แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

รายงานพิเศษ เกาะติดเลือกตั้ง อบจ. ข่าวการเงิน-หุ้น คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ
แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

ให้สายน้ำ ลำธาร ซ่านฤดี ให้สัตว์มี ถิ่นอาศัย ในป่าพง จงช่วยกัน รักษา ถนอมไว้ จงเลิกใฝ่ ทำลาย เลิกลุ่มหลง ขอเถิดนะ ขอป่า รกชัฏดง ให้คู่คง กับชีวี มีมากมวล

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ

แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ
แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1. สร้างช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ที่ประชาชน เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจทางสุขภาพ ส่งเสริมการนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ เข้าไปอยู่ในกิจกรรมของชุมชน เกิดการช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพร่วมกัน

มีการทำการเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจคือการทำสวนลำไย มีแหล่งน้ำทำการเกษตรเพียงพอในการทำการเกษตร มีภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพมีหลายกลุ่ม แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารกิจการ มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ มลภาวะทางอากาศ

แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ
แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลต การบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

three.2.4 การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างประเทศเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โดยประเทศไทยต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก สถาบันการวิจัยชั้นนำ และบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของโลก เพื่อเลือกรับ พัฒนาต่อยอด ดึงความร่วมมือ การลงทุน และ ปรับใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของไทย ด้วยการดำเนินการดังกล่าวจะนำพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

แจ้งเรื่องร้องเรียน จุดบริการร่วม 1111 ศูนย์รับข้อร้องเรียน คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน รายงานข้อร้องเรียน รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลังความรู้ นโยบายและแผนระดับชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

บริจาคกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 30ปีมูลนิธิชัยพัฒนา30 เรื่องพิเศษ 8 ผลงานนักวาดภาพประกอบภัทรพัฒน์

แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ
แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ของ ไทย เน้น การ พัฒนา ใน ด้าน ใด เป็น สำคัญ

การจัดตั้งสานักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ แห่งชาติ (สมสส.) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ พร้อมร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.

ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพํฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี

Scroll to Top