เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแดง ธมฺมโชโต วัดนาประดู่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทอง จนฺทโชโต วัดภมรคติวัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการดำ ติสสโร เจ้าอาวาส วัดนางโอในขณะนั้น เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์หัตถบาส เป็นพระอาจารย์ ผู้ที่ประสิทธิ์ประศาสน์ วิชาความรู้ ให้พ่อท่านเขียวมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส

พระศาสดารับสั่งให้พระธัมมารามเข้าเฝ้า ตรัสถามว่า “ธัมมาราม! ได้ยินว่าเธอทำอย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือ?” “พระพุทธเจ้าข้า” พระธัมมารามทูลรับ “ทำไมเธอจึงทำอย่างนั้น เธอไม่อาลัยใยดีในตถาคตหรือ?” พระศาสดาตรัสถาม “หามิได้พระเจ้าข้า ข้าพระองค์คิดว่า ข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สรรเสริญความเพียรพยายาม บัดนี้พระองค์จะนิพพานแล้ว ทำไฉนหนอ ข้าพระองค์จะพึงทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันสูงสุด เพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ทีเดียว ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว” พระพุทธองค์ทรงเปล่งพระอุทานออก ๓ ครั้งว่า “ดีแล้ว ภิกษุ!” แล้วผินพระพักตร์มาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่า

เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี
เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

ได้เคารพสักการะหลวงพ่อดำ มีนามเดิมว่า ดำ นามสกุล จันทรักษ์ เกิดวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บิดามีนามว่า หลวงจรานุรักษ์เขตร (พลับ จันทรักษ์) มารดามีนามว่า นางพ่วนเหนี่ยว จันทรักษ์ เด็กชายดำ จันทรักษ์ เริ่มการศึกษาที่บ้าน โดยเรียนกับบิดาจนอ่านออกเขียนได้ จนถึงอายุได้ ๑๙ ปี จึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดนาทับ ได้ศึกษาหนังสือขอม ทั้งขอมไทยและขอมบาลีจนเชี่ยวชาญ ระหว่างที่เป็นสามเณรได้เกิดอาพาธจึงได้ลาสิกขาชั่วคราว เหตุผลเพราะยาโบราณต้องผสมสุรา เมื่อหายอาพาธ

  • (นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ)
  • ขอปิดกระทู้นะครับ..
  • เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ รูปปัจจุบัน

ถือเป็นนิมิตรมงคล เลือกสถานที่แห่งนั้นเป็นที่สร้างวัด มีชื่อเรียกว่า “วัดตุยง” ตามนามหมู่บ้าน 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนพสกนิกรหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้เสด็จมาถึงเมืองหนองจิกเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ซ.

พระองค์เจ้ารสคนธ์ พระองค์เจ้าสายสมร พระองค์เจ้านิ่มนวล พระองค์เจ้าแม้นเขียน พระองค์เจ้าพันแสง

กลุ่มป่าไผ่ร่มรื่น ในกลุ่มโบราณสถานวัดเวฬุวันมหาวิหาร โปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระพุทธองค์ทรงพาชฎิล 3 พี่น้อง และบริวารจำนวน 1,000 รูป ไปยังกรุงราชคฤห์ ทรงพักที่ สวนตาลหนุ่ม เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าว จึงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปเข้าเฝ้า เมื่อเสด็จไปสวนตาล พระเจ้าพิมพิสารทรงนมัสการพระพุทธเจ้า ส่วนข้าราชบริพารบางส่วนยังทำเมินเฉยอยู่ พระพุทธองค์จึงทรงทำลายทิฐิมานะของข้าราชบริพารเหล่านั้นลง โดยถามพระอุรุเวลกัสสปะถึงเหตุที่เลิกศรัทธาลัทธิบูชาไฟ อุรุเวลฯ ตอบว่า ลัทธิเดิมของตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในประชาชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน พระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นบรรดาข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารได้คลายทิฐิมานะลงแล้ว จึงทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ข้าราชบริพาร และประชาชนทั้งหลาย แต่งตั้งพระอัครสาวกทั้งสอง ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี
เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

อัจฉินนะจีวะโร วา โหติ ภิกขุ นัฏฐะจีวะโร วา, อะยัง ตัตถะ สะมะโย. ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ จีวะเรหิ อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ, สันตะรุตตะระปะระมัน เตนะ ภิกขุนา ตะโต จีวะรัง สาทิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะ ปะติสสะ วา คะหะปะตานิยา วา จีวะระเจตาปะนัง อุปักขะฏัง โหติ “อิมินา จีวะระจตาปะเนนะ จีวะรัง เจตาเปตวา อิตถัน นามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทสสามีติ, ตัตระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิตวา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ วะตะ มัง อายัสมา อิมินา จีวะระเจตาปะเนนะ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง เจตาเปตวา อัจฉาเทหีติ กัลยาณะกัมยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อุภินนัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนัง วา คะหะปะตานีนัง วา ปัจเจกะจีวะระเจตาปะนา อุปักขะฏา โหนติ “อิเมหิ มะยัง ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ ปัจเจกะจีวะรานิ เจตาเปตวา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรหิ อัจฉา เทสสามาติ, ตัตระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิตวา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ วะตะ มัง อายัสมันโต อิเมหิ ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง เจตาเปตวา อัจฉาเทถะ อุโภ วะ สันตา เอเกนาติ กัลยา ณะกัมยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี
เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

พระพุทธเจ้า (เนียวไร-บุ)พระไวโรจนพุทธะ (ไดนิจิเนียวไร) พระอโมฆสิทธิพุทธะ (ฟุคุโจะจุเนียวไร) พระอมิตาภพุทธะ (อะมิดะเนียวไร) พระอักโษภยพุทธะ (อะชุคุเนียวไร) พระรัตนสัมภวพุทธะ (ฮชโชเนียวไร) พระศากยมุนีพุทธเจ้า (ชะคะเนียวไร)

three ที่ร่วมกันก่อตั้งพุทธสามคมแห่งประเทศไทย ซึ่งในหลักพุทธธรรมในการทำงาน และชีวิตการทำงานได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ ได้แก่ ผู้พิพากษา ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกา องคมนตรี อธิการบดี นายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรี เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้และขยันหมั่นเพียร เป็นผู้ที่ทรงคุณธรรม เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ

เมื่อท่านเศรษฐีได้เห็นเช่นนั้น ก็เกิดปีติเลื่อมใสสุดที่จะประมาณ ได้หมอบกราบจนอุระจดถึงพื้น แล้วร้องอาราธนาพระเถระเจ้าให้ลงมาโปรด เมื่อพระปีณโฑลภาระทวาชะลงมานั่งบนอาสนะที่ท่านเศรษฐีได้จัดตกแต่งไว้เป็นอันดีแล้ว ท่านเศรษฐีก็ให้นำบาตรไม้จันทน์แดงนั้นลงมาบรรจุอาหารอันประณีตลงในบารตนั้นจนเต็ม แล้วน้อมถวายพระเถระเจ้าด้วยคารวะอันสูง พระเถระเจ้ารับบาตรแล้ว ก็บ่ายหน้ากลับยังวิหาร ฝ่ายชนทั้งหลายที่ไปธุระกิจในที่อื่นเสีย กลับมาไม่ทันได้เห็นปาฎิหาริย์นั้น ก็รีบพากันติดตามพระเถระเจ้าไปเป็นอันมาก ร้องขอให้ท่านเมตตาแสดงปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ให้ชมบ้าง พระเถระเจ้าก็แสดงปาฎิหาริย์ให้ชนทั้งหลายนั้นชมตามปรารถนา แล้วไปสู่วิหาร พระบรมศาสดาได้ทรงสดับเสียงมหาชนอื้ออึง ติดตามพระปีณโฑภาระทวาชะมาเช่นนั้น จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า “ เสียงอะไร ” พระอานนท์ก็กราบทูลให้ทรงทราบ จึงรับสั่งให้หาพระปีณโฑลภาระทวาชะมาถาม ครั้นทรงทราบความแล้ว ก็ทรงตำหนิว่า เป็นการไม่สมควร แล้วโปรดให้ทำลายบาตรไม้จันทน์แดงนั้น ย่อยให้เป็นจุณ แจกพระสงฆ์ทั้งหลายบดให้เป็นโอสถใส่จักษุ ทั้งทรงบัญญัติห้ามสาวกทำปาฎิหาริย์สืบไป ฝ่ายเดียรถีย์ทั้งหลายได้ทราบเหตุนั้นแล้ว ก็พากันดีใจ คิดเห็นไปว่า ตนได้โอกาสจะยกตนแล้ว ก็ให้เที่ยวประกาศว่า “เราจะทำปาฎิหาริย์แข่งฤทธิ์กับพระสมณะโคดม”

เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี
เจ้า ชาย สิ ท ธั ต ถะ ทรง ประสูติ ก่อน พุทธศักราช กี่ ปี

ทรงเข้าอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนะแล้ว ทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ สมาบัติที่ ๙ สัญญาเวทยิตนิโรธนี้ มีอาการสงบที่สุด ถึงดับสัญญาและเวทนา ไม่รู้สึกทั้งกายทั้งใจทุกประการ แม้ลมหายใจเข้าออกก็หยุด สงบยิ่งกว่านอนหลับ ผู้ไม่คุ้นเคยกับสมาบัตินี้ อาจคิดเห็นไปว่าตายแล้ว ดังนั้นพระอานนท์เถระเจ้า ผู้นั่งเฝ้าดูพระอาการอยู่ตลอดทุกระยะ ได้เกิดวิตกจิต คิดว่า พระบรมศาสดาคงจะเสด็จนิพพานแล้ว จึงได้เรียนถามพระอนุรุทธเถระเจ้า ผู้เชี่ยวชาญในสมาบัตินี้ว่า “ข้าแต่ท่านอนุรุทธ พระบรมศาสดาเสด็จนิพพานแล้วหรือยัง” “ยัง ท่านอานนท์ ขณะนี้พระบรมศาสดากำลังเสด็จอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ” พระอนุรุทธบอก

ศาลสมเด็จพระเจา้ ตากสินที่วัดโกษาวาส สมเด็จพระเจา้ ตากสินบวชทว่ี ัดโกษาวาส อยธุ ยา เม่ือพระชนมายุยี่สิบเอ็ดปีได้ผนวชบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดโกษาวาส พร้อมกับนายทองด้วง (พระบาทสมเดจ็ พระพทุ ธยอดฟา้ จุฬาโลก) บุตรชายของพระอกั ษรสนุ ทรศาสตร์ เสมียนตรากรมมหาดไทย ซ่ึง ในช่วงท่พี ระองค์ผนวชพร้อมกับนายทองด้วง(รัชกาลท่ีหน่ึง) มีเกร็ดประวัติศาสตร์เล่าขานสืบกันมาคือ ขณะที่

Scroll to Top