หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

กลุ่มทักษะที่ 2 ทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล DG ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะความสามารถ – การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติ ที่ดีด้านดิจิทัล – การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล ด้านดิจิทัล – การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Inter- Operability Framework) – การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement SLA)

หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy
หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร และ กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ

ตรวจแผนการเรียน ตรวจสอบผลการเรียน รายชื่อนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ หลักสูตร

หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy
หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

ข้อมูลปี 2007 พบว่า ทักษะต่าง ๆ ด้อย ภาษาก็แย่ ไอทีก็หลงตัวเอง บวกลบก็ไม่เก่ง แล้วจะเอาอะไรไปสู้เขา สมรรถนะดิจิทัล 6 ด้านประกาศเกี่ยวกับเรื่อง สมรรถนะดิจิทัล ที่ ศธ 0506/ว2086 [27ธ.ค.61] เป็นหนังสือเวียนถึงอธิการบดีอุดมศึกษา1. การสืบค้นและการใช้งาน (รายละเอียด)

ระบบสมัครโครงการนบส.1,ส.นบส. นบส.2, newwave ระบบโปรแกรมสารสนเทศพนักงานราชการ(กลาง) คู่มือสำหรับประชาชน ระเบียบสำนักงาน ก.พ.

จากการศึกษาพบว่า ภาพรวม “การเข้าถึง” เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน smartphone โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 เครื่องต่อครัวเรือน รองลงมาคือ laptop/notebook ที่ 1 เครื่อง นอกจากนี้พบว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับรายได้ รุ่งเกียรติ กล่าวว่า โดยภาพรวมจากการวิจัยพบว่าครัวเรือนไทยบางส่วน หรือประมาณร้อยละ18 ยังมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ต่ำ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจเนเรชั่น Baby boomer และรายได้น้อยมีทักษะดิจิทัลที่ต่ำมากอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นปัจจัยใหม่อาจซ้ำเติมให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและความมั่งคั่งปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ หากจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามมิติของอาชีพจะค้นพบผลที่น่าสนใจว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพื้นฐานต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน คนขับรถ หรือคนที่ไม่มีงานทำเพราะตกงาน จะเป็นกลุ่มที่มีทักษะดิจิทัลต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น สะท้อนให้เห็นว่าทักษะดิจิทัลอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดประเภทอาชีพและโอกาสด้านรายได้ในอนาคต จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า “ความเหลื่อมล้ำ“ด้านดิจิทัลในประเทศไทยได้เกิดขึ้นบ้างแล้ว ถึงแม้ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ใช่ความท้าทายหลัก แต่กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย ตกงาน หรือประกอบอาชีพพื้นฐานจะประสบความยากลำบากมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาขีดความสามารถ และการหารายได้ หากขาดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแบบองค์รวมที่เหมาะสม

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สารสนเทศออนไลน์ ระบบ TimeKPRU (ลงเวลาปฏิบัติงาน) ระบบ e-Meeting (ประชุม)

64เวลา 09: :00น. คุณสามารถเลือกรอบได้ ตอนลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา เสริมพลังผู้นำ – เพิ่มทักษะหัวหน้างาน การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา ฿3,800

หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy
หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

งานคลิ๊ป วิชาเทคโนโลยี คำสำคัญ #3 เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต งอธิบายวิธีการขั้นตอนการแบ่งปัน หรือเผยแพร่แฟ้มผลงานต่าง ๆ แหล่งที่แบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดระดับสิทธิ์ในการแบ่งปัน และการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย ที่ดำเนินการในแต่ละวิชา มาอย่างน้อย 3 รูปแบบการแบ่งปันผลงาน #ประเมินกระบวนการ ความปลอดภัยออนไลน์

หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy
หน่วย งาน ใด ใน ประเทศไทย ที่ จัด ทำ มาตรฐาน Digital Literacy

แนวทางตอบคำถาม

close
Scroll to Top