พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

ลงพรหมทัณฑ์ [๖๒๗] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปยังวัดโฆสิตาราม ครั้นแล้ว นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ ท่านพระฉันนะเข้าไปหาท่านพระอานนท์อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

ข้อ 1 ห้ามทำลายต้นไม้ 164 ข้อ 2 ห้ามพูดเฉไฉ เมื่อถูกสอบสวน 164 ข้อ 3 ห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบ 164 ข้อ 4 ห้ามทิ้งเตียงตั่งของสงฆ์ไว้กลางแจ้ง a hundred sixty five ข้อ 5 ห้ามปล่อยที่นอนไว้ ไม่เก็บงำ 165

ข้อปฏิบัติยิ่ง โดย .ปุสฺโสเส็ง

๔.พระเจ้าจักรพรรดิราช ทั้ง ๔ จำพวกนี้ สมควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูป เป็นที่ไหว้ สักการะ บูชา สามารถเป็นปัจจัยนำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทรงประทานโอวาทแก่พระอานนท์ ทรงสรรเสริญพระอานนท์

พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร
พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

สัจจะของพราหมณ์ 4 ประการ 535 ทรงแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้ง four ประการ 535 ภิกษุที่เป็นเทพ , เป็นพรหม , ไม่หวั่นไหว เป็นอริยะ 536 อานิสงส์แห่งพระธรรม four ประการ 536 ศีล , ความสะอาด , กำลังใจ , ปัญญาจะรู้ได้อย่างไร 536 ภัททิยะลิจฉวีนับถือพระพุทธศาสนา 536

ขณะนี้ ศูนย์หนังสือไตรลักษณ์ ดำเนินการจัดส่ง ตู้พระไตรปิฎก แบบไม้สัก ทั้งหลัง พร้อมประดับลวดลายทองงานบรรจงประณีต

ตู้พระไตรปิฎกทรงป้าน-ลวดลายทอง ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ร่วมมอบตู้พระไตรปิฎกให้แก่รายการแฟนพันธุ์แท้ ตัวอย่าง-ส่วนเพิ่มรายชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎกสำหรับหนังสือพระไตรปิฎก

พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร
พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

แต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัตินั้น ท่านอานนท์ ข้อที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตอันหยาบ กระทำโอภาสอันหยาบอยู่ ท่านไม่ทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้นี้ ก็เป็นอาบัติทุกกฏแก่ท่าน ท่านจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกมารดลใจ

เวสสภูพุทธวงศ์ ที่ กุกกุสันธพุทธวงศ์ ที่ โกนาคมนพุทธวงศ์ ที่

เมื่อขัตติยบริษัทพราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท และสมณบริษัทเข้าเฝ้า พอได้เห็นก็มีความยินดี ครั้นได้ฟังพระดำรัส

  • จึงได้จับพระหัตถ์พระเจ้า
  • โปรดอย่าปรัทานบิณฑบาตอันประณีต(อาหารอย่างดี)แก่ข้าพระองค์
  • 6.กองกระดูกเท่าภูเขา fifty two

ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี สื่อธรรมอ่านหนังสือฟังธรรมค้นหาหนังสือธรรมะค้นหาธรรมบรรยายค้นสื่อธรรม ตอบข้อสงสัยหนังสือ/ซีดี ธรรมทานการขออนุญาตผลิต/เผยแพร่สื่อธรรมะ กิจกรรมรายการกิจกรรมกิจนิมนต์สังฆทานบรรพชา-อุปสมบท ข้อมูลทั่วไปวัดญาณเวศกวันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์การเผยแพร่ผลงานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประกาศข่าวข่าวสารญาณเวศก์

พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร
พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

โลกธรรม (ธรรมประจำโลก) eight อย่าง 571 ทำลายอวิชชาก่อนได้เป็นพี่ 571 ม้าอาชาไนย eight 571 องค์ของผู้ควรเป็นฑูต 8 572

๗/๓๘๙-๓๙๔ ๑๒๔ มงฺคล. ๒/๓๐๖-๗

พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร
พระ อานนท์ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำ สังคายนา อย่างไร

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ พระไตรปิฎกฉบับประชาชน สุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ

Scroll to Top