ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

พระอริยเจ้า สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน คุณอยู่ที่: วิปัสสนากัมมัฏฐาน 01 สิงหาคม 2561 ปริยัติธรรม

ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด
ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

วันที่ 15 ก.พ. ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกๆ ท่านที่กรุณานำพระธรรมคำสั่งสอนมาอธิบายให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นๆ ค่ะ กราบอนุโมทนาค่ะ

ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด
ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

เจตสิกอสฺสาทปฏฺจุปจฺฐานา มีความชื่นชมยินดีทางใจ เป็นผล ปสฺสทฺธิปทฏฺฐานา มีความสงบกายสงบใจ เป็นเหตุใกล้ โทมนัสเวทนาเจตสิก คือความทุกข์ใจ มีลักขณาทิจตุกะดังนี้ อนิฏฺฐารมฺมณานุภวนลกฺขณา มีการเสวยอารมณ์ที่ไม่ดี เป็นลักษณะ

ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด
ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

อาวัชชนฐาน� ปัญจวิญญาณฐาน� สัมปฏิจฉนฐาน

ความเป็นจริงที่เราควรมี ความมีที่ไร้ผล ระเบียบค่ายคุณธรรม การอบรมค่าย ที่นี้มีกำลังใจ บริสุทธิ์จริงใจไร้เดียงสา

ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด
ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

ถาม หากเราได้เคยทำผิดศีลในอดีต และรู้สึกผิด เราควรวางใจอย่างไร เวลาที่เรารู้ว่าตัวเองทำผิดศีล เช่นฆ่าสัตว์ ดื่มสุรา (รู้ทันทีที่กระทำ) จะแก้ไขหรือมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เกิดอกุศลน้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงอาบัติ สำหรับฆารวาสควรทำอย่างไรกับสิ่งผิดๆ ที่ได้ทำไป การแสดงอาบัติ คือการยอมรับผิด และเปิดเผยตนเเองแก่กัลยาณมิตร เพื่อตักเตือนตนเองในการทีจะพยายามปรับปรุงตนเอง ไม่กระทำความผิดนั้นอีก

ปัญญา เจตสิก จัด เป็น เหตุ ประเภท ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top