ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่งประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่งกรรมการ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / มิถุนายน 2553. ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคือใคร ขององค์พระประมุขของชาติไทย ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1.

ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด
ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

“กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ หลัง จากทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นมาแล้ว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ และตั้งสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้นโดยพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ต่อมาทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปยังจังหวัดใดก็ตามก็จะทรงโปรดเกล้าฯ ให้กระทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือประจำจังหวัดนั้น ๆ ให้ด้วย และ หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ก็ได้ทรงฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญ รมย์ และจัดให้อบรมลูกเสือหลายรุ่น กระทั่งรุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ.

รู้ไหมว่า? 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น’วันดื่มนมโลก’world Milk Day

กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้ง‘กองลูกเสือ’ขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. 2454ซึ่งถือเป็นประเทศที่ three ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นต่อจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้นบ้าง ทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด ลูกเสือกองแรกของไทยก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เรียกว่า ”ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 ก่อนที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานคติพจน์ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจำการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า ”เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ“นายชัพพ์ บุนนาค”เพราะเป็นผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก จึงมีพระราชโองการว่า“อ้ายชัพพ์เองเป็นลูกเสือแล้ว” หลังจากทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นมาแล้ว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ และตั้งสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ต่อมาทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปยังจังหวัดใดก็ตามก็จะทรงโปรดเกล้าฯ ให้กระทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือประจำจังหวัดนั้น ๆ ให้ด้วย

  • ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • 1″ ก่อน ที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานคติพจน์ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจำการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า
  • รัชสมัยรัชกาลที่ 6
  • นักเรียนเข้าใหม่
  • เข้าร่วมงานด้วย

ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ลูกเสือคือเยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8-25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการวิธีการ และวัตถุประสงค์ของการลูกเสืออย่างเคร่งครัด ข้อบังคับคณะลูกเสือ แห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี four ประเภท

ประวัติลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ความเป็นมา 1 กรกฎาคม

ฝ่ายบริหารทั่วไป เครือข่ายครูและผู้ปกครอง วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก ติดต่อ OCA ข่าวประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงขอชวนชาวลูกเสือ-เนตรนารีทั้งหลาย มารู้จักประวัติความเป็นมาของวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมารู้จักต้นกำเนิดของลูกเสือโลกขึ้นมา

ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด
ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน

ดังนั้น งานของสำนักงานลูกเสือโลกจึงอาจจำแนกเป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้ ให้คำชี้แจงแนะนำแก่ประเทศสมาชิก และองค์การที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในประเทศสมาชิก จัดการประชุมสมัชชาและการชุมนุมลูกเสือโลก

ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด
ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุม ยิ่งขึ้น มีความว่า”คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

undefined

1-7 มกราคม 2473 จำนวนลูกเสือไทย 1,955 คน ลูกเสือต่างประเทศ 22 คน พุทธศักราช 2478 (ค.ศ. 1935) กำเนิดตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2497 (ค.ศ. 1927)

ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด
ประเทศไทย ตั้ง กอง ลูกเสือ กอง แรก ที่ โรงเรียน ใด

การทดลองการฝึกอบรมเด็กชายของ บี.พี. 2450 ขณะนั้น บี.พี. มีอายุ 50 ปี ครบเกษียณอายุราชการ จึงปลดเป็นทหารกองหนุนและได้รับยศเป็น นายพลโท บี.พี. ได้เริ่มทดลองการฝึกอบรมเด็กชายเพื่อให้เป็นพลเมืองดีตามแบบใหม่ของท่าน คือนำเด็กชาย 21 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี เป็นเวลา 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 โดยท่านรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

undefined

ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ให้กำเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ

เข้าสู่ระบบ – สมัครสมาชิก เพลงลููกเสืือ แบบพิิมพ์์ลููกเสืือต่่างๆ กิิจการลููกเสืือไทย หลัักสููตรลููกเสือ

Scroll to Top