พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน

ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ? พระอานนท์ ข. พระไตรปิฎก ง. พระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษา จึงปรินิพพาน ? ๒๙ พรรษา ข.

๑) นิรยะ นรก ๒) ติรัจฉานโยนิ กำเนิดดิรัจฉาน ๓) ปิตติวิสัย แดนเปรต ๔) อสุรกาย พวกอสูร

พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน
พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน

สังคายนา คือ การร้อยกรองพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องมีทั้งหมด ๕ ครั้ง การสังคายนาครั้งที่ ๑ หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน

พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน
พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (มาฆบูชา) เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

การไหว้ การกราบพระ การน้อมศีรษะ

๑๑) อสัญญีสัตว์ พวกสัตว์ไม่มีสัญญา สุทธาวาสภูมิ คือ ภูมิที่อยู่เฉพาะพระอนาคามี ๑๒) อวิหา เหล่าท่านผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน ผู้ไม่ละไปเร็ว

พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน
พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน

๕.ดูก่อนอานนท์ เพราะเหตุอนิมิตตสมาธิวิหาร เป็นเหตุให้กายมีความผาสุกนั้น ท่านทั้งกลายจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง คือมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง แล้วทรงแสดงสติปัฏฐาน ๔ และปกิณณกเทศนา. ทรงปลงพระชนมายุสังขาร “สามารถจะทำให้ท่านผู้เจริญอยู่ได้กัลป์หนึ่งหรือเกินกว่าอายุกัลป์ได้” “ปาวาลเจดีย์” เมืองไวสาลี เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสถานที่พระพุทธเจ้าทรงปลงประชนมายุสังขาร(ตัดสินใจว่าจะปรินิพพาน)

พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน
พระพุทธเจ้า ทรง ปลงอายุสังขาร ที่ไหน

หนังสือภาษาต่างประเทศ สินค้าอื่น ๆ วาระโอกาสพิเศษ โปรโมชั่นพิเศษ หนังสือขายดีรายวันล่าสุด หนังสือขายดีราย 7 วันล่าสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top