พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

โปรโมชั่นประกัน ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ขาย Unit Link ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ขายประกันภัย ดูแลครอบครัว ดูแลชีวิตและเงินชดเชยรายได้

ด้านเอกสารจดหมายเหตุ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านสถาปัตยกรรมและช่างศิลป์ ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความรู้ด้านภาษา หนังสือ และเอกสาร ความรู้ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด
พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

หมู่ 1 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยว (เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้) ช่องทางการติดต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ ninety six ง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.

ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง

สยามรัฐผลัดใบ ลมตะวันออกพัดขนนก เกาะติดวิกฤติไฟใต้ วัยใส-นิวเจน ศาสนา-ความเชื่อ รอบบ้าน รอบเมือง

พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด
พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

พระสิทธัตถะ มีพระสถูปสูง ๔ โยชน์ พระติสสะ มีพระสถูปสูง ๓ โยชน์ พระวิปัสสี มีพระสถูปสูง ๗ โยชน์ พระสิขี มีพระสถูปสูง ๓ โยชน์ พระกกุสันธะ มีพระสถูปสูง ๓ คาวุต พระกัสสปะ มีพระสถูปสูง ๑ โยชน์

ไหว้ Eight พระธาตุประจำวันเกิด จ นครพนม เสริมสิริมงคลให้กับตนเอง

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลสุเทพ สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

มาตรฐาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พระบรมสารีริกธาตุ ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 ธ.ค. สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อำเภอนาดูน พระบรมสารีริกธาตุ

พระพุทธรูป อยู่ฐานพระบรมธาตุเจดีย์ รูปประทับยืน ๓ องค์ คือพระร่วงโรจน์ฤทธิ์อีก ๒ องค์ คือพระพุทธ รูปปางลีลาและปางขัดสมาธิ ภาพพระม้าภายในวิหารพระทรงม้า บริเวณฐานข้างบันไดทั้งสองข้าง ภาพพระม้าเป็นขนาดใหญ่ สร้างทำอย่างประณีตสวยงามในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นเรื่องราวการละโลกออกแสวงหาทางธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะ ภายในวิหารพระทรงม้าที่เป็นบันไดทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ด้านซ้าย-ขวา มีรูปปั้นของเทพผู้พิทักษ์อารักขาพระบรมธาตุเจดีย์ทั้งสี่ทิศคือท้าวขัตตุคาม-รามเทพ ประดิษฐานอยู่ขนาบข้างประตูทางเข้า-ออก องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเทพคือท้าวจตุคาม-รามเทพ นอกจากเทพแล้วก็มีผู้พิทักษ์อารักขาอื่น ๆ เช่น ท้าวจตุโลกบาล นาค ครุฑ สิงห์ เป็นต้น

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ บัตรสมาชิกโรงแรม บัตรเข้าชมในประเทศ

  • อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คะโตสมิ มะหันตา ภินนะมุคคา มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา ขุททะกา สาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุโย สัพพัฏฐาเน อาคัจฉันตุ สีเส เม ปะตันตุ.
  • ส่งเดชไปว่าดอกไฮคำออกแล้ว ทั้ง ๆที่ไอ้โง้มฟ้าก็ไม่รู้หรอกว่าดอกไฮคำเป็นยังไง มันบอกส่งเดช [newline]ไปงั้นแหละ เพียงคำพูดส่งเดชของมันทำให้มันผิดสัญญา ผิดกฎต่อองค์อินทร์ ไอ้โง้มฟ้าจึงถูกสาป
  • ส่งข้อความถึงเรา
  • หลายปีต่อมาเรื่องราวยังไม่สิ้นสุดท่านถูกเรียกตัวให้เข้าไปชี้แจงที่กรุงเทพฯ
  • เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ตลอดปี 2564
  • ชุมชนท่องเที่ยวแนะนำ

พระปัจจุปัฏฐานสัญญกะบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี พระปัจจุปัฏฐานสัญญกะกล่าวถึงผลกรรมในอดีตชาติของตน ดังปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อปทานตอนหนึ่งสรุปความได้ว่า “ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดยักษ์ ได้รับคำแนะนำให้บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้า(พระอัตถทัสสี) เมื่อได้ฟังดังนั้น จึงได้สร้างพระสถูปบรรจุพระธาตุ บำรุงพระสถูปอยู่ ๕ ปี ด้วยผลกรรมนั้น จึงได้รับสมบัติ ได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว”

พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด
พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

เรื่องเงิน เรื่องง่าย อ่านได้เพลิน เพลิน ลงทะเบียนรับข่าวสาร บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์ บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี

พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด
พระ ธาตุ หมาย ถึง สิ่ง ใด

เที่ยวมัณฑะเลย์ 15 จุดต้องเช็คอิน เราคงจะคุ้นเคยว่า มัณฑะเลย์ คือดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ แต่นอกจากนี้แล้ว มัณฑะเลย์ยังมีอีกหลายจุดน่าไปเที่ยวชม เราจะพาไปดูมัณฑะเลย์ในมุมอื่นๆ กับ 15 ที่เที่ยวมัณฑะเลย์ที่ต้องไปเช็คอิน ไหว้พระขอพร มหาเจดีย์ชเวมอดอ พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์ที่เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า ที่เราอยากจะแนะนำให้ไปไหว้ขอพรกัน ซึ่งเจดีย์ขเวมอดอมีความโดดเด่น คือ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เมียนมา ป่วยโควิด เพิ่ม 7 ราย ไม่มีประวัติเดินทางตปท.

close
Scroll to Top