การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

ถ้ากล่าวถึงภาวะฝุ่น pm2.5แล้ว สาเหตุหลักเกิดขึ้นมาจากการเผาต่างๆ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ เช่น งานก่อสร้าง , ควันธูป , ควันบุหรี่ ฯลฯ

การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร
การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

เมื่อมีการใช้ตัวหนังสือและมีการเขียนหนังสือแพร่หลายขึ้น จึงได้มีการจดจารึกข้อ-ความแห่งพระไตรปิฎกลงในใบลาน ใบลานคือใบของต้นลาน ซึ่งนอกจากใช้สานทำหมวกทำเครื่องใช้อื่น ๆ แล้ว ยังใช้แทนกระดาษในสมัยที่ยังมิได้คิดทำกระดาษขึ้น ≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡ ความหมายของเครื่องในพิธี

พวงหรีดดิจิทัล คืออะไร

หมายความว่า พระอานนท์และพระเถระอื่นๆ ได้ประชุมกันรวบรวมพระพุทธพจน์ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นๆ เอามาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ท่องจำสืบต่อกันมา ต่อมาได้มีนิกายย่อยๆ เกิดขึ้นมากหลาย ประมาณร้อยปีนั้นมีนิกายที่แตกแยกออกไปถึง ๘ นิกาย แต่ว่านิกายเหล่านั้นแตกแยกออกไปแล้ว ในที่สุดก็สลายตัวหมด คงเหลือแต่เถรวาท มาภายหลังเมื่อเกิด ขึ้น มหายานก็เลยเรียกเถรวาท หรือพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมนี้ว่าเป็น หินยาน แล้วก็เรียกตัวเองว่า มหายาน แปลว่า ยานใหญ่ หรือว่า ยานเล็กๆ น้อยๆ คือสมัยที่เกิดการแก่งแย่งกันขึ้น เลยเรียกเถรวาทด้วยชื่อที่ไม่ดี แต่ว่าในครั้งหลังเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ เรามีการรวบรวมพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกบรรดามีมาประชุมร่วมกัน ที่เรียกว่า พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร
การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

�������ชาวพุทธไทยมักเรียกพระองค์ว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แสดงผลการค้น ลำดับที่��40 / 44อโศการาม ชื่อวัดสำคัญที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างในกรุงปาฏลีบุตร เป็นที่ทำ สังคายนาครั้งที่ ๓ แสดงผลการค้น ลำดับที่��41 / 44อานนท์ พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นเจ้าชายในศากยวงศ์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธิตถะ �������ท่านออกบวชในพระพุทธศาสนา พร้อมกับอนุรุทธะและอุบาลี เป็นต้น และได้รับเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า �������ได้รับยกย่องเป็น เอตทัคคะหลายด้าน คือ เป็นพหูสูต เป็นผู้มีสติ มีคติ มีธิติ และเป็นอุปัฏฐาก

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก

ตลาดนำการผลิตปัญหาอื้อ จี้สังคายนาบิ๊กดาต้าภาคเกษตรใหม่ เอกชนชี้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร จะเป็นจริงได้ต้องเร่งแก้ปัญหาอีกเพียบ ทั้งบิ๊กดาต้าไม่น่าเชื่อถือ กฎหมายซ้ำซ้อนเกินจำเป็น จี้เร่งสร้างแบรนด์ลด OEM นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่ายุทธศาสตร์นี้จะเป็นจริงได้จะต้องมีเอกภาพในการขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาและอำนวยความสะดวกตลอดห่วงโซ่อย่างสมดุลเพื่อลดอุปสรรคจากนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ไม่สอดคล้องกันของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงต้องไม่ออกกฎหมายควบคุมที่ซ้ำซ้อนและมากมายเกินความจำเป็น ปัจจุบันสินค้าอาหารที่มีการเติบโตมากได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ซอสปรุงรส อาหารทานเล่น เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย และวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นยุทธศาสตร์ด้านซัพพลายต้องครอบคลุมถึงวัตถุดิบที่จำเป็นต้องนำเข้าด้วยเพื่อสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงไม่สร้างมาตรการกีดกันที่เป็นอุปสรรคต่อภาพรวมของห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน นโยบายการตลาดนำการผลิตจึงจะเกิดขึ้นได้จริง ส่วนด้านการตลาดและการส่งออกที่ส่วนใหญ่ยังเป็นการรับจ้างผลิต หากเพิ่มการส่งเสริมการสร้างแบรนด์เพื่อทำตลาดมากขึ้นจะสร้างความยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและอาหารส่งออกของไทยได้อีกมาก

  • นิกายเอกวยหาริกวาทนิกายโลโกตรวาทนิกายโคกุลิกวาทนิกายพหุศรติยวาทนิกายปัญญัตวาทนิกายไจติกวาทนิกายอปรเสลิยวาทนิกายอุตรเสลิยวาท
  • ‘ก้าวไกล’ยื่นชุดร่างกม.สังคายนามาตรา112ประดิษฐ์วลี’ปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง’
  • คลิปดีๆให้กำลังใจจากยูทูป
  • กติกาการใช้งาน

เถรวาท หรือ หีนยาน (แปลว่า ยานเล็ก) หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสั่งสอนและหลักปฏิบัติจะเป็นไปตามพระไตรปิฎก นับถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย, ศรีลังกา, พม่า, ลาว และกัมพูชา ส่วนที่นับถือเป็นส่วนน้อยพบทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อสายเขมร), บังกลาเทศ (ในกลุ่มชนเผ่าจักมา และคนในสกุลพารัว) และทางตอนบนของมาเลเซีย (ในหมู่ผู้มีเชื้อสายไทย) มหายาน (แปลว่า ยานใหญ่) หรือ อาจาริยวาท แพร่หลายในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เกาหลีเหนือ, เกาหลีใต้, เวียดนามและสิงคโปร์ พบเป็นประชาชนส่วนน้อยในประเทศเนปาล (ซึ่งอาจพบว่านับถือร่วมกับศาสนาอื่นด้วย) ทั้งยังพบในประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, บรูไน และฟิลิปปินส์ ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน พระพุทธรูปในถ้ำซ็อกคูรัม ประเทศเกาหลีใต้ วัชรยาน หรือ มหายานพิเศษ พบมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน, ประเทศภูฏาน, มองโกเลีย และดินแดนในการปกครองรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐตูวา และคัลมืยคียานอกจากนี้เป็นประชากรส่วนน้อยในดินแดนลาดัก รัฐชัมมูและกัษมีร์ ประเทศอินเดีย, เนปาล, ปากีสถาน (ในเขตบัลติสถาน)

ชายคา บ้าน คอนโดมิเนียม ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ซิลิคอนวัลเลย์ คอมมือใหม่ อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เกม เขียนโปรแกรม Gadget ดิโอลด์สยาม ผู้สูงอายุ สุขภาพผู้สูงอายุ ชีวิตหลังเกษียณ สิทธิผู้สูงอายุ ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

บรรยายธรรม

undefined

�������ท่านบรรลุพระอรหัต หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน เป็นกำลังสำคัญในคราวทำปฐมสังคายนา คือ เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม (ซึ่งต่อมาแบ่งเป็นพระสูตรและพระอภิธรรม) �������ท่านดำรงชีวิตสืบมาจนอายุได้ ๑๒๐ ปี จึงปรินิพพานในอากาศ เหนือแม่น้ำโรหิณี ซึ่งเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างแคว้นของพระญาติ ๒ ฝ่าย คือ ศากยะและโกลิยะ แสดงผลการค้น ลำดับที่��42 / 44อาโลกเลณสถาน ชื่อถ้ำแห่งหนึ่งในมลยชนบท เกาะลังกา �������เป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๕ จารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน แสดงผลการค้น ลำดับที่��43 / 44อุบาลี พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เดิมเป็นกัลบกของเจ้าศากยะ �������ได้ออกบวชที่อนุปิยอัมพวัน พร้อมกับพระอานนท์และพระอนุรุทธะ เป็นต้น มีอุปัชฌาย์ชื่อพระกัปปิตก

การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร
การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

เฉลิมกรุง นักร้องนักดนตรี เพลง เครื่องดนตรี คอนเสิร์ต มิวสิควิดีโอ เฉลิมไทย ภาพยนตร์ ดาราภาพยนตร์ ค่ายหนัง เทศกาลหนัง หนังสั้น ชานเรือน ครอบครัว ตั้งครรภ์ ตั้งชื่อลูก การเลี้ยงลูก การสอนลูก

undefined

การทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 จึงได้จัดขึ้นที่ถ้ำสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ตามคำปรารภของ พระมหากัสสปเถระ โดยมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นองค์อุปถัมภ์ ใช้เวลาในการสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอยู่ 7 เดือน จึงแล้วเสร็จ โดยในครั้งนั้น พระมหากัสสปเถระ เป็นประธานทำสังคายนา พระอานนท์ เป็นองค์วิสัชนา แสดงพระธรรมวินัยในหมวดพระสุตตันตปิฎก (ธรรมเทศนา) และพระอภิธรรมปิฎก (คำสอน) พระอุบาลีเถระ เป็นองค์วิสัชนาพระวินัยปิฎก ซึ่งแนวการวางระเบียบพระธรรมวินัยในครั้งนั้นจัดเป็นรูปแบบที่เรียกว่า พระไตรปิฎก และยังคงมีการรักษาสิ่งที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในครั้งปฐมสังคายนาอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาท โดยไม่มีการปรับแก้มาจนปัจจุบัน 3.3) การสังคายนาครั้งที่ 2

การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร
การ สังคายนา มี จุด ประสงค์ เพื่อ อะไร

แปลโดยสำนวนเทศนาสำหรับพิมพ์ลงใบลาน เป็นคัมภีร์เทศนา เรียกว่า “พระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวง” แบ่งออกเป็น ๑,๒๕๐ กัณฑ์ โดยถือเกณฑ์พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป เมื่อคราวจตุรงคสันนิบาตในสมัยพุทธกาล เป็นพระวินัยปิฎก ๑๘๒ กัณฑ์ พระสุตตันตปิฎก ๑,๐๕๔ กัณฑ์ พระอภิธรรมปิฎก ๑๔ กัณฑ์ พิมพ์ลงใบลานเสร็จเรียบร้อยเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ๒๕๐๐ คณะสังฆมนตรีพิจารณาเห็นสมควร จัดสร้างพระไตรปิฎกภาษาไทย ซึ่งคณะสงฆ์ได้ตั้งกรรมการจัดแปล และกำลังตรวจสำนวน ทำต้นฉบับสำหรับพิมพ์อยู่แล้วนั้น เพื่อเป็นอนุสาสนีย์เนื่องในงานนั้นด้วย จึงได้กำหนดจำนวนหนังสือที่จะพิมพ์ จากจำนวนที่กำหนดไว้เดิม ๑,๐๐๐ จบ เป็น ๒,๕๐๐ จบ เพื่อให้เหมาะสมแก่งานฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ๒๕๑๔ นับเป็นมหามงคลสมัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ มาบรรจบครบ ๒๕ ปี ทางราชการได้จัดพระราชพิธีรัชดาภิเษก ถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงตกลงเรียกพระไตรปิฎกฉบับนี้ว่า “พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง” จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ จบ จบละ ๔๕ เล่ม พระไตรปิฎก จัดแบ่งหมวดหมู่โดยย่อดังนี้ พระวินัยปิฎกประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็น ๕ คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา ม จุ ป) คือ

Scroll to Top