การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

คำกลอนในบทละคร บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 บทละครเรื่องรามเกียรติ์และบ่อเกิดรามเกียรติ์, บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6,พระนคร, กรมศิลปากร, 2484, หน้า 151, ISBN พระน้อย พระใหญ่ในการแสดงโขน ตัวละครในการแสดงโขนนาง, โขน, นงนุช ไพรพิบูลยกิจ, สำนักพิมพ์คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด, 2542, หน้า 61

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

12 เพลงในการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร คือเพลงอะไร 13 หนังใหญ่ นิยมแสดงเรื่องใด ขุนช้างขุนแผน 14 ข้อใดคือการศึกษาดนตรีไทยในระบบ

นั้น สังเกตได้ ดังนี้ รำฉุยฉายพราหมณ์ เป็นการรำเดี่ยว โดย ด.ร ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ถ้าเป็นการแสดง “เดี่ยว”

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

การแสดงพื้นบ้าน หมายถึงการแสดงของชาวชนบท ที่พัฒนามาจากการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ ค่านิยม ของท้องถิ่น นั้น ๆ อาจแสดงออกมาในรูปแบบของการเล่น หรือการร่ายรำ หากแสดงออกมาในรูปแบบการละเล่นพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันมีทั้งการเล่นของเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับเด็ก ได้แก่ รีรีข้าวสาร โพงพาง แม่งู จ้ำจี้ ฯลฯ การละเล่นที่ผู้ใหญ่นิยมเล่น ได้แก่ กระทบไม้ ทอยสะบ้า หากมีเพลงร้องประกอบ เช่น รำวง รำโทน การเล่นแม่ศรี เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเพลงและการละเล่นพื้นไทยไทยแต่ละภาค

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

2.4 โขนหน้าจอ 2.6 โขนนอกตำรา 3 โขนในพระราชสำนัก3.1 ยุคเจริญรุ่งเรือง

ซึ่งตัวโขนแต่ละจำพวกนี้ ผู้ฝึกหัดจะต้องมีลักษณะรูปร่างเฉพาะเหมาะสมกับตัวละคร มีการใช้สรีระร่างกาย และท่วงท่ากิริยาเยื้องย่างในการร่ายรำ การแสดงท่าทางประกอบการพากย์ การแต่งกายและเครื่องประดับที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้ ตัวละครในการแสดงโขน ตัวพระและตัวนาง ที่คัดเลือกจากผู้ที่มีลักษณะเหมาะสม ต้องตามวรรณคดีไทย สำหรับตัวนางนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ตัวนางที่เป็นนางกษัตริย์และนางตลาด ซึ่งนางกษัตริย์จะคัดเลือกจากผู้ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวพระ สวมมงกุฏ ห้อยดอกไม้เพชรด้านซ้าย กิริยามารยาทเรียบร้อย สุภาพ นุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงามในวรรณคดีเช่นกัน ยามแสดงอาการโศกเศร้าหรือยิ้มแย้มดีใจ ก็จะกรีดกรายนิ้วมือแต่เพียงพองาม ส่วนนางตลาดนั้นจะคัดเลือกจากผู้ที่มีท่าทางกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว มีจริต สามารถแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

2491 และงานฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 เมษายน – 15 เมษายน พ.ศ. ซึ่งในการแสดงโขนทุกประเภท มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและวิธีการแสดงของโขนได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย แต่คงรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงเอาไว้ นอกจากประเภทของโขนต่าง ๆ ทั้ง 5 ประเภทแล้ว ยังมีการแสดงโขนนอกตำราที่ทางกรมศิลปากรไม่จัดให้รวมอยู่ในประเภทของโขน ได้แก่ โขนสด เป็นการแสดงที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้มีความเรียบง่าย มีการปรับเปลี่ยนลดท่ารำ การแต่งกาย การขับร้อง คำพากย์และการเจรจา เป็นการแสดงที่เกิดจากผสมผสานการแสดง 3 ชนิดคือ โขน หนังตะลุงและลิเก ไม่มีการพากย์เสียงและเจรจา โดยผู้แสดงจะเป็นผู้พูดบทเจรจาเอง แต่งกายยืนเครื่อง สวมหัวโขนบนศีรษะแต่ไม่คลุมหน้า สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้แสดงได้อย่างชัดเจน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชนบท แสดงด้วยกิริยาท่าทางโลดโผน จริงจังกว่าการแสดงโขนมาก

นางรำ ปทุมธานี ค.ศ.1922 การที่พระราชทานอนุญาตให้มีละครหญิงได้นั้น ทำให้เจ้านายชั้นสูง เสนาอำมาตย์ขุนนางต่างๆ พากันเปลี่ยนแปลงเพศของผู้แสดงในสังกัดตนเองเป็นอย่างมาก ทำให้แต่เดิมโขนที่มีเฉพาะผู้ชายล้วนนั้น เริ่มมีการเล่นผสมผสานกับละครหญิง ที่ได้รับความนิยมแทนที่โขนอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้หัวหน้าคณะที่เคยฝึกหัดและทำนุบำรุงโขนไว้ เริ่มเปลี่ยนแปลงการแสดงในสังกัดตนเอง

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

นิยมให้มีบทบาทตัวตลกในเรื่องคอยติดตามพระเอกหรือนางเอกในฐานะสหายสนิท เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากละครสันสกฤตของอินเดียที่มีตัว “วิทูษกะ เป็นตัวละครสำคัญขาดไม่ได้ในการแสดงละคร บทบาทของตัวตลกหรือพี่เลี้ยง มีอิทธิพลปรากฏสืบทอดในละครไทยมานานแม้กระทั่ง การแสดงภาพยนตร์ไทย จะพบว่าภาพยนตร์ไทยในยุคหนึ่งเรื่องราวต้องมีตัวตลกตามพระหรือตามนางอยู่เสมอ นาฏศิลป์ไทยจัดเป็นศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนรำ และดนตรี เพราะประกอบด้วยการแสดงออกศิลปะ ๓ ประการ คือ มีการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยงดงามเป็นศิลปะแห่งการร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีศิลปะการดนตรี ประกอบการแสดง ลักษณะวงดนตรีตลอดจนเสียงและทำนองเพลงมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นเดียวท่าร่ายรำ มีการขับร้องประกอบการแสดงลีลาการขับร้องมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะเช่นเดียวกัน

Scroll to Top