เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

กระบวนการการรับรู้จากระยะไกล ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การรับและบันทึกสัญญาณข้อมูล เป็นกระบวนการบันทึกพลังงานที่สะท้อนหรือส่งผ่านของวัตถุ โดยเครื่องมือบันทึกข้อมูล แล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน เพื่อผ่านกรรมวิธีในการผลิตข้อมูลทั้งในแบบภาพถ่าย และข้อมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตาและด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบนี้อาศัยคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ใช้หาตำแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการทำแผนที่ตลอดจนใช้อ้างอิงการวัดเวลา ที่มีความเที่ยงตรงมาก มีการนำระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกไปใช้ในงานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับงานทางด้านแผนที่และงานทางด้านการสำรวจ

เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร
เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

กราฟและแผนภูมิ เครื่องมือประเภทอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช่วัดหรือเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น ทิศระยะทาง ความสูง ตำแหน่งที่ตั้ง อุณหภูมิของอากาศ และปริมาณฝน เป็นต้น เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้วัดลักษณะอากาศ ได้แก่ 8.1 เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer คือ เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิ มีหน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส��� องศาฟาเรนไฮด์ ��องศาสเคลวิน�� องศาโรเมอร์ 8.2 เทอร์โมกราฟ Thermograph คือ เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิ แบบหนึ่ง แต่ปลายเข็มชี้ต่อเข้ากับปากกา สามารถขีดบนกระดาษกราฟที่หมุนด้วยลานนาฬิกาบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ตลอดเวลาด้วยเส้นกราฟอัตโนมัติ

เกี่ยวกับหน่วยงาน หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์และพันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหน่วยงาน กรรมการบริหารศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร
เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

โต๊ะเครื่องแป้ง เครื่องสำอาง เสริมสวย แฟชั่น เครื่องประดับ ลดความอ้วน ถนนนักเขียน แต่งนิยาย เรื่องสั้น กลอน นิทาน บลูแพลนเน็ต เที่ยวไทย เที่ยวต่างประเทศ ทะเล ภูเขา เกาะ น้ำตก ดำน้ำ สายการบิน บางขุนพรหม ละคร นักแสดง ซีรี่ส์ รายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์

จากนั้นครูบอกนักเรียนว่ากล่องลวดเย็บกระดาษจริงๆ มีขนาดเล็กเกินไป เพราะฉะนั้นเราสามารถขยายขนาดกล่องลวดเย็บกระดาษได้

เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร
เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

และชูให้นักเรียนเห็น จากนั้นวางลงบนโต๊ะด้านหน้าห้องเรียนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆ แล้วให้นักเรียนวาดลงในช่องที่

1.3) ดาวเทียมสำรวจแผ่นดินเป็นดาวเทียมที่บันทึกข้อมูลของผิวโลก จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ดาวเทียมธีออส THEOS ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ส่วนดาวเทียม LANDSAT ของสหรัฐอเมริกา ดาวเทียม SPOT ของประเทศฝรั่งเศส ดาวเทียม ERS ของกลุ่มประเทศยุโรป ดาวเทียม RANDARSAT ของประเทศแคนาดา เป็นต้น 1.5) ดาวเทียมเพื่อกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจหาตำแหน่งของวัตถุบนพื้นโลก ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น เป็นเครื่องมือนำร่องยานพาหนะต่างๆ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง การกำหนดตำแหน่งเพื่อวางแผนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การหาตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น 1.6) ดาวเทียมเพื่อกิจการทหารเป็นดาวเทียมที่ใช้ในภารกิจของทหาร การถ่ายภาพจากกรรมความลับของข้าศึก การศึกษาแนวพรมแดน การกำหนดเป้าโจมตีทางทหาร ดาวเทียมทหารมักจะเป็นความลับของทุกประเทศ และดาวเทียมทั่วไปก็อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเสริมเพื่อใช้งานทางทหาร เช่น การใช้ดาวเทียมสื่อสารในการติดต่อระหว่างกองทัพกับฐานทัพ การใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในการสำรวจอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการทางทหารต่างๆ เป็นต้น 2) การแปลความหมายภาพจากดาวเทียมสามารถทำได้ ดังนี้ 2.1) ในกรณีที่พิมพ์ข้อมูลเป็นภาพพิมพ์อาจจะเป็นภาพขาว – ดำ หรือภาพสี จะแปลความหมายโดยใช้วิธีเดียวกับการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ

เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top