ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

การร่วมแสดงความเห็นในวันนี้ ผมขอแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ผมขอหยิบยก “ข้อสังเกต” จาก “ความเป็นไป” ในบริบทรอบตัวเราที่เป็นภาพสะท้อนปัญหาจริยธรรมที่แทรกซึมในวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน ส่วนต่อมา จะขอกล่าวถึง “จริยธรรม” สำคัญอย่างไร และจะเป็น “พลัง” ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร?

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ
ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

เข้าสู่ระบบด้วย Facebookเข้าสู่ระบบด้วย Twitterเข้าสู่ระบบด้วย Googleเข้าสู่ระบบด้วย Apple IDเข้าสู่ระบบด้วย Huawei IDเข้าสู่ระบบด้วย คน.ไทย ข้อมูลส่วนตัว คำขอเป็นเพื่อน

หนังสือขายดี พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ใจร้อนเดาสุ่มเอา มั่วๆ เอา อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน การคาดการณ์ตามประวัติศาสตร์ ตามสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ร้อยเอ็ดจะเป็นไปด้วย อย่าได้ยึดถือตรึงตามอาการ อย่าเห็นว่าอาการแบบนี้ น่าจะเป็นแบบนี้ ให้คิดเผื่อๆไว้ด้วย เช่น เห็นคนไข้เป็นแบบที่เคยรักษาคนอื่นๆมาก่อน

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ
ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

ยิ่งให้ยิ่งได้ บทความธรรมะจากหนังสือธรรมะเรื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้ ภาพภายในศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ เรื่อง โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ีรีวิว.พระพุทธรูปหล่อเลซินปางพระพุทธเจ้าชนะมารจากศูนย์หนังสือไตรลักษณ์

คู่มือมนุษย์ เรื่องงที่ ๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธะรรมชาติ

ทีนี้ข้อที่ ๗ อย่าถือเอาด้วยการตรึกตามอาการ คือตรึกตามอาการ ตามความคุ้นเคย ตามความสบายใจ ที่เรียกสมัยนี้ว่า widespread sense มีคนหลายพวกนิยมใช้ common sense แต่ในพุทธศาสนาใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้โดยข้อนี้ ข้อที่ ๘ อย่าถือเอาเพราะว่ามันทนได้กับการเพ่งเล็งด้วยทิฎฐิของตัวเอง ตัวเองมีทิฏฐิอย่างไร ถ้ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตัวเอง ก็ถือเอานี่ก็อย่าเพ่อ อย่าเพ่อ เพราะว่าทิฏฐิของตัวเองนั้นมันก็ผิดได้ ทีนี้อีก ๒ ข้อเกี่ยวกับบุคคล ข้อ ๙ ก็ว่าอย่ารับเชื่อถือเอาเพราะเหตุว่าผู้พูดนั้นมันน่าเชื่อ ผู้พูดนั้นพูดน่าเชื่อ พูดควรเชื่อ และข้อสุดท้าย ข้อ ๑๐ ว่าอย่าเชื่อรับถือเอาเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา นี่ขอให้จำไว้ ๑๐ ข้อนี้ จะเรียกว่าเสรีภาพในการรับถือธรรมะมาเป็นที่พึ่งของตน จะกล่าวทวนอีกทีหนึ่ง ช่วยตั้งใจฟังให้ดี

กินผักผลไม้ต้านมะเร็งได้ ผัดฉ่าปลาหมึกและกุ้ง ผลไม้ที่ควรกินเป็นประจำ

ปัจจุบันแนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมีเหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ในทำนองเดียวกับคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อ 2500 ปีก่อนได้รับการบรรจุเป็นวิชาบังคับว่าด้วยการสร้างทักษะการคิดหรือที่เรียก ว่า “การคิดเชิงวิจารณ์” ไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของประเทศ กาลามสูตร 10 ประการ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสเรื่องของวิธีปฏิบัติในเรื่อง ที่ควรสงสัย หรือหลักของความเชื่อ ไว้ในพระสูตรชื่อกาลามสูต กาลามสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ มีชื่อเรียกพระสูตรนี้อีกอย่างหนึ่งว่า เกสปุตติยสูตร อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเห็นรูปการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้ [newline]อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

มา อาการะปะริวิตักเกนะ – อย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะเป็นการตรึกตรองตามอาการหรือใช้สามัญสำนึก มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา – อย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะเข้าได้กับทฤษฎีของเรา มา ภัพพะรูปะตายะ – อย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะมีรูปลักษณะน่าเชื่อถือ หรือผู้พูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ
ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได

ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ
ข้อ ใด ไม่ จัด เป็น หลัก ความ เชื่อ ใน กาลา ม สูตร 10 ประการ

“หากเรายึดมั่นในความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่พอ ใช้ศรัทธามาเป็นเครื่องมือเพื่อความจริง บางอย่างอาจสูญหายไป ถูกปฏิเสธเพราะขัดกับความเชื่อ ดังนั้นความจริงที่เหลืออยู่ ก็อาจเป็นความจริงที่ถูกนำไปรับใช้เพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเพียงบางกลุ่ม”คุณพ่ออมรกิจ กล่าว “ทำอย่างไรในการที่เราจะอยู่ร่วมกันตรงนี้ เราจะทำให้มันเกิด Common Space (พื้นที่กลาง) ที่เป็นพื้นที่ที่เป็น Safety Zone (พื้นที่ปลอดภัย) เป็นความปลอดภัยในแง่ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็นความร่วมมือในแง่ของศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ ในแง่ของการจับมือกัน ทำงานร่วมกันให้มากขึ้น” รศ.เสาวนีย์ กล่าว ในการเสวนาดังกล่าวยังมีมุมมองจากฆราวาส 2 ท่านคือ สุชัย เจริญมุขยนันทผู้ก่อตั้ง UbonConnect ที่ยก 2 ตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์ ตัวอย่างแรกมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องภูเขาไฟระเบิด ในภาพยนตร์มีฉากที่สมาชิกในครอบครัวเตรียมอพยพหนีไปยังที่ปลอดภัย เว้นเสียแต่สมาชิกที่เป็นหญิงชราบอกว่าตนเองจะไม่หนีไปไหนเพราะเชื่อว่าภูเขาไฟจะไม่ทำร้ายมนุษย์

  • ขันติ – ความอดทน
  • หนังสือสั่งการ สถ.
  • ข่าวเด่นประจำวัน
  • พร้อมทั้ง ติดป้ายชื่อ ด้านบนตู้พระไตรปิฎก
  • ดาวน์โหลด MP3 ท่องนรกกับพระมาลัย ม้วน 1 หน้า A – โดยคุณ สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
  • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ ที่อาศัยอยู่ในเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล เนื่องจากในสมัยนั้นมีผู้อวดอ้างตนในคุณวิเศษกันมาก เชิดชูแต่ลัทธิของตัว พูดจากระทบกระเทียบดูหมิ่นลัทธิอื่น พร้อมทั้งชักจูงมิให้เชื่อลัทธิอื่น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเกสปุตตนิคมดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้อวดอ้าง ชาวกาลามะได้ทูลถามด้วยความสงสัยว่าใครพูดจริง ใครพูดเท็จ? พระพุทธองค์จึงทรงแสดง ว่าด้วย วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนสงสัย หรือหลักความเชื่อ 10 ประการ เป็นหลักตัดสิน คือ

close
Scroll to Top