ทายก ทายิกา ทำบุญ ทอดกฐิน ใน วัด หนึ่ง ได้ ปี ละ กี่ ครั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น. วัดใหม่เนินพยอม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 13.00 น. วัดโภคาจุฑามาตย์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เวลา 10.00 น.

ทายก ทายิกา ทำบุญ ทอดกฐิน ใน วัด หนึ่ง ได้ ปี ละ กี่ ครั้ง

วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหารเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เวลา 10.00 น. วัดบางน้ำชน ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น. วัดหัวคู้ ถนนลาดกระบัง ซ.54 – ม.หัวเฉียว เวลา 9.00 น. วัดโพธิ์ทอง ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ข.บางมด กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.

วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา เวลา 10.00 น. ข้อว่า นากามา ภาโค ทาตพฺโพมีความว่า ก็ถ้าว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ประสงค์จะให้ตามชอบใจของตนไซร้ ก็จงให้เถิด, แม้ในอนุภาคก็มีนัยอย่างนี้เหมือนกัน. พึงนิมนต์ภิกษุผู้เข้าพรรษาหลังมาเพิ่มให้ครบคณะแล้วกรานกฐินเถิด. อานิสงส์ย่อมสำเร็จแก่พวกภิกษุที่เข้าพรรษาต้น เท่านั้น. พระอรรถกถาจารย์แก้บทว่า อยู่นอกสีมา ว่าอยู่ในภายนอกแห่งอุปจารสีมา.

ติดตามเรา

วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ เวลา 9.00 น. และภิกษุทั้งปวงผู้เข้าพรรษาหลังเป็นคณปูรกะของภิกษุผู้เข้าพรรษาต้นก็ได้, แต่พวกเธอไม่ได้อานิสงส์ อานิสงส์ย่อมสำเร็จแก่พวกภิกษุที่เข้าพรรษาต้นเท่านั้น. บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวง จะพิจารณาเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ.

ทายก ทายิกา ทำบุญ ทอดกฐิน ใน วัด หนึ่ง ได้ ปี ละ กี่ ครั้ง

วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น. วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

วัตถุมงคล “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” แห่งวัดสะแก

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. วัดนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 10.00 น.

ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดป่าดาราภิรมย์ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 10.09 น. ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เวลา 11.00 น. วัดมณีชลขันฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลา 10.00 น.

ทายก ทายิกา ทำบุญ ทอดกฐิน ใน วัด หนึ่ง ได้ ปี ละ กี่ ครั้ง

เอตานิ , สลากภตฺตานิ , สปริวารานิ ปฏิคคณฺหาตุ , อมฺหากํ ฑีฆรตฺตํ , หิตาย , สุขาย. อิมานิ ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ, ฑีฆรตฺตํ , หิตาย สุขาย. วัดภูตบรรพต ต.ชะแข้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เวลา 13.00 น. วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เวลา 9.00 น.

ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร แขวงปากคลองฯ เขตภาษีเจริญ เวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. วัดเวฬุวนาราม วัดไผ่เขียว เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 9.30 น.

วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 9.09 น. วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. วัดราชคฤห์ วรวิหาร ถนนเทอดไท เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เวลา 10.00 น.

ทายก ทายิกา ทำบุญ ทอดกฐิน ใน วัด หนึ่ง ได้ ปี ละ กี่ ครั้ง

วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 12.30 น. วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 9.39 น.

วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมือง จ.นนทบุรี เวลา 15.00 น. วัดหงส์รัตนาราม วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

วัดเทพธิดาราม แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. วัดรวก ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เวลา 10.00 น. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 14.00 น. วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จ.สิงห์บุรี เวลา 10.00 น.

พหุชฺชนหิตาย , พหุชฺชนสุขาย มหาเถเรหิ ยุตฺตปฺปยุตฺตํ ธมฺมลทฺธํ , ปฏิคฺคณฺหาตุ , อมฺหากํ , ฑีฆรตฺตํ หิตาย , สุขาย. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 13.00 น. ฝ้ากฐินกับทั้งอานิสงสับริวารทั้งหลายทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าคิดพิจารณาเห็นสมควรแก่……. ในห้อง ‘กฐิน – ผ้าป่า – งานวัด’ ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 24 สิงหาคม 2021.

  • วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เวลา 10.00 น.
  • สาธุ โน ภนฺเต , ภิกขุสงฺโฆ , อิมานิ เสนาสนามิ , ปฏิคฺคณฺหาตุ , อมฺหากํ , ฑีฆรตฺตํ , หิตาย, สุขาย.
  • วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร แขวงปากคลองฯ เขตภาษีเจริญ เวลา 13.00 น.
  • วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เวลา 9.00 น.
  • รูป เป็นอย่างน้อยจึงจะชื่อว่าสงฆ์ที่สามารถกรานกฐินได้” แต่พวกเราอยู่กัน ๔ รูป จะทำไฉนดี คิดแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็มีพระพุทธานุญาตออกมา …

น สมฺมา เจว อตฺถตํ โหติ กินํ ตฺเจ นิสฺสีมฏฺโ อนุโมทติ. ท่านได้เทศน์อบรมไว้ในวันนั้นเกี่ยวกับโลกธรรมแปดว่า… สาธุ โน ภนฺเต , ภิกขุสงฺโฆ , อิมานิ เสนาสนามิ , ปฏิคฺคณฺหาตุ , อมฺหากํ , ฑีฆรตฺตํ , หิตาย, สุขาย. ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดสุทธาวาส วัดใหม่ตาสุต แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

การแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์มี อานิสงส์ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ถวายสักการะบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งกล่าวแสดงธรรมด้วย ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ….. ข้อว่า สงฺฆสฺส เทมาติ จีวรานิ เทนฺติมีความว่า ชนทั้งหลายถวายล่าช้าจนตลอดจีวรกาลทั้งสิ้นทีเดียว. ส่วนในสองเรื่องก่อน พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวว่า อทํสุเพราะชนทั้งหลายมีการถวายอันกำหนดแล้ว. ครั้นแล้วได้นำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถี แจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.

วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลา 10.00 น. วัดท่าพระแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. วัดมหาธาตุวชิรมงคล ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เวลา 10.00 น.

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา 9.00 น. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหารข.วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา 14.09 น. ถนนพระราม3 ซอย 34 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เวลา 10.00 น. ท่านสอนให้สวดกรรมวาจา ให้กรานกฐิน และรับทานแล้วจักไป.

วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. วัดวชิราลงกรณวรารามวิหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เวลา 10.00 น. วัดมหาวงษ์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เวลา 13.00 น.

วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด เวลา 9.00 น. ยังไม่แลเห็นประโยชน์ ข้าพเจ้าขอฝากพระวินัยธรไว้พิจารณาต่อไป. แข็งแรงจึงจะสำเร็จ และเรื่องนี้เนื่องด้วยจีวร จึงทรงวางกำหนดไว้อย่างนั้น. ข้อว่า ตุยฺเหว ภิกฺขุ ตานิ จีวรานิ มีความว่า จีวรเหล่านั้นแม้ที่เธอถือนำไปแล้วในที่อื่น ย่อมเป็นของเธอเท่านั้น, ใครๆ อื่นไม่เป็นใหญ่แห่งจีวรเหล่านั้น. นิสฺสีมฏฺโ อนุโมทตีติ พหิอุปจารสีมายิโต อนุโมทติ.

ถ้ายกขึ้นทีละผืนๆ ถือเอาอย่างนี้ว่า “นี่ส่วนที่หนึ่ง ถึงแก่เรา, นี่ส่วนที่สอง” อันจีวรที่เธอถือเอาแล้วเป็นอันถือเอาแล้วโดยชอบ; แต่ลำดับคงตั้งอยู่. หากเธอถือเอาด้วยทำในใจว่า “ที่นี่ไม่มีใครๆ อื่น, จีวรเหล่านี้ย่อมถึงแก่เรา.” เป็นอันถือโดยชอบ. ขณะกล่าวคำถวาย พระสงฆ์ทั้งนั้นพึงประนมมือ พอกล่าวคำถวายจบพึงรับ “สาธุ” พร้อมกัน ต่อจากนั้นให้ผู้ถวายหลั่งน้ำลงในหัตถ์ของพระภิกษุผู้เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์พึงอนุโมทนา บทวิเสสโมทนาในทานนี้นิยมใช้บท สีตํ อุณหํ…

ข้อว่า ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว กินสฺส อุพฺภารายมีความว่า หากว่าได้ภิกษุครบคณะ กฐินเป็นอันกรานแล้ว, จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอตลอด ๕ เดือน; ถ้าไม่ได้กรานกฐิน, จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอตลอดจีวรมาสเดือนเดียวเท่านั้น. ภิกษุนั้นถือเอาผ้าจำนำพรรษาแม้ใด จากทุนทรัพย์ที่ไวยาวัจกรตั้งไว้ประกอบดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์แก่ผ้าจำนำพรรษา หรือจากกัลปนาสงฆ์อันเกิดในวัดนั้น, ผ้าจำนำพรรษานั้นทั้งหมดเป็นอันเธอถือเอาโดยชอบแท้. ส่วนลำดับไม่คงอยู่.

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เวลา 10.00 น. วัดนก ถนนจรัลสนิทวงศ์ 13 ข.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เวลา 9.30 น. วัดสีกันถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. วัดเทสก์ธรรมนาวา(วัดท่าไทร) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลา 9.30 น. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. วัดสวนแก้ว (พระพยอม กัลยาโณ) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เวลา 13.00 น.

วัดโสธรวรารามวรวิหารอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 14.00 น. วัดหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เวลา 13.00 น. วัดญาณสังวราราม วรวหาวิหาร อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เวลา 10.30 น. วัดบางหลวงถนนปทุมธานี-สายใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เวลา 10.00 น. วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมือง.

close
Scroll to Top