ความรู้ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร...

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ต้องอ่าน

การชลประทาน ข. เครื่องถ้วยชามสังคโลก ค. ประเพณีชักพระ ง.

Empirememes Empirememes Empirememes Empirememes

ทำให้บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง ค. ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันสัตว์ร้าย ง. อิทธิพลแนวคิดความจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกี่ยวกับพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งในโลก 5.

:: กระทู้ธรรมชั้นโท ::

การปกครองและระบบไพร่ eleven. ข้อใด ไม่ใช่ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา? หนังสือจินดามณี ข. พระมาลัยคำหลวง ค.

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น 4. โลกทัศน์ด้านพระพุทธศาสนา เรื่องของบาปบุญคุณโทษ ข. คติความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น เชื่อในพระแม่โพสพ ค. การกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติทำให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพ ง. เป็น เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม ข. เป็น เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก ค.

นิโรธ คืออะไร ยกตัวอย่างสาเหตุ และผลกรทบที่เกิดขึ้น

ไตรภูมิพระร่วง ง. ระบบไพร่ 12. การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่?

การทอผ้า ข. การสร้างโบสถ์ ค. การใช้คันไถไถนา ง. การปลูกบ้าน 7. การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด? การดำรงชีวิต ข.

Streaming คือ สตรีม คือ สตรี ม มิ่ง คือ อะไร Streaming Media คือ Stay Streaming คือ 10 อุปกรณ์ สตรี ม เกม

วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 2. เหตุใดประชาชนทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย? ทำให้สังคมน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข. เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ค.

  • การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ ข.
  • ทำให้สังคมสงบสุข ข.
  • วิถีการดำรงชีวิต ข.
  • ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 17.
  • ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก.
  • ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.

การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ ข. การทำบุญในวันออกพรรษา ค. การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ ง. การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา 14. ข้อใดแสดงให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต?

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

การประกอบอาชีพ ค. การจัดระเบียบสังคม ง. การแสดงออกทางศิลปะ 8. การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน – ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด?

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ประเพณีตักบาตรเทโว sixteen. การปลูกเรือนของไทยในแต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด? วิถีการดำรงชีวิต ข. ความเชื่อของท้องถิ่น ค. ขนบธรรมเนียบประเพณี ง.

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย? ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ข. เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย ค. เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ง.

มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยํ มาลุวา สาลมิโวตฺถตํ กโรติ โส ตถตฺตานํ ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส. ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาละ ผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัว . นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา วุฏฺฐิ เว ปรมา สรา. อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญ  มานุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต.

Hurry Up!

บทความล่าสุด