ส พ ม 21 เงินเดือน

ส พ ม 21 เงินเดือน

รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ครั้งที่ 5/2563 สพม.17 จัดกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” สพม.17 จัดกิจกรรม “จิตอาสา ถวายเทียนพรรษา” ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ส พ ม 21 เงินเดือน
ส พ ม 21 เงินเดือน

บริการระบบสารสนเทศ สื่อวิดีโอ Channel ค้นหาข้อมูลในเว็บ ครูบ้านนอกดอทคอม ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล © 2016 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

วารสารวิชาการ สพฐ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

สพม.28 รำถวาย 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28 ซ้อมรำ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซ้อมรำเฉลิมฉอลง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ COVID 19 ผอ สพม 28 ตรวจเยี่ยม 11 ส.ค.2563 (ช่วงบ่าย) ครูนำเสนอการประกวด​ 1​ โรงเรียน​ 1​ นวัตกรรม​ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​

นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน นางสายวสันต์ สุชะไตร นางสาวสาธกา ตาลชัย นางสาวยุวดี ไชยนิจ

แผนพัฒนาการรบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ดร ไพฑูรย์ การเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน

ส พ ม 21 เงินเดือน
ส พ ม 21 เงินเดือน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จัดการทดสอบออนไลน์ ตารางปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ sixty seven ปีการศึกษา 2560 สาระนาฎศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง แจ้งโอนเงิน ไปราชการ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาใน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

ส พ ม 21 เงินเดือน
ส พ ม 21 เงินเดือน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

undefined

ศูนย์เฉพาะกิจ covid-19 โรงเรียนสุจริตโรงเรียนวิถีพุทธ บุคคลากรบุคคลากร สพม.ร้อยเอ็ด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรรมการ ก.ต.ป.น แกลเลอรี่ข่าวGallery สพม.ร้อยเอ็ด

ส พ ม 21 เงินเดือน
ส พ ม 21 เงินเดือน

จังหวัดมหาสารคาม เว็บไซต์กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

undefined

6.งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูฯ คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่

  • รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
  • ข่าวสั้น สพป.บร.2 thirteen มี.ค.
  • 1.งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
  • นางพิศมัย หาญอาษา
  • บริการออนไลน์ ระบบข้อมูลชุมนุม-วิชาเลือก-เลือกเสรี บันทึกชุมนุมวิชาการ ระบบเก็บข้อมูล ปพ.5
  • ข่าวสั้น สพป.บร.2 26 เม.ย.

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น สมัครเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี พ.ศ. 2564ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.

close
Scroll to Top