ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

พญ.ขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ เเพทย์ที่ปรึกษาด้าน กุมารศัลยศาสตร์ นพ.ชนันต์ ศรีจันทร์ทองศิริ

วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล นพ. ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ณัฐพล รัตนธรรมสกุล นพ. ยงชัย นิละนนท์ ชัชวาล รัตนบรรณกิจ นาราพร ประยูรวิวัฒน์(ตรวจทีี่ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4)

ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ
ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์ แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์ นายแพทย์พร ทิสยากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล [newline]ภาควิชาจุลชีววิทยารองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุล ภาควิชาจุลชีววิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ หังสสูต ภาควิชาจุลชีววิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ ภาควิชาจุลชีววิทยาอาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ

นาย สหรัฐ ต่ายสกุลทิพย์

หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล

ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ
ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

ประวัติส่งพวงหรีด ก.ค. 2562ประวัติส่งพวงหรีด ธ.ค. สินค้าพวงหรีดดอกไม้สดพวงหรีดดอกไม้สด ทั้งหมด พวงหรีด A, ninety ซม.

นาย พิชญุตม์ นาคกระแสร์

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข้าเทียมบางส่วน ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

  • เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • พญ.ทิพานัน พิสิษฐ์กุล
  • ชนินาถ กรรณบูรพา
  • ฝ่ายวิสัญญีวิทยา แพทย์หญิงวิรินารี คำพิทักษ์
  • 2951 นายอุกฤษ บุญประมาณ ปีการศึกษา 2555

พิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ ณิชนันทน์ อยู่ยงชื่น [newline]กวิสรา อัชชวัฒนา ผศ.ทพญ.มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ อัษฎางค์ อ่อนละมัย หัทยา ธาระศัพท์ สุธินันท์ อมรศิรินุเคราะห์

น ส. วรัญญา แคว้นครฉิม

ส่วนต่างๆ ของหน้านี้ ความช่วยเหลือในการเข้าถึง เพื่อเปิดเมนูนี้ อีเมลหรือโทรศัพท์รหัสผ่านลืมบัญชีใช่หรือไม่ คำขอของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ กลับสู่หน้าหลัก

ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ
ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ (ฝ่ายวิจัย)อาจารย์ ดร.สุพรรษา ยอดเมือง (ฝ่ายวิจัย)อาจารย์ นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

ณัฐพงศ์ ถาวรวิสิทธิ์ ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ณัฐนลิน สินพิศุทธ์

ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ
ชาญ ไชย ภั ท รา นันท์ ประวัติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

ที่ตั้งสาขาและเวลาเปิด-ปิด เกษตรกรและเอสเอ็มอี เว็บไซต์ในเครือ บริการทางการเงิน บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส นักลงทุนสัมพันธ์

Scroll to Top