หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันจำนวน มีสารสนเทศที่ให้บริการในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบัน ปัจจุบันมีข้อมูลบรรณานุกรมจำนวนกว่า เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (

หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด
หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

การขอใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา ผู้ขอใช้บริการต้องนำบัตรยืมหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาแสดงกับเจ้าหน้าที่ และเขียนรายการวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ขอใช้ในแบบฟอร์ม ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศในฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทุกชนิดออกนอก ห้องบริการ การใช้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรห้องสมุดหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้าใช้ บริการทุกครั้ง ขอใช้วีดิทัศน์ได้ครั้งละ 1 รายการ และยืมหูฟังได้ครั้งละ 1 ชุด/ 1 คน ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือ โสตทัศนวัสดุที่ไม่ใช่ของสำนักวิทยบริการเข้ามาใช้ หากต้องการใช้บริการต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 3.5 บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะสมาชิกของสำนักวิทยบริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรห้องสมุดหรือบัตรนักศึกษาก่อนเข้าใช้บริการ สมาชิกใช้บริการได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องการขอเพิ่มเวลาต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 3.6 บริการฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ ให้บริการฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นสมาชิกบอกรับและฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าใช้ได้ที่ URL : 3.7 บริการถ่ายสำเนาและพิมพ์ผลการค้นข้อมูล มีอัตราค่าบริการดังนี้

หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด
หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

2.13 ก่อนออกจากสำนักวิทยบริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของทุกครั้ง 2.14 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำตักเตือนของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการโดยเคร่งครัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้บริการสารสนเทศ ดังนี้ 3.1 บริการยืมคืนหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนหนังสือ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารอาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งมีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้

หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด
หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

ภาพถ่ายจากต้นฉบับ สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การเสื่อมสภาพจากตัววัสดุเอง การอนุรักษ์ต้นฉบับ จัดเก็บให้ถูกต้อง

หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด
หอจดหมายเหตุ ถือ เป็น แหล่ง สารสนเทศ ประเภท ใด

7.2 หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าที่หน่วยราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นส่งมอบให้ อาจจะเป็นสาขาของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.3 หน่วยงานจดหมายเหตุของส่วนราชการ เก็บรักษาจดหมายเหตุเอกสารของส่วนราชการนั้นไว้โดยเฉพาะ เช่น กองบรรณสาร และห้องสมุดกระทรวงต่างประเทศ 7.4 หน่วยงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย นโยบายการปฏิบัติงาน การบริหารงาน กิจกรรมทางการเรียนการสอน ฯลฯ เช่น หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.5 หน่วยงานจดหมายเหตุของวัดและสถาบันศาสนา เก็บรักษาจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของวัด สถาบันศาสนา และเรื่องราวทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง 7.6 หน่วยงานงานจดหมายเหตุของสถาบันธุรกิจ และอุตสาหกรรมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการผลิต การลงทุน สิทธิบัตร การตลาดและการจ้าง

close
Scroll to Top