กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกด้วยกันนะครับ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) รางวัลโล่เกียรติยศ สารคดี ชุด หยุดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม

ลดการเผาป่าหญ้า ไม้ริมทุ่ง และต้นไม้ชายป่า เพื่อกำจัดวัชพืชและเปิดพื้นที่ทำการเกษตร เพราะเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจำนวนมาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทำลายป่ายังเป็นการทำลายแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ปลูกพืชผักให้หลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในท้องถิ่น เป็นการลดการปลูกพืชผักนอกฤดูกาลที่ต้องใช้พลังงานเพื่อถนอมอาหาร และผ่านกระบวนการบรรจุเป็นอาหารกระป๋อง รวมกลุ่มสร้างตลาดผู้บริโภค-ผู้ผลิตโดยตรงในท้องถิ่น เพื่อลดกระบวนการขนส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่ต้องใช้พลังงานและน้ำมันในการคมนาคมขนส่งพืชผักผลไม้ไปยังตลาด

สศก ร่วมเสวนาออนไลน์ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ปี Sixty Three ชู กลไกภาคเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ติดต่อเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนแม่บทศาลปกครอง เขตอำนาจของศาลปกครอง ผู้บริหารศาลปกครอง

ในขณะที่มีการพูดถึงกันว่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล คือสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แต่ในอีกด้านหนึ่งการทำลายป่าด้วยวิธีเผาป่า ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก คิดเป็นสัดส่วนถึง 20% บรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชี้ว่า เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น ประชาคมโลกควรช่วยเหลือประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย บราซิล และคองโก ปกป้องป่าไม้เขตร้อน บนเกาะสุมาตรา ปัญหาดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้น เนื่องจากผืนดินในป่าบนเกาะสุมาตรานั้น ปกคลุมด้วยถ่านหินเลนซึ่งเกิดจากซากต้นไม้ที่ทับถมกัน ถ่านหินเลนบนหน้าดินนั้นคือที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล ดังนั้น การถางป่าหรือเผาป่าจึงเป็นการทำลายถ่านหินเลน และทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้น ถูกปล่อยออกมายังชั้นบรรยากาศ ขณะนี้อาสาสมัครขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Greenpeace กำลังเร่งสร้างเขื่อนบนเกาะสุมาตราเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าไม้ ที่มีถ่านหินเลนปกคลุมหน้าดิน เขื่อนดังกล่าวใช้ป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าไม้ที่ว่านั้น นอกจากนี้ทางกลุ่ม Greenpeace ยังรณรงค์ให้การศึกษากับประชาชนอินโดนีเซียด้วย เรื่องที่คนอ่านมากที่สุดในรอบสัปดาห์ ตาลิบันสลายกลุ่มผู้ประท้วงอย่างรุนแรง หลังรับปากไม่โจมตีเอาคืนผู้เห็นต่าง

รักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิในช่วงก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดให้อุณภูมิโลกต่ำกว่านั้นประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส จำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่ต้นไม้ ดิน และมหาสมุทรสามารถดูดซับได้ โดยจะเริ่มในช่วงเวลาระหว่างปี 2050 และ 2100 ทบทวนการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก ๆ 5 ปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพยายามยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำที่ปรับความแรงน้ำต่ำๆ ได้ เพื่อจะได้เปลืองน้ำอุ่นน้อยๆ (เหมาะทั้งในบ้านและโรงแรม) ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษอาหาร ออกจากขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทาหลังคาบ้านด้วยสีอ่อน เพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อน

กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร
กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

ความมั่นคงทางอาหาร,ความเป็นธรรม,ภาวะโลกร้อน,สภาพภูมิอากาศ,อาหาร,เกษตร,เรื่องเล่าจากภาคี คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้ ไม่เห็นด้วย 0 คน แสดงความคิดเห็น

วิธี อย่างง่ายๆ หยุด ภาวะโลกร้อน

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนรองรับในระยะยาวต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ การตัดสินใจที่ถูกต้อง คณะกรรมการควรได้รับการข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอย่างครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อให้สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการควรจัดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพอากาศ การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เป็นรูปธรรม

กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร
กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

เกี่ยวกับ สวพส. เกี่ยวกับสภาพพื้นที่สูง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และอื่น ๆ คณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ

  • นายเปตเตรี ตาลาส เลขาธิการของ WMO กล่าวว่า “ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะชะลอลง หรือแม้แต่จะลดลงเลย ถึงนานาชาติจะมีพันธกิจในการแก้ไขปัญหานี้ ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตาม”
  • เราจะมีส่วนช่วยคลายภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?
  • การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
  • และหน่วยงานใน กษ.
  • เส้นแบ่งความคิด

OnlyFans เตรียมแบนเนื้อหาโจ่งแจ้งทางเพศ อนุโลมแค่แก้ผ้า-วาบหวิว ชาติตะวันตกหวั่น เมื่อ ‘ตาลิบัน’ มอบหมายเครือข่ายฮัคคานีดูแลความปลอดภัยกรุงคาบูล เกิดการยิงต่อสู้นอกสนามบินกรุงคาบูลเสียชีวิต 1 ราย – ตาลิบันกล่าวหาอเมริกาตัวการจลาจล วิดีโอและภาพที่มีคนดูมากที่สุดในรอบสัปดาห์

กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร
กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

คำพิพากษาสิ่งแวดล้อมต่างประเทศที่น่าสนใจ คำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจำแนกตามประเภทคดี บัญชีนัดศาลปกครอง บัญชีการฟ้องคดี หอสมุดกฎหมายมหาชน

กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร
กิจกรรม ใด ทำให้ เกิด ภาวะ เรือน กระจก จาก การเกษตร

งานจัดซื้อ จัดจ้าง สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว กระดานถาม-ตอบ Q&A ช่องทางรับฟังความคิด วิสัยทัศน์และพันธกิจอำนาจหน้าที่โครงสร้างหน่วยงานประกาศ/คำสั่ง

close
Scroll to Top