หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา

Desktopแผงจัดการ ค้นหาเข้าระบบสมัครสมาชิกฟรีออกจากระบบ พุทธธรรมาภิบาล : แนวคิดธรรมาภิบาลวิ… พุทธธรรมาภิบาล : แนวคิดธรรมาภิบาลวิถีพุทธ (๑) นาย อุทัย สติมั่น

หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด
หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

กลไกการเมืองที่ชอบธรรม กระบวนการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองมีความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เช่น การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพการมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมการมีระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้การมีกระบวนการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง การมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ทำหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติ ความเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในสังคม เช่น โอกาสพัฒนาหรือมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยเท่าเทียมกัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการและสถาบันต่างๆ เช่น รัฐสามารถจัดสรรใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวมรวมถึงการทำงานที่รวดเร็วมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจใดๆ ของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องกระทำโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำต่อสาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละเห็นคุณค่าสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่ การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การที่ผู้นำและประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศน์ในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด
หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้ สังคมที่เข้มแข็ง ความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐ และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้ เมื่อกล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งสามส่วนของสังคม คือ ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อำนาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับประเทศไทยในภาคราชการได้เริ่มดำเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแล้ว กล่าวคือ ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระเบียบนี้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

คลังความรู้ หนังสือ รายงานประจำปี คำวินิจฉัย ก.พ.ค. ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ คำถามที่พบบ่อย

หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด
หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สาระสำคัญของสัญญา

หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด
หลัก ธร ร มา ภิ บาล มี ลักษณะ คล้าย กับ หลัก ธรรม ใน พระพุทธ ศาสนา ข้อ ใด

อักโกธะ ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด ลุอำนาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและกระทำกรรมต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระทำการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง อวิหิงสา ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกำลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคำที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ สติมั่นในธรรม ทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม และส่วนนิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป หลักธรรมอื่น

Scroll to Top