT DEVELOPMENT MODEL WITH ACTIVITIES ENHANCING SELF-DIRECTED LEARNING READINESS FOR INCREASE LEARNING ABILITY. การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดบนพื้นฐานของเทคนิคการแยกย่อยยูแอลวีสำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น BLIND CHANNEL ESTIMATION BASED ON ULV DECOMPOSITION TECHNIQUE FOR UPLINK MC-CDMA. ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด OPTIMUM PORE SIZE OF GRANULAR ACTIVATED CARBON FOR IMPROVEMENT OF LAUNDRY EFFLUENT QUALITY.

ไทยรัฐออนไลน์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับอาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND INSOMNIA IN ADULT CANCER PATIENTS. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น A RELATIONSHIP BETWEEN SEXUAL COMMUNICATION AND SELF-ESTEEM ON SEXUAL SATISFACTION IN EARLY ADULT MARRIED WOMEN. การใช้สารดูดซับที่ผลิตจากเปลือกมันสำปะหลัง ในการกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม USING ADSORBENT PRODUCED FROM CASSAVA PEEL FOR COLOR REMOVAL FROM TEXTILE DYEING WASTEWATER. ผลของว่านหางจระเข้ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กในกระเพาะอาหาร และระดับของทีเอ็นเอฟ-แอลฟา และไอแอล-10 ในหนูขาวที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร EFFECTS OF ALOE VERA ON CHANGES OF GASTRIC MICROCIRCULATION, TNF-ALPHA, AND IL-10 LEVELS IN ~iHELICOBACTER PYLORI INFECTED RATS.

การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ONLINE THAI CHARACTER RECOGNITION USING HIDDEN MARKOV MODEL AND SUPPORT VECTOR MACHINES. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบรีคูเพอเรเตอร์สำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม DEVELOPMENT OF A RECUPERATOR DESIGN SOFTWARE FOR INDUSTRIAL FURNACES. การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงในการก่อตั้งโรงงานผลิตรองเท้า AN APPLICATION OF RISK MANAGEMENT FOR ESTABLISHING A SHOE FACTORY. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือเช่าซื้อ OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE OF LEASED EQUIPMENT. พฤติกรรมของการแตกเชิงชลศาสตร์ของวัสดุผสมทรายกับเบนโทไนต์ BEHAVIOUR OF HYDRAULIC FRACTURE OF SAND-BENTONITE MIXTURES.

ใน การ ขว้างจักร ใช้ นิ้ว ใด แบ่ง จักร ออก เป็น สอง ส่วน

พฤติกรรมของกำแพงกันดินไดอะแฟรมวอลล์สำหรับงานขุดลึกในดินเหนียวกรุงเทพ BEHAVIOR OF DIAPHRAGM WALL FOR DEEP EXCAVATION IN BANGKOK CLAY. การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง DEVELOPMENT OF NOVEL GLOBAL RAINBOW TECHNIQUE FOR CHARACTERIZING SPRAY GENERATED BY ULTRASONIC NOZZLE. การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งที่ป้อนเชื้อเพลิงด้วยเมทานอล PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLID OXIDE FUEL CELL SYSTEM FUELED BY METHANOL. การบริหารข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมสวัสดิการสุขภาพของรัฐบาลกับวิธีการทางอุตสาหกรรม COMPARATIVE INFORMATION MANAGEMENT BETWEEN PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMS AND INDUSTRIAL PRACTICES.

  • การใช้ข่ายงานนิวรัลในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์เพอร์เวเพอเรทีฟเมม เบรน USE OF NEURAL NETWORKS FOR THE CONTROL OF PERVAPORATIVE MEMBRANE REACTOR.
  • การขยายขนาดของเครื่องชีวปฏิกรณ์แบบอากาศยกเพื่อการเพาะเลี้ยงไดอะตอม คีโตเซอรอส คาลซิแทรนซ์ SCALEUP OF AN AIRLIFT BIOREACTOR FOR CULTIVATION OF DIATOM, ~iChaetoceros calcitrans ~i.
  • การศึกษาขนาดแรงคืนกลับของลวดโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม ชนิดยืดหยุ่นยิ่งยวดที่ถูกกระตุ้นโดยวิธีให้ความร้อนจากแรงต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง A STUDY OF THE DEACTIVATION FORCE OF TREATED SUPERELASTIC NICKEL-TITANIUM ALLOYWIRE BY THE DIRECT ELECTRIC RESISTANCE HEAT TREATMENT METHOD.
  • การหาความชุกของแมคโครโปรแลคตินนีเมียในผู้ป่วยไทยที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง PREVALENCE OF MACROPROLACTINEMIA IN HYPERPROLACTINEMIC THAI PATIENTS.
  • การวางแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท่าน้ำสามเสน กรุงเทพมหานคร PARTICIPATORY ACTION PLANNING FOR HOUSING DEVELOPMENT IN TANAM-SAMSAIN COMMUNITY, BANGKOK.
  • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสังคม THE RELATIONSHIP OF PERSONALITY AND PHYSICAL ATTRACTIVENESS TO SOCIAL STATUS.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี FACTORS AFFECTING 6-12 YEAR-OLD THAI CHILDREN’S COMPETENCE IN PUBLIC SPEAKING. การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดหลังในนักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทย THE STUDY OF PREVALENCE AND FACTORS OF BACK PAIN IN THAI AMATEUR GOLFERS. การหาความชุกของแมคโครโปรแลคตินนีเมียในผู้ป่วยไทยที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง PREVALENCE OF MACROPROLACTINEMIA IN HYPERPROLACTINEMIC THAI PATIENTS. ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียลไฮดรอกไซด์ที่ พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF CALCIUM HYDROXIDE AT DIFFERENT PH ON AEROBICAND ANAEROBIC BACTERIA IN VITRO. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของขากรรไกรล่าง ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง และฟันตัด ในผู้ป่วยที่ถอนฟันกรามน้อยเพื่อการจัดฟัน CHANGES IN THE POSITIONS OF MANDIBLE, FIRST MOLARS AND INCISORS IN PREMOLAREXTRACTION ORTHODONTIC CASES. ผลของเมทฟอร์มินต่อความสามารถในการทำงานของหลอดเลือดแดงใหญ่หนูขาวที่แยกจากกาย EFFECTS OF METFORMIN ON CONTRACTILITY OF ISOLATED RAT THORACIC AORTA.

การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/(+,d) เกินกว่า 15 g/m(‘3) DETERMINATION OF HUMIDITY CORRECTION FACTOR OF LIGHTNING IMPULSE AND AC FLASHOVER VOLTAGE TEST OF INSULATOR AT h/(+,d) GREATER THAN 15 g/m(‘3). ผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดหรือสารสะโคโพลามีนในหนูถีบจักร EFFECTS OF TURMERIC EXTRACT ON IMPAIRMENT OF LEARNING AND MEMORY INDUCED BY EITHER CEREBRAL ISCHEMIA OR SCOPOLAMINE IN MICE. ผลของการฝึกจินตนาการในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการจินตนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 THE EFFECTS OF PRACTICING IMAGINATION IN PHYSICS INSTRUCTION ON LEARNING ACHIEVEMENT AND IMAGINATION ABILITIES OF MATHAYOM SUKSA FIVE STUDENTS.

การศึกษาการกระจายของศักย์ไฟฟ้าในแผ่นแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรอยร้าวเอียงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ A STUDY ON ELECTRICAL-POTENTIAL DISTRIBUTION IN RECTANTULAR PLATE WITN AN INCLINED CRACK BY FINITE ELEMENT METHOD. การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา AN ANALYSIS OF MISCONCEPTIONS AND PRACTICES IN EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT. การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซิงสำหรับสถาบันราชภัฏ THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL SYSTEMS WITH VIDEOCONFERENCING. ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้ CROSS-LEVEL INTERACTION BETWEEN SPILLOVER, KNOWLEDGE SOURCES AND RECIPIENT CHARACTERISTICS ON STICKINESS OF KNOWLEDGE TRANSFER. การผลิตโครงเลี้ยงเซลล์จากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน BIODEGRADABLE SCAFFOLD FABRICATION FOR CARTILAGE TISSUE ENGINEERING.

บทความล่าสุด